浣溪沙·谁念西风独自凉古诗拼音版、注音版(纳兰性德)

编辑:文言文之家 时间:2020-11-04 12:40:42

  文言文之家为您整理纳兰性德浣溪沙·谁念西风独自凉古诗注音版、纳兰性德浣溪沙·谁念西风独自凉古诗拼音版,欢迎阅读。

浣溪沙·谁念西风独自凉古诗注音版(纳兰性德)

  《 huànshā · shéiniàn西fēngliáng 》
   shéiniàn西fēngliáng , xiāoxiāohuángshūchuāng , chénwǎngshìcányáng 。
   bèijiǔjīngchūnshuìzhòng , shūxiāodecháxiāng , dāngshízhǐdàoshìxúncháng 。

浣溪沙·谁念西风独自凉古诗拼音版(纳兰性德)

  《 huàn xī shā · shéi niàn xī fēng dú zì liáng 》
   shéi niàn xī fēng dú zì liáng , xiāo xiāo huáng yè bì shū chuāng , chén sī wǎng shì lì cán yáng 。
   bèi jiǔ mò jīng chūn shuì zhòng , dǔ shū xiāo de pō chá xiāng , dāng shí zhǐ dào shì xún cháng 。

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家