书鲁亮侪事原文拼音,翻译,阅读答案

发布时间:2023-06-11 11:17:27 编辑:文言文之家

 《书鲁亮侪》是清代文学家袁枚创作的一篇文言文。以下是书鲁亮侪事原文拼音版、书鲁亮侪事文言文翻译及阅读答案。

书鲁亮侪原文拼音版

 《 shūliàngchái
  wèidōngsūnwéndìnggōngbǎodìngzhìzuòdìnghūn :“ qīngdàozhībáishì 。” dōngxiāngkuīwěizhàngniánshígāokuàngsǎngbáibiāobiāorán ; kǒushuǐshùwànyánxīnzhīnéngwànghòuèrshíniángōngjiǔdiànbáixiàshěnshìzònglùnzhìzuòwénqiáoxiānshēngyuē
  liàngcháinántiánwénjìngnányánzhèndàoxiàshòushǔwéijǐnyóushìzhěxiàohuīxià
  mìngzhāizhōnglìngyìnshèzhōngwéiwēixíngzhīcǎoguànjìnglǎoshùbǎiérdàozhīzàibàiwènxùnyuē :“ wényǒugōngláidàilìngzàikāifēngzhīfǒu ?” mànyuē :“ ruòwènyún ?” yuē :“ lìngxiánrěn 。” yòushùjiànguānzhěránmóuyuē :“ hǎoguāngōngláizhī ?” huòyáoshǒuyuē :“ duō ! tiányǒulìngsuīshígōngnéngwéi ? qiěfāngguānérdàizhīnìngkěnshěcóngrén ?” xīnjìngzhīéryánzhìxiànjiànmàowēnwēnyuē :“ yìndàigōngjiǔ !” gǒngshǒuyuē :“ guāngōngzhuàngmàobèifēiháozòngzhěqiěxiánchēngzàoshìmínxiàchēérkuī ?” yuē :“ mǒudiānnánwànwàirénbiéyóujīngshīshíniánzhōngjièfèngyíngzhìbèimìng !” yánwèiyuē :“ shèntāng !” jìngbiéshìqiěqiěnéngdòngliángjiǔpénshuǐshìyuē :“ fánérxíngzhěfēi !” guānjīngyuē :“ gōngzhī ?” yuē :“ zhīshěng 。” zhīyìnshòu ; qiángzhīyuē :“ lèigōng !” zhìyìnkēngránshēngyuē :“ jūnfēizhīliàngcháizhě !” jìngchíshìmínfénxiāngsòngzhī
  zhìshěngxiānliǎnggàozhījiēyuē :“ bìngsàngxīn ? ruòsuǒwéiyóukuàngtiángōng ?” míngzǎoyuánliǎngxiānzàimíngzhǐwèitóuyuánchuánlìngtiángōngnánxiàngzuòmiàntiěshèngyíngzhīpánglièdàoxiàwénshírényuē :“ xiànshìérlái ?” yuē :“ yǒusuǒ 。” yuē :“ yìnzài ?” yuē :“ zàizhōng 。” yuē :“ jiāorén ?” yuē :“ lìng 。” tiángōnggànxiàozuǒyòuyuē :“ tiānxiàzhāiyìnzhěníngyǒushì ?” jiēyuē :“ zhī 。” liǎngxièyuē :“ mǒuděngjiàochìwángzhìyǒukuángbèizhīyuánqǐnggōngbìngmǒuděngyánxùnpéngdǎngqíngchéngguān !” miǎnguānqiánkòushǒuyányuē :“ dàiyánzhīhánshìqiúguānláinánguānzhōngshènhènliánpáishìshìjìngshílìngzhīmínxīnshìshìxīnshìjiànrénzhīkuītǎngyòushìruòmínggōngzhīránérlìngwǎngmíngkōngshǒuguīzhīzuì ; ruòmínggōngwèizhīránérlìngwǎngguīchénmíngqǐnggōngzhǐshùjūnàicáizhīxīnshèngshàngxiàozhìtiānxiàzhīgōngruòwéiāiliánzàiwǎngyìnwèichírángōngyuánwàiguānshùshíjiēqiúyìnzhěréngǎngōng ?” tiángōngránliǎngzhī退tuìxièzǒuchūzhìliùwài ; tiángōngbiànxiàjiēyuē :“ lái !” guìyòuzhāoyuē :“ qián !” suǒdàishānguàntóutànyuē :“ nán ! guàndàiwēixiányuándànshūnài !” yuē :“ ?” yuē :“ kuàinéngzhuī 。” yuē :“ gōngyǒuēnnéngzhuīzhīshàoshínéngxíngsānbǎi ; gōngguǒzhuīshūqǐngjiànzhīwéixìn !” gōngzhīsuìxíngérshūhuánzhōnglìngjìngyàngmíngwéntiānxià
  xiānshìliàngcháimǒuwéi广guǎngdōngsānfānyāoméngliàngcháiniánsuìwèizhìwángzuòcháoliàngcháihuángjiáshāndàidiāochánshìniánshàoháoshènshūwángzhàngxiàjiànérxuéyíngyuègōuzhìtiàozhīyóujuérényún

