滕王阁序课文原文带拼音版全文翻译

编辑:文言文之家 发布时间:2019-07-13 18:57:06

 《滕王阁序》是唐代文学家王勃创作的一篇文言文。以下是滕王阁序课文原文带拼音版全文翻译,一起来看看吧。

滕王阁序课文原文带拼音

 《 téng wáng gé xù 》

 《滕王阁序》

 yù zhāng gù jùn , hóng dū xīn fǔ 。 xīng fēn yì zhěn , dì jiē héng lú 。 jīn sān jiāng ér dài wǔ hú , kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 。 wù huá tiān bǎo , lóng guāng shè niú dǒu zhī xū ; rén jié dì líng , xú rú xià chén fān zhī tà 。 xióng zhōu wù liè , jùn cǎi xīng chí 。 tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo , bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi 。 dū dū yán gōng zhī yǎ wàng , qǐ jǐ yáo lín ; yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn , chān wéi zàn zhù 。 shí xún xiū jià , shèng yǒu rú yún ; qiān lǐ féng yíng , gāo péng mǎn zuò 。 téng jiāo qǐ fèng , mèng xué shì zhī cí zōng ; zǐ diàn qīng shuāng , wáng jiāng jūn zhī wǔ kù 。 jiā jūn zuò zǎi , lù chū míng qū ; tóng zǐ hé zhī , gōng féng shèng jiàn 。

 豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。

 shí wéi jiǔ yuè , xù shǔ sān qiū 。 lǎo shuǐ jìn ér hán tán qīng , yān guāng níng ér mù shān zǐ 。 yǎn cān fēi yú shàng lù , fǎng fēng jǐng yú chóng ē ; lín dì zǐ zhī cháng zhōu , dé tiān rén zhī jiù guǎn 。 céng luán sǒng cuì , shàng chū chóng xiāo ; fēi gé liú dān , xià lín wú dì 。 hè tīng fú zhǔ , qióng dǎo yǔ zhī yíng huí ; guì diàn lán gōng , jí gāng luán zhī tǐ shì 。

 时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨骖騑于上路,访风景于崇阿;临帝子之长洲,得天人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。

 pī xiù tà , fǔ diāo méng , shān yuán kuàng qí yíng shì , chuān zé yū qí hài zhǔ 。 lǘ yán pū dì , zhōng míng dǐng shí zhī jiā ; gě jiàn mí jīn , qīng què huáng lóng zhī zhú 。 yún xiāo yǔ jì , cǎi chè qū míng 。 luò xiá yǔ gū wù qí fēi , qiū shuǐ gòng cháng tiān yī sè 。 yú zhōu chàng wǎn , xiǎng qióng péng lǐ zhī bīn ; yàn zhèn jīng hán , shēng duàn héng yáng zhī pǔ 。

 披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;舸舰弥津,青雀黄龙之舳。云销雨霁,彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

 yáo jīn fǔ chàng , yì xìng chuán fēi 。 shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng , xiān gē níng ér bái yún è 。 suī yuán lǜ zhú , qì líng péng zé zhī zūn ; yè shuǐ zhū huá , guāng zhào lín chuān zhī bǐ 。 sì měi jù , èr nán bìng 。 qióng dì miǎn yú zhōng tiān , jí yú yóu yú xiá rì 。 tiān gāo dì jiǒng , jué yǔ zhòu zhī wú qióng ; xìng jìn bēi lái , shí yíng xū zhī yǒu shù 。 wàng cháng ān yú rì xià , mù wú kuài yú yún jiān 。 dì shì jí ér nán míng shēn , tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。 guān shān nán yuè , shéi bēi shī lù zhī rén ? píng shuǐ xiāng féng , jìn shì tā xiāng zhī kè 。 huái dì hūn ér bù jiàn , fèng xuān shì yǐ hé nián ?

 遥襟甫畅,逸兴遄飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄于中天,极娱游于暇日。天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,目吴会于云间。地势极而南溟深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人?萍水相逢,尽是他乡之客。怀帝阍而不,奉宣室以何年?

 jiē hū ! shí yùn bù qí , mìng tú duō chuǎn 。 féng táng yì lǎo , lǐ guǎng nán fēng 。 qū jiǎ yì yú cháng shā , fēi wú shèng zhǔ ; cuàn liáng hóng yú hǎi qǔ , qǐ fá míng shí ? suǒ lài jūn zǐ jiàn jī , dá rén zhī mìng 。 lǎo dāng yì zhuàng , nìng yí bái shǒu zhī xīn ? qióng qiě yì jiān , bù zhuì qīng yún zhī zhì 。 zhuó tān quán ér jué shuǎng , chù hé zhé yǐ yóu huān 。 běi hǎi suī shē , fú yáo kě jiē ; dōng yú yǐ shì , sāng yú fēi wǎn 。 mèng cháng gāo jié , kòng yú bào guó zhī qíng ; ruǎn jí chāng kuáng , qǐ xiào qióng tú zhī kū !

 嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!

 bó , sān chǐ wēi mìng , yī jiè shū shēng 。 wú lù qǐng yīng , děng zhōng jūn zhī ruò guàn ; yǒu huái tóu bǐ , mù zōng què zhī cháng fēng 。 shě zān hù yú bǎi líng , fèng chén hūn yú wàn lǐ 。 fēi xiè jiā zhī bǎo shù , jiē mèng shì zhī fāng lín 。 tā rì qū tíng , tāo péi lǐ duì ; jīn zī pěng mèi , xǐ tuō lóng mén 。 yáng yì bù féng , fǔ líng yún ér zì xī ; zhōng qī jì yù , zòu liú shuǐ yǐ hé cán ?

 勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对;今兹捧袂,喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?

 wū hū ! shèng dì bù cháng , shèng yán nán zài ; lán tíng yǐ yǐ , zǐ zé qiū xū 。 lín bié zèng yán , xìng chéng ēn yú wěi jiàn ; dēng gāo zuò fù , shì suǒ wàng yú qún gōng 。 gǎn jié bǐ huái , gōng shū duǎn yǐn ; yī yán jūn fù , sì yùn jù chéng 。 qǐng sǎ pān jiāng , gè qīng lù hǎi yún ěr :

 呜乎!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙怀,恭疏短引;一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔:

 téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ , pèi yù míng luán bà gē wǔ 。

 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

 huà dòng zhāo fēi nán pǔ yún , zhū lián mù juǎn xī shān yǔ 。

 画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

 xián yún tán yǐng rì yōu yōu , wù huàn xīng yí jǐ dù qiū 。

 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

 gé zhōng dì zǐ jīn hé zài ? kǎn wài cháng jiāng kōng zì liú 。

 阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

  滕王阁序全文翻译

 这里是汉代的豫章郡城,如今是洪州的都督府,天上的方位属于翼,轸两星宿的分野,地上的位置连结着衡山和庐山。以三江为衣襟,以五湖为衣带、控制着楚地,连接着闽越。物类的精华,是上天的珍宝,宝剑的光芒直冲上牛、斗二星的区间。人中有英杰,因大地有灵气,陈蕃专为徐孺设下几榻。雄伟的洪州城,房屋像雾一般罗列,英俊的人才,像繁星一样地活跃。城池座落在夷夏交界的要害之地,主人与宾客,集中了东南地区的英俊之才。都督阎公,享有崇高的名望,远道来到洪州坐镇,宇文州牧,是美德的楷模,赴任途中在此暂留。正逢十日休假的日子,杰出的友人云集,高贵的宾客, 也都不远千里来到这里聚会。高贵的宾客,文章的气势像腾起的蛟龙,飞舞的彩凤,文坛领袖孟学士,藏有像紫电、青霜这样锋利的宝剑。王将军的武库里,由于父亲在交趾做县令,我在探亲途中经过这个著名的地方。我年幼无知,竟有幸亲身参加了这次盛大的宴会。

 时当九月,秋高气爽。积水消尽,潭水清澈,天空凝结着淡淡的云烟,暮霭中山峦呈现一片紫色。在高高的山路上驾着马车,在崇山峻岭中访求风景。来到昔日帝子的长洲,发现了滕王所修的滕王阁。这里山峦重叠,青翠的山峰耸入云霄。凌空的楼阁,红色的阁道犹如飞翔在天空,从阁上看不到地面。白鹤,野鸭停息的小洲,极尽岛屿的纡曲回环之势,雅浩的宫殿,跟起伏的山峦配合有致。

 推开雕花的阁门,俯视彩饰的屋脊,山峰平原尽收眼底,湖川曲折令人惊讶。遍地是里巷宅舍,许多钟鸣鼎食的富贵人家。舸舰塞满了渡口,尽是雕上了青雀黄龙花纹的大船。正值雨过天晴,虹消云散,阳光朗煦,落霞与孤雁一起飞翔,秋天的江水和辽阔的天空连成一片,浑然一色。傍晚渔舟中传出的歌声,响彻彭蠡湖滨,雁群感到寒意而发出的惊叫,鸣声到衡阳之浦为止。

