聊斋志异·吴门画工拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 01:17:41

  文言文之家为大家整理聊斋志异·吴门画工拼音版、聊斋志异·吴门画工注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·吴门画工注音版

  《 ménhuàgōng 》
   ménhuàgōng , huì , měixiǎngxiàngshénhuì , xìng , qiánjiézàiniàn , cún 。  , yǒuqúngàiyǐnjiāoguōjiān, nèirénzhǒu , érshéncǎixuānhuō 。 xīn , shì , juéquè , suìzhuōyuē :“ jūn 。” gàizhěxiào 。 mǒujiānzhíwéishì , bài 。 gàizhěyuē :“  , jiāngnài ?” mǒukòutóu , qiúzhǐjiào 。 gàizhěyuē :“ néngxiāngshí , wèiyǒuyuán 。 ránchùfēisuǒ , jiāndāngxiāngjiàn 。” zhuǎnpànsuìyǎo , hàitànérguī 。
   zhì , guǒmènglái , yuē :“ niànzizhìzhuānníng , láijiàn 。 dàntānlìn , néngwéixiān 。 使shǐjiànrén 。” xiàngkōngzhāo , suìyǒurénnièkōngérxià , shìguìpín , róngguāngpáo , huànyìngshì 。 yuē :“ nǎidǒngniángniáng, jǐnzhìzhī 。” éryòuwèn :“ defǒu ?” yuē :“ zhī 。” yòuyuē :“ wàngquè 。” éérzhě ,  。 xǐngérzhī , mèngzhōngsuǒjiàn , xiàoxiàngércángzhī , zhōngjiěsuǒwèi 。
   hòushùniánǒuyóu 。 huìdǒngfēi , shàngniànxián , jiāngwèixiàoxiàng 。 zhūgōngqún , kǒushòuxīn , zhōngnéng 。 mǒuniànmèngzhōngzhě , shì ? chéngjìn 。 gōngzhōngchuánlǎn , wèishénxiāo 。 shàngyuè , shòuguānzhōngshū , shòu ; wànjīn 。 míngzào 。 guìjiāzhēngzhòng , qiúwéixiānrénchuányǐng 。 fánxuánkōngxiě , xiāo 。 jiāchénzhījiān , lèishùwànjīn 。 láizhūgǒngkuícéngjiànrén 。

聊斋志异·吴门画工拼音版

  《 wú mén huà gōng 》
   wú mén yī huà gōng , xǐ huì lǚ zǔ , měi xiǎng xiàng shén huì , xī xìng yī yù , qián jié zài niàn , mí kè bù cún 。 yī rì , yǒu qún gài yǐn jiāo guō jiān , nèi yī rén bì yī lù zhǒu , ér shén cǎi xuān huō 。 xīn yí lǚ zǔ , dì shì , yù jué qí què , suì zhuō qí bì yuē :“ jūn lǚ zǔ yě 。” gài zhě dà xiào 。 mǒu jiān zhí wéi shì , fú bài bù qǐ 。 gài zhě yuē :“ wǒ jí lǚ zǔ , rǔ jiāng nài hé ?” mǒu kòu tóu , qiú zhǐ jiào 。 gài zhě yuē :“ rǔ néng xiāng shí , kě wèi yǒu yuán 。 rán cǐ chù fēi yǔ suǒ , yè jiān dāng xiāng jiàn yě 。” zhuǎn pàn suì yǎo , hài tàn ér guī 。
   zhì yè , guǒ mèng lǚ zǔ lái , yuē :“ niàn zi zhì lǜ zhuān níng , tè lái yī jiàn 。 dàn rǔ gǔ qì tān lìn , bù néng wéi xiān 。 wǒ shǐ jiàn yī rén kě yě 。” jí xiàng kōng yī zhāo , suì yǒu yī lì rén niè kōng ér xià , fú shì rú guì pín , róng guāng páo yí , huàn yìng yī shì 。 lǚ zǔ yuē :“ cǐ nǎi dǒng niáng niáng , zǐ jǐn zhì zhī 。” jì ér yòu wèn :“ jì de fǒu ?” dá yuē :“ yǐ jì zhī 。” yòu yuē :“ wù wàng què 。” é ér lì zhě qù , lǚ zǔ yì qù 。 xǐng ér yì zhī , jí mèng zhōng suǒ jiàn , xiào xiàng ér cáng zhī , zhōng yì bù jiě suǒ wèi 。
   hòu shù nián ǒu yóu yú dū 。 huì dǒng fēi zú , shàng niàn qí xián , jiāng wèi xiào xiàng 。 zhū gōng qún jí , kǒu shòu xīn nǐ , zhōng bù néng sì 。 mǒu hū yì niàn mèng zhōng lì zhě , dé wú shì yé ? yǐ tú chéng jìn 。 gōng zhōng chuán lǎn , jù wèi shén xiāo 。 shàng dà yuè , shòu guān zhōng shū , cí bù shòu ; cì wàn jīn 。 míng dà zào 。 guì qī jiā zhēng jī zhòng bì , qiú wéi xiān rén chuán yǐng 。 fán xuán kōng mó xiě , wú bù qǔ xiāo 。 jiā chén zhī jiān , lèi shù wàn jīn 。 lái wú zhū gǒng kuí céng jiàn qí rén 。

  为您推荐:聊斋志异吴门画工原文及翻译

上一篇:没有了
下一篇:没有了

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签