书鲁亮侪文言文翻译

 乾隆四年的冬天,我在保定直隶总督府拜见总督孙文定公。刚刚坐下,守门人进来报告,说:“清河道鲁之裕前来陈述工作。”我就到东厢房去回避,暗中看见这位魁梧的男子约七十多岁,大眼睛,宽额头,白胡须闪闪发光;讲述水利情况有条有理,洋洋数万言。我心中十分惊异,一直不能忘记。二十年后,鲁公已经去世很久了,我在南京沈氏家中停留,与友人畅论古今,谈到了鲁公,座中有位客人葛闻桥先生说:

 鲁之裕,字亮侪,是一位奇男子。当时田文镜任河南总督,为政严厉苛刻,提、镇、司、道及其下属,奉命守职,极其谨慎,在进见田文镜时,没有人眼睛敢东张西望。鲁公就在田文镜部下工作。

 有一天,田文镜命令鲁公去摘取中牟县李县令的官印,并就此代理县令。鲁公采取改装前去的办法,穿着粗布衣服,戴草帽,骑着驴子进入中牟县境。只见数百位老年人互相搀扶着在大路上叹苦发愁,鲁公走上去一再行礼讯问原因,回答说:“听说有位鲁公要来接替我们的县令,客人您在开封知道这事吗?”鲁公故意问:“你们问这个作什么?”回答:“因为我们县令贤明,不忍心让他离去之故。”又走了几里路,看见许多读书人聚集在一起商议:“好官走了可惜,等鲁公来,何不去向他申诉?”有人就摇手说:“咄!田总督早有命令,即使有十个鲁公,又有什么办法?何况鲁公正是取代李县令职位而来的,怎么肯自己不做官而让给别人呢?”鲁公听了,心里非常尊敬李县令,但没有做声。到了县衙,见李县令的相貌温良奇雅,他向鲁公作揖,请鲁公进去,说:“官印已经等公很久了!”鲁公也向他拱手回礼,说:“我看您的形状相貌,衣着服饰,并不是奢侈放荡的人,而且在读书人和老百姓中间,盛传着您的贤名,怎么会刚刚上任就亏空了国库呢?”李县令回答:“我是远在万里之外的云南人。与母亲分别后,在京师游学十年,才得到中牟县令之职,因此借了俸银迎母亲到来。母亲到了,却被弹劾去官,这是命啊!”话尚未讲完,哭了。鲁公说:“我一路来受了暑热,就准备热水,让我洗个澡!”说罢,就一直走到别的房间中去,一面洗澡,一面思索,内心不能不有所感动。想了很久,他举手敲浴盆中的水,发誓说:“如果按照常规行事,就不是大丈夫了!”于是他穿戴好衣帽向李县令告辞,李县令大惊,问道:“您到哪里去?”回答:“到省里去。”李交给他官印,他不接受;李县令坚决要给,说:“不要因为我而连累您!”鲁公将官印铿然一声掷在地上,厉声说:“您还不知道我鲁亮侪的为人!”竟拍马飞驰而去。全县的人民都焚香送他。

