诗经小雅信南山注音版拼音版及翻译赏析

发布时间:2021-02-12 16:55:25 编辑:文言文之家

 《小雅·信南山》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。以下是诗经小雅信南山注音版、拼音版及翻译赏析,欢迎阅读。

诗经小雅信南山注音版

 《 xiǎo · xìnnánshān 》
  xìnnánshān , wéidiànzhī 。 yúnyúnyuán , zēngsūntiánzhī 。 jiāng , nándōng 。
  shàngtiāntóngyún 。 xuěfēnfēn , zhīmài 。 yōu , zhān 。 shēngbǎi 。
  jiāng , shǔ 。 zēngsūnzhī , wéijiǔshí 。 shībīn , 寿shòukǎowànnián 。
  zhōngtiányǒu , jiāngyǒuguā 。 shìbāoshì , xiànzhīhuáng 。 zēngsūn寿shòukǎo , shòutiānzhī 。
  qīngjiǔ , cóngxīng , xiǎngkǎo 。 zhíluándāo , máo , xuèliáo 。
  shìzhēngshìxiǎng , fēnfēn 。 shìkǒngmíng , xiānshìhuáng 。 bàojiè 。 wàn寿shòujiāng 。

诗经小雅信南山拼音版

 《 xiǎo yǎ · xìn nán shān 》

 《小雅·信南山》

 xìn bǐ nán shān , wéi yǔ diàn zhī 。 yún yún yuán xí , zēng sūn tián zhī 。 wǒ jiāng wǒ lǐ , nán dōng qí mǔ 。

 信彼南山,维禹甸之。畇畇原隰,曾孙田之。我疆我理,南东其亩。

 shàng tiān tóng yún 。 yǔ xuě fēn fēn , yì zhī yǐ mài mù 。 jì yōu jì wò , jì zhān jì zú 。 shēng wǒ bǎi gǔ 。

 上天同云。雨雪雰雰,益之以霡霂。既优既渥,既沾既足。生我百谷。

 jiāng yì yì yì , shǔ jì yù yù 。 zēng sūn zhī sè , yǐ wéi jiǔ shí 。 bì wǒ shī bīn , shòu kǎo wàn nián 。

 疆埸翼翼,黍稷彧彧。曾孙之穑,以为酒食。畀我尸宾,寿考万年。

 zhōng tián yǒu lú , jiāng yì yǒu guā 。 shì bāo shì zū , xiàn zhī huáng zǔ 。 zēng sūn shòu kǎo , shòu tiān zhī hù 。

 中田有庐,疆埸有瓜。是剥是菹,献之皇祖。曾孙寿考,受天之祜。

 jì yǐ qīng jiǔ , cóng yǐ xīng mǔ , xiǎng yú zǔ kǎo 。 zhí qí luán dāo , yǐ qǐ qí máo , qǔ qí xuè liáo 。

 祭以清酒,从以骍牡,享于祖考。执其鸾刀,以启其毛,取其血膋。

 shì zhēng shì xiǎng , bì bì fēn fēn 。 sì shì kǒng míng , xiān zǔ shì huáng 。 bào yǐ jiè fú 。 wàn shòu wú jiāng 。

 是烝是享,苾苾芬芬。祀事孔明,先祖是皇。报以介福。万寿无疆。

诗经小雅信南山翻译

 终南山山势绵延不断,这里是大禹所辟地盘。成片的原野平展整齐,后代子孙们在此垦田。划分地界又开掘沟渠,田陇纵横向四方伸展。

 冬日的阴云密布天上,那雪花坠落纷纷扬扬。再加上细雨溟溟濛濛,那水分如此丰沛足量,滋润大地并沾溉四方,让我们庄稼蓬勃生长。

 田地的疆界齐齐整整,小米高粱多茁壮茂盛。子孙们如今获得丰收,酒食用谷物制作而成。可奉献神尸款待宾朋,愿神灵保佑赐我长生。

 大田中间有居住房屋,田埂边长着瓜果菜蔬。削皮切块腌渍成咸菜,去奉献给伟大的先祖。他们的后代福寿无疆,都是依赖上天的赐福。

 祭坛上满杯清酒倾倒,再供奉公牛色红如枣,先祖灵前将祭品献好。操起缀有金铃的鸾刀,剥开牺牲公牛的皮毛,取出它的鲜血和脂膏。

 于是进行冬祭献祭品,它们散发出阵阵芳香。仪式庄重而有条不紊,列祖列宗们驾临徜徉。愿神灵赐以宏福无量,子孙们享福万寿无疆。

诗经小雅信南山赏析

 《小雅·信南山》首章写开疆拓土,开篇言:“信彼南山,维禹甸之。”诗人是在描述周代的京畿地区。在诗人看来,这畿内的大片土地就是当年大禹治水时开辟出来的。毛传训“甸”为治,而郑笺则落实为:“禹治而丘甸之。”“丘甸”即指田地划分中的两个等级。《周礼·地官·小司徒》云:“乃经土地而井牧其田野:九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都,以任地事而令贡赋。”因而郑笺等于坐实井田制起源于夏代。孔疏承郑笺之说,谓“是则三王之初而有井甸田里之法也”,“是则丘甸之法,禹之所为”。尽管有的学者认为大禹治水“未及丘甸其田也。且井邑丘甸出调法,虞夏之制未有闻焉”(孔疏引孙毓说),但郑、孔之说也不无参考意义。

