黠鼠赋拼音版 黠鼠赋注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-06-15 20:33:35

  《黠鼠赋》是苏轼少年时代写的一篇咏物赋,选自《东坡全集》。以下是黠鼠赋拼音版、黠鼠赋注音版,欢迎阅读。

黠鼠赋注音版

   xiáshǔ
   zuò , yǒushǔfāngniè 。 chuángérzhǐzhī , zhǐzuò 。 使shǐtóngzhúzhī , yǒutuózhōngkōng 。 xiāoxiāoáoáo , shēngzàituózhōng 。 yuē :“  ! shǔzhījiànérdezhě 。” érshìzhī , suǒyǒu , zhúérsuǒ , zhōngyǒushǔ 。 tóngjīngyuē :“ shìfāngniè , ér ? xiàngwèishēng , guǐ ?” érchūzhī , duònǎizǒu , suīyǒumǐnzhě , cuòshǒu 。
   tànyuē :“ zāi , shìshǔzhīxiá ! tuózhōng , tuójiānérxué 。 nièérniè , shēngzhìrén ; ér , xíngqiútuō 。 wényǒushēng , zhìrén 。 rǎolóngjiāo , dēngguīshòulín , wànérjūnzhī , jiàn使shǐshǔ , duòchóngzhīzhōng , jīngtuōchǔ , zàiwéizhì ?”
   zuòérjiǎmèi , niàn 。 ruòyǒugàozhě , yuē :“ wèiduōxuéérshízhī , wàngdàoérwèijiàn , érèr , shǔzhīnièérwéizhībiàn 。 rénnéngsuìqiānjīnzhīérnéngshīshēng , néngměngnéngbiànfēngchài , zhīhuàn。 yánchūérwàngzhī !” érxiào , yǎngérjué 。 使shǐtóngzhí , zhīzuò 。

黠鼠赋拼音版

   xiá shǔ fù
   sū zǐ yè zuò , yǒu shǔ fāng niè 。 fǔ chuáng ér zhǐ zhī , jì zhǐ fù zuò 。 shǐ tóng zǐ zhú zhī , yǒu tuó zhōng kōng 。 xiāo xiāo áo áo , shēng zài tuó zhōng 。 yuē :“ yī ! cǐ shǔ zhī jiàn bì ér bù de qù zhě yě 。” fā ér shì zhī , jì wú suǒ yǒu , jǔ zhú ér suǒ , zhōng yǒu sǐ shǔ 。 tóng zǐ jīng yuē :“ shì fāng niè yě , ér jù sǐ yě ? xiàng wèi hé shēng , qǐ qí guǐ yé ?” fù ér chū zhī , duò dì nǎi zǒu , suī yǒu mǐn zhě , mò cuò qí shǒu 。
   sū zǐ tàn yuē :“ yì zāi , shì shǔ zhī xiá yě ! bì yú tuó zhōng , tuó jiān ér bù kě xué yě 。 gù bù niè ér niè , yǐ shēng zhì rén ; bù sǐ ér sǐ , yǐ xíng qiú tuō yě 。 wú wén yǒu shēng , mò zhì yú rén 。 rǎo lóng fá jiāo , dēng guī shòu lín , yì wàn wù ér jūn zhī , zú jiàn shǐ yú yī shǔ , duò cǐ chóng zhī jì zhōng , jīng tuō tù yú chǔ nǚ , wū zài qí wéi zhì yě ?”
   zuò ér jiǎ mèi , sī niàn qí gù 。 ruò yǒu gào yú zhě , yuē :“ rǔ wèi duō xué ér shí zhī , wàng dào ér wèi jiàn yě , bù yī yú rǔ ér èr yú wù , gù yī shǔ zhī niè ér wéi zhī biàn yě 。 rén néng suì qiān jīn zhī bì ér bù néng wú shī shēng yú pò fǔ , néng bó měng hǔ bù néng wú biàn sè yú fēng chài , cǐ bù yī zhī huàn yě 。 yán chū yú rǔ ér wàng zhī yé !” yú fǔ ér xiào , yǎng ér jué 。 shǐ tóng zǐ zhí bǐ , jì yú zhī zuò 。

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家