 到省以后,鲁公先去拜见布政司和按察司,禀告事情的前后经过。两司都说:“你犯了丧心病了吗?像你这样的做事,在别的总督巡抚面前尚且不许可,更何况是田公呢?”第二天早上,鲁公到衙门时,两司长官已经先在了。名片还没有投进去,全衙门已经在传呼鲁公入内。只见田公朝南而坐,脸色铁青,怒气很盛地在等着他,两旁排列着司、道以下文武官员十余人,田公斜着眼看鲁公说:“你不管县事而来,做什么?”鲁公答:“有事要报告。”问:“官印在哪里?”答:“在中牟县。”又问:“交给什么人?”答:“李县令。”田公一声冷笑,朝着左右看看说:“天下有这样去摘印的人吗?”都回答:“没有。”两司马上起立向田公认罪,说:“这是我们平时没有教诫,以致有这样狂妄背理的官员,请您将鲁之裕也一起撤职,把他交给我们,让我们来严厉审讯他们拉党结派作弊的罪行,以警戒其他官员。”鲁之裕脱下官帽,向前叩头,大声说道:“本来应当这样。只是让我讲明一下:我是一个贫寒的读书人,因为想谋求一官半职,所以来到河南。我能得到中牟县令之职,高兴非常,恨不能连夜就摆起仪仗,立即办理公事。没有想到一入县境,耳闻目睹李县令在百姓心目中的印象竟这样好,士大夫对他也是一样;等见到他本人,知道他挪用银币又是这样的缘故。假如大人您已经知道他的情况而命令我去,我为了自己沽名钓誉,而空手归来,那是我的罪了。如果大人您不知道他的情况而命令我去,我回来向您说明这些原因,请示大人的意旨,这样或许可以不辜负大人爱才之心以及圣上主张以孝来治理天下的意旨。您若是认为李县令没有什么可以哀怜的,那么我再去取印也并不迟。不然,大人辕门外有数十名官员,都想求得一个官印而得不到,我是什么人,敢违拗您的旨意呢!”田公听了默然不言。两司给鲁公递眼色叫他退出。鲁之裕也不辞谢,走了出去。刚走到屋檐外,田公变了面色走下台阶,呼叫鲁之裕:“回来!”鲁公入内跪下。田公又招呼他:“向前!”然后取下自己所佩戴的珊瑚冠戴在鲁公头上,叹息着说:“奇男子!这顶冠帽应该给你戴。没有你,我几乎错误地撤掉了贤官。可惜给皇上的奏章已经送出去了,没有办法了!”鲁公问:“几天了?”回答:“已经五天了,即使快马也追不上了。”鲁公说:“大人有恩,我能追还。我年轻时能一天走三百里;大人真要追还奏章,请赐给我一枝令箭作为信物!”田公应允了,于是鲁公马上就走。过了五天,奏章追还了。中牟县令最后太平无事。从此鲁公名闻天下。

 在此之前,鲁亮侪的父亲曾任广东提督,因受三藩胁迫,与他们结了盟。当时亮侪只有七岁,被作为人质押在吴三桂处。吴王上朝时,亮侪穿了件黄裌衫,头戴插有貂蝉的武官帽子侍立在旁。他年轻英豪,读书完毕,每天与吴王帐下的健儿学习古秦国、越国作战时所摆的军阵以及掷涂泥、赌跳跃等各种武技,所以他的武艺尤其超人一等。

