吕氏春秋至忠原文及翻译(带拼音版)

发布时间:2020-07-15 12:51:47 编辑:文言文之家

吕氏春秋至忠原文带拼音版

 【 zhìzhōng 】
  èryuē : zhìzhōngěr , dǎoxīn , fēixiánzhǔshúnéngtīngzhī ? xiánzhǔzhīsuǒshuō , xiàozhǔzhīsuǒzhū 。 rénzhǔèbàojiézhě , érzhìzhī , èzhī ? jīnyǒushù , érměi , rénshíguànzhī , èzhī , érgēn , huóshù 。 èwénzhōngyán , nǎizhījīngzhě 。 jīngzhuāngāiwánglièyúnmèng , shèsuí , zhōngzhī 。 shēngōngpéijiéwángérduózhī 。 wángyuē :“ bàoérjìng ?” mìngzhūzhī 。 zuǒyòudàijiējìnjiànyuē :“ péi , xiánzhě , yòuwéiwángbǎibèizhīchén , yǒu , yuàncházhī 。” chūsānyuè , péiér 。 jīngxīngshī , zhànliǎngtáng , shèngjìn , guīérshǎngyǒugōngzhě 。 shēngōngpéizhījìnqǐngshǎngyuē :“ rénzhīyǒugōngjūn , chénxiōngzhīyǒugōngchēxià 。” wángyuē :“ wèi ?” duìyuē :“ chénzhīxiōngfànbàojìngzhīmíng , chùwángzhīzuìwángzhī , xīnjiāngzhōngjūnwángzhīshēn , érchíqiānsuìzhī寿shòu 。 chénzhīxiōngchángyuē :‘ shāsuízhě , chūsānyuè 。’ shìchénzhīxiōngjīngérzhēngzhī , zuìér 。” wánglìngrénpíngérshìzhī , guǒyǒu , nǎihòushǎngzhī 。 shēngōngpéi , zhōngwèixíng 。 xíngzhī , rénzhīzhīwèiquàn , rénzhīwèi , xínggāo 。 wángwěi , 使shǐrénzhīsòngyíngwénzhì , wénzhìzhì , shìwángzhī , wèitàiyuē :“ wángzhī。 suīrán , wángzhī , shāzhì 。” tàiyuē :“  ?” wénzhìduìyuē :“ fēiwángzhì , wángzhì 。” tàidùnshǒuqiángqǐngyuē :“ gǒuwángzhī , chénchénzhīzhēngzhīwáng 。 wángxìngchénchénzhī , yuànxiānshēngzhīhuàn 。” wénzhìyuē :“ nuò 。 qǐngwéiwáng 。” tài , érjiāngwǎngdāngzhěsān , wáng 。 wénzhìzhì , jiědēngchuáng , wáng , wènwángzhī , wángéryán 。 wénzhìyīnchūzhòngwáng , wángchìér , nǎisuì 。 wángshuō , jiāngshēngpēngwénzhì 。 tàiwánghòuzhēngzhī , érnéng , guǒdǐngshēngpēngwénzhì 。 cuànzhīsānsān , yánbiàn 。 wénzhìyuē :“ chéngshā , zhī , juéyīnyángzhī ?” wáng使shǐzhī , wénzhìnǎi 。 zhōngzhìshì , zhōngzhuóshìnán 。 wénzhìfēizhīhuówángzhīérshēnhuò , wèitàixíngnán , chéng 。

吕氏春秋至忠翻译

 至忠之言不顺耳,逆人心,如果不是贤明的君主,谁能听取它?因此,贤明的君主喜欢的,正是不肖的君主要惩罚的。君主无一不痛恨侵暴劫夺的行径,然而自己的所作所为却在天天招致它,痛恨它又有什么益处?假如这里有棵树,希望它生长茂盛,可是别人按时浇灌它,自己却讨厌别人的行为,并且每天砍伐树根,照这样做,肯定不会有活树了。厌恶听取忠言,正是最严重的一种自我毁灭的行为。

