狙公赋芧拼音版注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-06-22 19:57:43

狙公赋芧注音版

  《 gōng 》
   sòngyǒugōngzhě , ài , yǎngzhīchéngqún , néngjiězhī 。 degōngzhīxīn 。 sǔnjiākǒu , chōngzhī 。 éérkuìyān , jiāngxiànshí 。 kǒngzhòngzhīxùn , xiānkuángzhīyuē :“ ruò , cháosānér , shì ?” zhòngjiē 。 ééryuē :“ ruò, cháoérsān ,  ?” zhòngjiēér 。

狙公赋芧拼音版

  《 jū gōng fù xù 》
   sòng yǒu jū gōng zhě , ài jū , yǎng zhī chéng qún , néng jiě jū zhī yì 。 jū yì de gōng zhī xīn 。 sǔn qí jiā kǒu , chōng jū zhī yù 。 é ér kuì yān , jiāng xiàn qí shí 。 kǒng zhòng jū zhī bù xùn yú jǐ yě , xiān kuáng zhī yuē :“ yǔ ruò xù , cháo sān ér mù sì , shì hū ?” zhòng jū jiē qǐ bì nù 。 é ér yuē :“ yǔ ruò xù , cháo sì ér mù sān , zú hū ?” zhòng jū jiē fú ér xǐ 。

  以上就是狙公赋芧拼音版、狙公赋芧注音版的相关介绍。为您推荐:狙公赋芧文言文翻译及道理

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签