书鲁亮侪文言文阅读及答案

 书鲁亮侪文言文阅读题

 1、写出下列加点词在句中的意思。

 (1)再拜问讯( ) (2)具汤浴我( )

 2、下列句中加点词选择释义正确的一项()。

 (1)两司起立谢曰( )

 A.推辞 B.告诫 C.道歉 D.感谢

 (2)恨不连夜排衙视事( )

 A.审问案情 B.到职办公 C.查访情况 D.官吏上任

 3、把第②段画线句译成现代汉语。

 径诣别室,且浴且思,意不能无动。良久,击盆水誓曰:“依凡而行者,非夫也!”

 4、下句应有三处停顿,请用“/”加以标出。

 公 辕 外 官 数 十 皆 求 印 不 得 者 也 裕 何 人 敢 逆 公 意 耶

 5、文章开篇说:“鲁裕字亮侪,奇男子也。”请结合文章内容概括“奇”的表现。

 6、第三段中鲁亮侪的申辩很有说服力,请简要分析。

 书鲁亮侪文言文答案

 1、(1)拜两拜 (2)准备

 2、(1)C (2)B

 3、(鲁亮侪)一直走到别的房间中去,一面洗澡,一面思索,内心不能不有所感动。想了很久,他举手拍浴盆中的水,发誓说:“如果按照常规行事,就不是大丈夫了!”

 评分说明:补足省略、“径诣别室”“且浴且思”“意不能无动”“良久,击盆水誓曰”“依凡而行者,非夫也”,共6点,1点1分,错一点扣1分,扣完为止。

 4、公辕外官数十/皆求印不得者也/裕何人/敢逆公意耶。

 5、一是微服赴任,查访实情;一是破例让印,不贪权位;一是直面严官,明辨区直。

 6、首先以退为进,直陈自己求官心迹,并非不愿完成使命,缓解田公情绪;接着,摆明中牟县耳闻目睹之事实,以正田公视听;紧接着以假设形式委婉道出他回来报告情况是出于对田督的忠诚,并引发田公反思自我行为;同时,点明李令有孝心和贤明,正是提倡以孝治天下的当今皇上所要表彰的,以皇帝权威增加自我说服力。整个申辩逻辑严密,以退为进,委婉谦和,外柔内刚,具有说服力。

上一篇:说虎文言文翻译注释及道理、拼音版
下一篇:没有了

最新修改时间:2023-06-11 11:35:25

【看完本文的人还浏览过】

 • 盗不劫幸秀才酒文言文翻译注释

  《盗不劫幸秀才酒》选自《东坡志林》。 【文言文】 幸思顺,金陵老儒也。皇祐中,沽①酒江州,人无贤愚皆喜之。时劫江贼方炽②,有一官人舣③舟酒垆下,偶④与思顺往来相善,思顺以酒...

 • 五十步笑百步文言文翻译_五十步笑百步的意思及道理

  【文言文】 梁惠王曰:寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也? [2] 孟...

 • 哑孝子文言文翻译注释和启示

  《 哑孝子 》选自《梦溪笔谈》。以下是 文言文之家 (www.wywzj.cn)整理的 《哑孝子》文言文翻译和注释 , 《哑孝子》文言文启示 ,欢迎阅读。 文言文 崔长生,生而(1)哑,性(2)至(3)孝,人呼(...

 • 异宝文言文翻译及注释

  【文言文】 古之人非无宝也,其所宝者异也。 孙叔敖疾,将死,戒其子曰:王数①封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地②。楚、越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶③。...

 • 吃糟饼文言文翻译及道理

  《吃糟饼》选自《笑林广记》,以下是吃糟饼文言文翻译、注释及道理,一起来看看吧。 吃糟饼文言文文言文 一人家贫而不善饮,每出,止啖糟饼二枚,即有酣意。适遇友人问曰:“尔晨饮耶?”答曰:“非也,食糟饼耳。...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号