邹忌讽齐王纳谏全文拼音版原文及翻译注释

编辑:文言文之家 发布时间:2019-07-13 23:02:32

 《邹忌讽齐王纳谏》选自《战国策·齐策一》,作者是西汉时期的刘向,主要讲述了战国时期齐国谋士邹忌劝说君主纳谏,使之广开言路,改良政治的故事。

邹忌讽齐王纳谏全文拼音版

 《 zōufěngwángjiàn
  zōuxiūchǐyǒuérxíngmàozhāoguānkuījìngwèiyuē :“ shúchéngběigōngměi ?” yuē :“ jūnměishèngōngnéngjūn ?” chéngběigōngguózhīměizhěxìnérwènqièyuē :“ shúgōngměi ?” qièyuē :“ gōngnéngjūn ?” dàncóngwàiláizuòtánwènzhīyuē :“ gōngshúměi ?” yuē :“ gōngruòjūnzhīměi 。” mínggōngláishúshìzhīwéi ; kuījìngérshìyòuyuǎnshènqǐnérzhīyuē :“ zhīměizhě ; qièzhīměizhěwèi ; zhīměizhěyǒuqiú 。”
  shìcháojiànwēiwángyuē :“ chénchéngzhīgōngměichénzhīchénchénzhīqièwèichénchénzhīyǒuqiúchénjiēměigōngjīnfāngqiānbǎièrshíchénggōngzuǒyòuwángcháotíngzhīchénwèiwángjìngzhīnèiyǒuqiúwángyóuguānzhīwángzhīshèn 。”
  wángyuē :“ shàn 。” nǎixiàlìng :“ qúnchénmínnéngmiànguǎrénzhīguòzhěshòushàngshǎng ; shàngshūjiànguǎrénzhěshòuzhōngshǎng ; néngbàngshìcháowénguǎrénzhīěrzhěshòuxiàshǎng 。” lìngchūxiàqúnchénjìnjiànméntíngruòshì ; shùyuèzhīhòushíshíérjiànjìn ; niánzhīhòusuīyánjìnzhěyānzhàohánwèiwénzhījiēcháosuǒwèizhànshèngcháotíng

邹忌讽齐王纳谏翻译

 邹忌身长五十四·寸左右,而且形象外貌光艳美丽。有一天早晨他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我与城北的徐公相比,谁更美丽呢?”他的妻子说:“您美极了,徐公怎么能比得上您呢?城北的徐公齐国的最美的男子。邹忌不相信自己(比徐公美),于是又问他的小妾说:“我和徐公相比,谁更美丽?”妾说:徐公怎么能比得上您呢?第二天,有客人从外面来拜访,邹忌和他坐着谈话,邹忌问客人道:“我和徐公相比,谁更美丽?”客人说:“徐公不如您美丽啊。”又过了一天,徐公前来拜访,(邹忌)仔细地端详他,自己觉得不如他美丽;照着镜子里的自己,更是觉得自己与徐公相差甚远。傍晚,他躺在床上休息时想这件事,说:“我的妻子认为我美,是偏爱我;我的小妾认为我美,是惧怕我;客人赞美我美,是有事情要求于我。”

 于是邹忌上朝拜见齐威王,说:“我确实知道自己不如徐公美丽。可是我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有事想要求助于我,(所以)他们都认为我比徐公美。如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池。宫中的姬妾及身边的近臣,没有一个不偏爱大王的,朝中的大臣没有一个不惧怕大王的,国内的百姓,没有不对大王有所求的:由此看来,大王您受到的蒙蔽太严重了!”

 齐威王说:“说得真好。”于是下了一道命令:“所有的大臣、官吏、百姓,能够当面批评我的过错的,可得上等奖赏;能够上书劝谏我的,得中等奖赏;能够在众人集聚的公共场所指责议论我的过失,并能传到我耳朵里的,得下等奖赏。”政令刚一下达,许多大臣都来进献谏言,宫门和庭院像集市一样热闹;几个月以后,还不时地有人偶尔进谏;一年以后,即使想进言,也没有什么可说的了。燕国、赵国、韩国、魏国听说了这件事,都到齐国来朝见(齐王)。这就是身居朝廷,不必用兵就战胜了敌国。