 《小雅·信南山》首章末二句云:“我疆我理,南东其亩。”也值得注意。疆理田土也是古代井田制的一个重要方面。《孟子·滕文公上》云:“夫仁政必自经界始。经界不正,井地不均,谷禄不平,是故暴君污吏必慢其经界。经界既正,分田制禄可坐而定也。”可古人对经理田界是非常重视的。毛传释此诗云:“疆,画经界也。理,分地理也。”有的学者解释得更为具体,如王安石说:“疆者,为之大界;理者,衡从(横纵)其沟涂。”(《吕氏家塾读诗记》引)吕氏又引长乐刘氏说云:“疆谓有夫、有畛、有涂、有道、有路,以经界之也。理谓有遂、有沟、有洫、有浍、有川,以疏导之也。”刘氏之说当是依据《周礼·地官·遂人)“凡治野,夫间有遂,遂上有径。十夫有沟,沟上有畛。百夫有洫,洫上有涂。千夫有浍,浍上有道。万夫有川,川上有路,以达于畿”。这里所谓“南东其亩”也与井田制有关。此句指顺应地形、水势而治田,南指其田陇为南北向者,东则为东西向者,此即《齐风·南山》所云“衡从其亩”。郑笺释曰:“‘衡’即训为横。韩诗云:东西耕曰‘横’。‘从’……韩诗作‘由’,云:南北耕曰‘由’。”《左传·成公二年》载:晋郤克伐齐,齐顷公使上卿国佐求和于晋营,晋人要求“使齐之封内尽东其亩”,也就是使齐国的陇亩全部改为东西向,这样晋国一旦向齐国进兵,就可长驱直入。国佐回答晋人说:“先王疆理天下物土之宜,而布其利,故《诗》曰:‘我疆我理,南东其亩。’今吾子疆理诸侯,而曰尽东其亩而已,唯吾子戎车是利,无顾土宜,其无乃非先王之命也乎?”国佐引此篇为据,说明先王当初定田土之疆界是根据不同的地势因地制宜的,既有南北向,也有东西向的田陇,如今晋国为了军事上的便利而强令齐国改变田陇的走向,是违反了先王之道。此事又见诸其他典籍,但情节上有些出入。如《韩非子·外储说右上》云:“晋文公伐卫,东其亩。”《吕氏春秋·简选)云:“晋文公东卫之亩。”郭沫若引成公二年事云:“这也正好是井田的一种证明。因为亩道系以国都为中心,故有南北纵走与东西横贯的两种大道。南北纵走的是南亩,东西横贯的就是东亩。《诗》上所说的‘我疆我理,南东其亩’,就是这个事实。……这些资料好像与井田制并无直接关系,而其实它们正是绝好的证明。”(《十批判书·古代研究的自我批评》)

 《小雅·信南山》第二章写风调雨顺。天上彤云密布,瑞雪纷纷,加之小雨如酥,润泽大地,五谷丰登。

 《小雅·信南山》第三章写酒食祭祖。地界整齐,庄稼茂盛,曾孙收获,酿造美酒,敬祭神主,厚待宾客,静享清福,万寿无疆。

 《小雅·信南山》第四章写瓜菹献祭。田中有庐,地畔种瓜,剥削干净,腌渍上供,敬献先祖。曾孙长命百岁,都是受上天佑护。

 第四章中的“中田有庐”,说者也以为与井田有关。《吕氏家塾读诗记》引邱氏说云:“公田百亩内,除二十亩为八家治田之庐。”又引董氏曰:“井九百亩,其中为公田,八家每家庐舍二亩半。”按《孟子·公孙丑上》述井田云:“方里而井,井凡百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。”《榖梁传·宣公十五年》称:“古者三百步为一里,名曰井田。井田者九百亩,公田居一”,“古者公田为居,井灶葱韭尽取焉”。范宁注:“此除公田八十亩,余八百二十亩。故井田之法,八家共一井八百亩。除二十亩,家合二亩半为庐舍”,“八家共居”。《韩诗外传》载:“古者八家而井田。方里为一井。……八家为邻,家得百亩。余夫各得二十五亩。家为公田十亩,余二十亩共为庐舍,各得二亩半。八家相保,出入更守,疾病相忧,患难相救,有无相贷,饮食相招,嫁娶相谋,渔猎分得,仁恩施行,足以其民和亲而相好。《诗》曰:‘中田有庐,疆埸有瓜。’”以上诸说大同小异,有一点是共同的,即公田中有八家共居的庐舍二十亩。说诗者多从其说,但笺疏别有所解。郑笺云:“中田,田中也。农人作庐焉以便其田事。”孔疏云:“古者宅在都邑,田于外野,农时则出而就田,须有庐舍,于田中种谷,于畔上种瓜,所以便地也。”按笺疏之说,田中的庐舍成了农民在地里干活时的临时住所了。到了郭沫若,干脆推翻旧说,以为庐与瓜为对文,庐也当为植物,故庐为芦之假借,正如“南山有台,北山有莱”,“七月食瓜,八月断壶”,台、莱、瓜、壶均为植物一样。郭氏别出心裁,也可聊备一说(参见《由周代农事诗论到周代社会》)。

 《小雅·信南山》第五章写清酒牺牲。先以清酒祭献,继之以红色雄牛作牲,一并敬献先祖享受。曾孙作为主祭之人,手执带鸾铃之刀,剥开皮毛,取出血脂,干干净净敬献先祖。

 《小雅·信南山》第六章写祭典礼成。冬祭进享,祭品芬芳。祭祀隆重,先祖光彩。回报子孙大福大贵,万寿无疆。

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-11-11 09:47:31

【看完本文的人还浏览过】

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号