吕氏春秋有始原文及翻译(带拼音版)

发布时间:2020-07-15 20:28:01 编辑:文言文之家

吕氏春秋有始原文带拼音版

 【 yǒushǐ 】
  yuē : tiānyǒushǐ , tiānwēichéng , sāixíng , tiān , shēngzhījīng 。 hánshǔyuèzhòuzhīzhī , shūxíngshūnéngshuōzhī 。 érchéng , érshēng 。 zhīzhīchéng , zhīzhīshēng , tiānpíng 。 píngzhě , jiēdāngcháqíng , chùxíng 。 tiānyǒujiǔ , yǒujiǔzhōu , yǒujiǔshān , shānyǒujiǔsāi , yǒujiǔsǒu , fēngyǒuděng , shuǐyǒuliùchuān 。 wèijiǔ ? zhōngyāngyuējūntiān , xīngjiǎo 、 kàng 、  ; dōngfāngyuēcāngtiān , xīngfáng 、 xīn 、 wěi ; dōngběiyuēbiàntiān , xīng 、 dòu 、 qiānniú ; běifāngyuēxuántiān , xīng 、  、 wēi 、 yíngshì ; 西běiyuēyōutiān , xīngdōng 、 kuí 、 lóu ; 西fāngyuēhàotiān , xīngwèi , mǎo ,  ; 西nányuēzhūtiān , xīng 、 cān 、 dōngjǐng ; nánfāngyuēyántiān , xīngguǐ、 liǔ 、 xīng ; dōngnányuēyángtiān , xīngzhāng 、  、 zhěn 。 wèijiǔzhōu ?  、 hànzhījiānwéizhōu , zhōu ; liǎngzhījiānwéizhōu , jìn ;  、 zhīxiánwéiyǎnzhōu , wèi ; dōngfāngwéiqīngzhōu ,  ; shàngwéizhōu ,  ; dōngnánwéiyángzhōu, yuè ; nánfāngwéijīngzhōu , chǔ ; 西fāngwéiyōngzhōu , qín ; běifāngwéiyōuzhōu , yàn 。 wèijiǔshān ? kuài 、 tàishān 、 wáng 、 shǒushān 、 tàihuá 、 shān 、 tàiháng 、 yángcháng 、 mèngmén 。 wèijiǔsāi ? fén 、 míng  è 、 jīngruǎn 、 fāngchéng 、 xiáo 、 jǐngxíng 、 lìng 、 zhù 、 yōng 。 wèijiǔsǒu ? zhīōu , chǔzhīyúnmèng , qínzhīyánghuá , jìnzhī , liángzhītián , sòngzhīmèngzhū , zhīhǎi , zhàozhī鹿 , yànzhīzhāo 。 wèifēng ? dōngběiyuēyánfēng , dōngfāngyuētāofēng , dōngnányuēxūnfēng , nánfāngyuēfēng , 西nányuēfēng , 西fāngyuēliùfēng , 西běiyuēfēng , běifāngyuēhánfēng 。 wèiliùchuān ? shuǐ、 chìshuǐ 、 liáoshuǐ 、 hēishuǐ 、 jiāngshuǐ 、 huáishuǐ 。 fánhǎizhīnèi , dōng西èrwànqiān , nánběièrwànliùqiān 。 shuǐdàoqiān , shòushuǐzhěqiān 。 tōngliù , míngchuānliùbǎi , zhùsānqiān , xiǎoshuǐwànshù 。 fánzhīnèi , dōng西亿yǒujiǔwànqiān , nánběi亿yǒujiǔwànqiān 。 xīngtiānyóu , értiānshū 。 dōngzhìxíngyuǎndào , zhōuxíng , mìngyuēxuánmíng 。 xiàzhìxíngjìndào , nǎicānshàng 。 dāngshūzhīxiàzhòu 。 báimínzhīnán , jiànzhīxià , zhōngyǐng , érxiǎng , gàitiānzhīzhōng 。 tiānwàn , rénzhīshēn , zhīwèitóng 。 zhòngěrkǒu , zhònghánshǔ , zhīwèizhòng 。 wànbèi 。 tiānzhēnwàn , shèngrénlǎnyān , guānlèi 。 jiězàitiānzhīsuǒxíng , léidiànzhīsuǒshēng , yīnyángcáizhījīng , rénmínqínshòuzhīsuǒānpíng 。

吕氏春秋有始翻译

 天地有开始的时候,天是由轻微之物上升而形成,地是由重浊之物下沉而成。天地交合,是万物生成的根本。由寒暑的变化,日月的运转,昼夜的交替可以知道这个道理,由万物不同的形体,不同的性能、不同的应用可以解释这个道理。万物都是由于天地交合而形成,通过分离而产生的。知道交合知遣形成,知道分离知道产生,那么就知道天地形成的道理了。要了解天地的形成,都应当详察万物的实情,审度万物的形体。