邹忌讽齐王纳谏原文注释

 (1)邹忌:战国时的齐国人,曾任相国。

 (2)讽:讽谏,用暗示,比喻之类的方法,委婉的规劝。

 (3)齐王:即齐威王,威王。

 (4)纳谏:接受规劝。纳,接受,接纳

 (5)修:长,这里指身高。

 (6)八尺:战国时一尺约合今天的七寸左右。

 (7)昳丽:光艳美丽。

 (8)朝服衣冠:早晨穿戴好衣帽。(服,名词作动词活用,意为穿戴,在句中作状语。)

 (9)窥镜:照镜子。

 (10)孰:谁,什么。

 (11)与:和……比。

 (12)及:比得上

 (13)旦日:明天。这里指第二天。

 (14)明日:即上文“旦日”的后一天。

 (15)若:如。

 (16)孰视之,孰:通“熟”,仔细。之:代城北徐公。

 (17)弗如远甚:远不如。弗:不。

 (18)又:更。

 (19)寝:躺着。

 (20)美我者:赞美/认为……美

 (21)私:动词,偏爱。

 (22)诚知:确实知道。

 (23)皆以美于徐公:都认为(我)比徐公美。“以”的后边省去了“我”。以:认为。于:比。

 (24)地:土地,疆域。

 (25)方:方圆。

 (26)宫妇:宫里的姬妾。

 (27)左右:身边的近臣。

 (28)四境之内:全国范围内(的人)。

 (29)之:用于主谓之间取消句子独立性。

 (30)蔽:形容词用作动词,指受蒙蔽。

 (31)善:好。

 (32)乃:于是,就。

 (33)面刺:当面指责。面,当面,名词作状语。

 (34)受上赏:给予,付予。通“授”

 (35)谤讥于市朝:在公众场所议论(君王的过失)。谤:公开指责别人的过错。讥,讽喻。谤讥,在这里指“指责,议论”,没有贬意。市朝,众人集聚的公共场所。

 (36)闻:这里是“使……听到”的意思。使动用法。

 (37)时时而间(jiàn)进:有时候偶然进谏。间进:偶然有人进谏。间,间或,偶然,有时候。

 (38)期(jī)年:满一年。期,满。

 (39)朝于齐:到齐国来朝见(齐王)。

 (40)此所谓战胜于朝廷:这就是身居朝廷,不必用兵,就战胜了敌国。

 (41)而形貌昳(yì)丽:而,表并列关系。

邹忌讽齐王纳谏的启示

 文章塑造了邹忌这样有自知之明,善于思考,勇于进谏的贤士形象。又表现了齐威王知错能改,从谏如流的明君形象,和革除弊端,改良政治的迫切愿望和巨大决心。告诉读者居上者只有广开言路,采纳群言,虚心接受批评意见并积极加以改正才有可能成功。

 能听取不同意见,而一个人之所以能听取不同意见,又在于他有自知之明,为人需自谦.还有要善于接受正确意见,改正自己错误。同时也不能被他人的赞美之词所蒙蔽以至于得意忘形,要以客观的态度看待自己的不足,这样才能够进步。”

 我们要能够直面批评,(文中提到的各种谏)并理智对待分析判断,加强自身素质锻炼,健全情商修养;对于管理者,更要吸取这个故事教训,多听取基层言论,做好员工服务,才能建设更团结有力的企业队伍;对于工程技术人员,要从各种设计方案吸取可取之处,择其善从之,为产品优化,创新产品而拓宽思路

最新修改时间:2022-11-24 15:25:32

相关文章

 • 邹忌讽齐王纳谏出师表阅读答案

  【甲文】 邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:我孰与城北徐公美?其妻曰:君美甚,徐公何能及君也?城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾,曰:吾孰与...

 • 邹忌讽齐王纳谏拼音版原文注音带翻译(刘向)

  邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也!”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君...

 • 邹忌讽齐王纳谏文言文翻译|注释

  文言文 邹忌1讽2齐王3纳谏4 邹忌修5八尺6有余,而形貌昳丽7。朝服衣冠8,窥镜9,谓其妻曰:“我孰10 与11城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及12君也?”城北徐公,齐国之美丽者也...

 • 邹忌讽齐王纳谏原文拼音版注音版及翻译

  《邹忌讽齐王纳谏》这篇文言文主要讲述了战国时期齐国谋士邹忌劝说君主纳谏,使之广开言路,改良政治的故事。以下是邹忌讽齐王纳谏拼音版,邹忌讽齐王纳谏注音版,邹忌讽齐王纳谏原文翻译,欢迎阅读。 邹忌讽齐王纳...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号