聊斋志异辽阳军拼音版注音版

编辑:文言文之家 时间:2021-06-09 19:17:26

聊斋志异辽阳军注音版

  《 liáozhāizhì · liáoyángjūn
   shuǐmǒumíngchōngliáoyángjūnhuìliáochéngxiànwèiluànbīngsuǒshā ; tóusuīduànyóushènzhìrénzhí簿láiàndiǎnzhūguǐzhìmǒuwèi使shǐzuǒyòutóuérsòngzhīsuìgòngtóuànxiàngshàngqúnzhīfēngshēngxíngshízhìzhīérshì ,  jīnwénzhīqiètáoxùnérqíngxìn ; yòushěnjǐngshǎoduànhénjiāngxíngzhīmǒuyuē :“ yánpíngxìndànqǐngzhōngduàntóujiǎxiànchéngjiǎ 。  shèliáochéngyàngránhòushòuxíngwèiwǎn 。” lìngcóngzhīshùliáoxìnzhìshísuǒyán ,  suìshìzhī

聊斋志异辽阳军拼音版

  《 liáo zhāi zhì yì · liáo yáng jūn 》

  《聊斋志异·辽阳军》

  yí shuǐ mǒu , míng jì chōng liáo yáng jūn 。 huì liáo chéng xiàn , wèi luàn bīng suǒ shā ; tóu suī duàn , yóu bù shèn sǐ 。 zhì yè , yī rén zhí bù lái , àn diǎn zhū guǐ 。 zhì mǒu , wèi qí bù yí sǐ , shǐ zuǒ yòu xù qí tóu ér sòng zhī 。 suì gòng qǔ tóu àn xiàng shàng , qún fú zhī , fēng shēng sù sù , xíng yí shí , zhì zhī ér qù 。 shì qí dì , zé gù lǐ yě 。 yí jīn wén zhī , yí qí qiè táo 。 jū xùn ér dé qí qíng , pō bù xìn ; yòu shěn qí jǐng wú shǎo duàn hén , jiāng xíng zhī 。 mǒu yuē :“ yán wú kě píng xìn , dàn qǐng jì yù zhōng 。 duàn tóu kě jiǎ , xiàn chéng bù kě jiǎ 。 shè liáo chéng wú yàng , rán hòu shòu xíng wèi wǎn yě 。” lìng cóng zhī 。 shù rì , liáo xìn zhì , shí rì yī rú suǒ yán , suì shì zhī 。

  沂水某,明季充辽阳军。会辽城陷,为乱兵所杀;头虽断,犹不 甚死。至夜,一人执簿来,按点诸鬼。至某,谓其不宜死,使左右续其头而 送之。遂共取头按项上,群扶之,风声簌簌,行移时,置之而去。视其地, 则故里也。沂今闻之,疑其窃逃。拘讯而得其情,颇不信;又审其颈无少断 痕,将刑之。某曰:“言无可凭信,但请寄狱中。断头可假,陷城不可假。 设辽城无恙,然后受刑未晚也。”令从之。数日,辽信至,时日一如所言, 遂释之。


  拓展阅读:聊斋志异辽阳军文言文翻译

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家