 楚庄王在云梦泽打猎,射中了一只随兕,申公子培抢在王之前把随兕夺走了。楚庄王说:“怎么这样地犯上不敬啊!”命令官吏杀掉子培。左右大夫都上前劝谏说:“子培是个贤人,又是您最有才能的臣子,这里面必有缘故,希望您能仔细了解这件事。”不到三个月,子培生病而死。后来楚国起兵,与晋国军队在两棠交战,大胜晋军,回国之后奖赏有功将士。申公子培的兄弟上前向主管官吏请赏说:“别人在行军打仗中有功,我的兄长在大王的车下有功。”庄王问;“你说的是什么意思?”回答说:“我的兄长在大王您的身旁冒着犯上不敬的恶名,遭获死罪,但他本心是要投效忠君王,让您享有千岁之寿啊!我的兄长曾读古书,古书记载遣。‘杀死随兕的人不出三个月必死。’因此我的兄长到您射杀随兕,十分惊恐,因而抢在您之前把它夺走,所以后来遭其祸殃而死。”庄王让人打开平府查阅古籍,在古书上果然有这样的记载,于是厚赏了子培的兄弟。申公子培的忠诚可称得上是“穆行”了。“穆行”的含义是:不因为别人了解自己就受到鼓劢,也不因为别人不了解自己就感到沮丧,德行没有比这更高尚的了。

 齐王长了恶疮绝,派人到朱国接文挚.文挚到了,察看了齐王的病,对太子说;“大王的病肯定可以治愈。虽然如此,大王的病一旦痊愈,一定会杀死我。”太子说:”什么原因呢?”文挚回答说:“如果不激怒大王,大王的病就冶不好,但如果大王真的被激怒了,那我就必死无疑。”太子叩头下拜,极力请求说:“如果治好父王的病而父王真的要杀先生的话,我和我的母亲一以死向父王为您争辩,父王一定哀怜我和我的母亲,望先生不要担忧。”文挚说:“好吧。我愿拼着一死为大王治病。”文垫跟太子约定了看病的日期,三次都不如期前往。齐王本来已经动怒了。文挚来了之后,不脱鞋就登上了齐壬的床,踩着齐王的衣服,询问齐王的病情,齐王恼怒,不跟他说话。文挚于是口出不逊之辞激怒齐王。齐王大声呵斥着站了起来,病于是就好了。齐王大恐不消,要把文挚栝活煮死。太子和王后为文挚激烈地与齐王争辩,但却未能改变齐王的决定。齐王终于用邪把文挚活活地煮了。文挚被煮了三天三夜,容貌不毁。文垫说;“真的要杀我,为什么不盖上盖,隔断阴阳之气?”齐壬让人把鼎盖上,文挚才死。由此看来,在太平盛世做到忠容易,在乱世做到忠很难。文挚衄不是不知道治愈齐王的病自己就得被杀,他是为了太子去做招致杀身的事,以便成全本子的孝敬之义啊。

 以上就是吕氏春秋至忠原文及翻译、吕氏春秋至忠原文带拼音版的相关介绍。为您推荐:吕氏春秋·纪·仲冬纪文言文和译文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-08 13:38:45

相关阅读

 • 吕氏春秋孟春原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋孟春原文带拼音版 【 孟mèng春chūn 】 一yī曰yuē : 孟mèng春chūn之zhī月yuè , 日rì在zài营yíng室shì , 昏hūn参cān中zhōng , 旦dàn...

 • 吕氏春秋赞能原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋赞能带拼音版 【 赞zàn能néng 】 二èr曰yuē : 贤xián者zhě善shàn人rén以yǐ人rén , 中zhōng人rén以yǐ事shì , 不bù肖xiào者zhě以yǐ财...

 • 吕氏春秋长见原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋长见原文带拼音版 【 长 chng 见 jin 】 五 wǔ 曰 yuē : 智 zh 所 suǒ 以 yǐ 相 xiāng 过 gu , 以 yǐ 其 q 长 chng 见 jin 与 yǔ 短 duǎn 见 jin 也 yě 。 今 jīn 之 zhī 於 y 古 gǔ 也 yě , 犹......

 • 戎夷解衣阅读答案

  吕氏春秋 戎夷违齐如鲁。天大寒,而后门。与弟子一人宿于郭外。愈寒甚,谓其弟子曰:子与我衣,我活也;我与子衣,子活也。我,国士也,为天下惜死;子,不肖人也,不足爱也。子与我...

 • 吕氏春秋去尤原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋去尤原文带拼音版 【 去 q 尤 yu 】 三 sān 曰 yuē : 世 sh 之 zhī 听 tīng 者 zhě , 多 duō 有 yǒu 所 suǒ 尢 wāng 。 多 duō 有 yǒu 所 suǒ 尢 wāng , 则 z 听 tīng 必 b 悖 bi 矣 yǐ 。 所 s......

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号