 放眼远望,胸襟刚感到舒畅,超逸的兴致立即兴起,排箫的音响引来的徐徐清风,柔缓的歌声吸引住飘动的白云。像睢园竹林的聚会,这里善饮的人,酒量超过彭泽县令陶渊明,像邺水赞咏莲花,这里诗人的文采,胜过临川内史谢灵运。(音乐与饮食,文章和言语)这四种美好的事物都已经齐备,(贤主、嘉宾)这两个难得的条件也凑合在一起了,向天空中极目远眺,在假日里尽情欢娱。苍天高远,大地寥廓,令人感到宇宙的无穷无尽。欢乐逝去,悲哀袭来,我知道了事物的兴衰成败是有定数的。西望长安,东指吴会,南方的陆地已到尽头,大海深不可测,北方的北斗星多么遥远,天柱高不可攀。关山重重难以越过,有谁同情不得志的人?萍水偶尔相逢,大家都是异乡之客.怀念着君王的宫门,但却不被召见,什么时候才能够去侍奉君王呢?

 呵!各人的时机不同,人生的命运多有不顺。冯唐容易衰老,李广难得封侯。使贾谊遭受委屈,贬于长沙,并不是没有圣明的君主,使梁鸿逃匿到齐鲁海滨,难道不是政治昌明的时代?只不过由于君子能了解时机,通达的人知道自己的命运罢了。年纪虽然老了,但志气应当更加旺盛,怎能在白头时改变心情?境遇虽然困苦,但节操应当更加坚定,决不能抛弃自己的凌云壮志。即使喝了贪泉的水,仍觉着神清气爽,即使身处于干涸的主辙中,也是欢乐无比。北海虽然十分遥远,雅浩的宫殿可以联通;早晨虽然已经过去,而珍惜黄昏却为时不晚。孟尝君心地高洁,但白白地怀抱着报国的热情;阮籍为人放纵不羁,我们怎能学他那种穷途的哭泣!

 我王勃,地位卑微,只是一个书生。却无处去请缨杀敌。虽然和终军一样年已二十一,也有投笔从戎的志向。我羡慕宗悫那种“乘长风破万里浪”的英雄气概,如今我抛弃了一生的功名,到万里之外朝夕侍奉父亲。虽然称不上谢家的“宝树”,但是能和贤德之士相交往。不久我将见到父亲,聆听他的教诲;今天我侥幸地奉陪各位长者,高兴地登上龙门。假如碰不上杨得意那样引荐的人,就只有抚拍着自己的文章而自我叹惜。既然已经遇到了钟子期,就弹奏一曲《流水》又有什么羞愧呢?

 呵!名胜之地不能常存,盛大的宴会难以再逢,兰亭宴集已为陈迹,石崇的梓泽也变成了废墟。让我临别时作了这一篇序文,承蒙这个宴会的恩赐,至于登高作赋,这只有指望在座诸公了。我只是冒昧地尽我微薄的心意,作了短短的引言。在座诸位都按各自分到的韵字赋诗,我已写成了四韵八句。在座诸位施展潘岳,施展陆机一样的才笔,各自谱写瑰丽的诗篇吧:

 巍峨高耸的滕王阁俯临着江心的沙洲,想当初佩玉、鸾铃鸣响的豪华歌舞已经停止了。

 早晨,画栋飞上了南浦的云,黄昏,珠帘卷入了西山的雨。

 悠闲的彩云影子倒映在江水中,整天悠悠然地漂浮着,时光易逝,人事变迁,不知已经度过几个春秋。

 昔日游赏于高阁中的滕王如今已不知哪里去了?只有那栏杆外的滔滔江水空自向远方奔流。

赏析

最新修改时间:2022-03-19 18:29:32

相关文章

 • 《滕王阁诗》王勃原文及翻译_注释_赏析

  原文 滕王阁诗⑴ 王勃 滕王高阁临江渚⑵,佩玉鸣鸾罢歌舞⑶。 画栋朝飞南浦云⑷,珠帘暮卷西山雨⑸。 闲云潭影日悠悠⑹,物换星移几度秋⑺。 阁中帝子今何在⑻?槛外长江空自流⑼。 注...

 • 秋日登洪府滕王阁饯别序文言文翻译、注释

  文言文 滕王阁序1 王勃 豫章故郡,洪都新府2。星分翼轸,地接衡庐3。襟三江而带五湖4,控蛮荆而引瓯越5。物华天宝,龙光射牛斗之墟6;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻7。雄州雾列8,俊采星驰...

 • 滕王阁序拼音版原文注音带翻译(王勃)

  豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟遥临...

 • 滕王阁诗拼音版、注音版(王勃古诗)

  文言文之家为您整理王勃古诗滕王阁诗注音版、王勃古诗滕王阁诗拼音版,欢迎阅读。 滕王阁诗注音版(王勃古诗) 《 滕 tng 王 wng 阁 g 诗 shī 》 滕 tng 王 wng 高 gāo 阁 g 临 ln 江 jiāng 渚 zhǔ ,...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号