君子慎交文言文注音版拼音版

编辑:文言文之家 时间:2020-06-23 20:19:53

君子慎交文言文注音版

  《 jūnshènjiāo 》
   rénzàiniánshào , shénqíngwèidìng , suǒkuǎnxiá , xūntáorǎn , yánxiàodòng , xīnxué , qiánànhuà , ránzhī , kuàngcāonéng , jiàomíngzhě ? shìshànrén , zhīlánzhīshì , jiǔérfāng ; èrén , bàozhī , jiǔérchòu 。 bēirǎn , shìzhīwèi · jūnshènjiāoyóuyān · kǒngyuē :" yǒuzhě 。" yán , mǐnzhī , shì ! dànyōu , 便biànguìzhī 。

君子慎交文言文拼音版

  《 jūn zǐ shèn jiāo 》
   rén zài nián shào , shén qíng wèi dìng , suǒ yǔ kuǎn xiá , xūn zì táo rǎn , yán xiào jǔ dòng , wú xīn yú xué , qián yí àn huà , zì rán sì zhī , hé kuàng cāo lǚ yì néng , jiào míng yì xí zhě yě ? shì yǐ yǔ shàn rén jū , rú rù zhī lán zhī shì , jiǔ ér zì fāng yě ; yǔ è rén jū , rú rù bào yú zhī sì , jiǔ ér zì chòu yě 。 mò zǐ bēi yú rǎn sī , shì zhī wèi yǐ · jūn zǐ bì shèn jiāo yóu yān · kǒng zǐ yuē :" wú yǒu bù rú jǐ zhě 。" yán , mǐn zhī tú , hé kě shì dé ! dàn yōu yú wǒ , biàn zú guì zhī 。

  以上就是君子慎交文言文注音版、君子慎交文言文拼音版的相关介绍。为您推荐:君子慎交文言文翻译注释及启示

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家