 天有九野,地有九州,境内有九座高山,山上有九处险隘,水泽有九大渊薮,风有八种,水流有六大河流。

 什么叫九野?天中央叫钧天,那里的星宿是角、亢,氐。方叫苍天,那里的星宿是房,心,尾。东北叫变天,那里的星宿是箕、斗,牵牛。北方叫玄天,那里的星宿是婺女、虚、危、营室。西北叫幽天,那里的星宿是东壁、奎、娄。西方叫颢天,那里的星宿是胃,昴、毕。西南叫朱天,那星的星宿是觜巂、参、东井。南方叫炎天,那里的垦宿是舆鬼、柳、七星。东南叫阳天,那里的星宿是张、翼、轸。

 什么叫九州?黄河、汉水之间为豫州,是周王室的疆域。清河和西河之间为冀州,是晋国的疆城。黄河,济水之间为兖州,是卫国的疆域。东方为青州,是齐国的疆域。泗水以南为徐州,是鲁国的疆域。东南为扬州,是越国的疆域。南方为荆州,是楚国的疆域。西方为雍州,是秦国的疆域。北方为幽州,是燕国的疆域。

 什么叫九座高山?就是会稽山、泰山、王屋山、首阳山、太华山、岐山、太行山,羊肠,孟门。

 什么叫九处险隘?就是大汾,冥阮、荆阮,方城、殽、井陉,令疵、句注、居庸。

 什么叫九大渊薮?就是吴国的具区、楚国的云梦,秦国的阳华、晋国的大陆、粱国的圃田,宋国的孟诸,齐国的海隅、赵国的钜鹿、燕国的大昭。

 什么叫八风?东北风叫炎风,东风叫稻风,东南风叫熏风,南风叫巨风,西南风叫凄风,西凤叫飂风,西北风叫厉风,北风叫寒风。

 什么叫六大河流?就是河水、赤水,辽水、黑水、江水、准水。

 整个四海之内,东西长两万八千里,南北长二万六千里。通航的河道八千里,受水的河道也是八千里。最大的河流六条,大河六百条,季节河三千条,小河流数以万计。

 四极之内,东西长五亿零九万七千里,南北长也是五亿零九万七千里。

 极星和天一起运行,而北天极不移动。冬至这天,太阳运行在离北天投最远的圆形轨连上,环行于四个极限点,称为玄明。夏至这天,太阳运行在离北天极最近的圆形轨迹上,太阳正值人的上方。在天极的下面,没有昼夜的区别。在白民国以南,建木的下面,中午没有影子,呼叫时没有声音,因为这里是天地的中心。

 天地万物,如同一个人的身体,这就叫做高度同一。人有耳目鼻口,天地万物有五谷寒暑,这些叫做各种差异,这样万物就齐备了。天降下万物,圣人考察万物从而了解它们的类别。对这个道理的解释体现在天地之所以形成、雷电之所以发生,阴阳变化而生成万物、人民禽兽各得其所等方面。

 以上就是吕氏春秋有始原文及翻译、吕氏春秋有始原文带拼音版的相关介绍。为您推荐:吕氏春秋·览·有始览文言文和译文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-09 13:27:46

相关阅读

 • 吕氏春秋执一原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋执一原文带拼音版 【 执zhí一yī 】 八bā曰yuē : 天tiān地dì阴yīn阳yáng不bù革gé , 而ér成chéng万wàn物wù不bù同tóng 。 目mù不bù失shī其...

 • 吕氏春秋听言原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋听言原文带拼音版 【 听tīng言yán 】 四sì曰yuē : 听tīng言yán不bù可kě不bù察chá , 不bù察chá则zé善shàn不bù善shàn不bù分fēn 。 善shà...

 • 吕氏春秋悔过原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋悔过原文带拼音版 【 悔 huǐ 过 gu 】 四 s 曰 yuē : 穴 xu 深 shēn 寻 xn , 则 z 人 rn 之 zhī 臂 b 必 b 不 b 能 nng 极 j 矣 yǐ 。 是 sh 何 h 也 yě ? 不 b 至 zh 故 g 也 yě 。 智 zh 亦 y 有 ......

 • 吕氏春秋论威原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋论威原文带拼音版 【 论 ln 威 wēi 】 二 r 曰 yuē : 义 y 也 yě 者 zhě , 万 wn 事 sh 之 zhī 纪 j 也 yě , 君 jūn 臣 chn 、 上 shng 下 xi 、 亲 qīn 疏 shū 之 zhī 所 suǒ 由 yu 起 qǐ 也 yě......

 • 吕氏春秋当赏原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋当赏原文带拼音版 【 当dāng赏shǎng 】 四sì曰yuē : 民mín无wú道dào知zhī天tiān , 民mín以yǐ四sì时shí寒hán暑shǔ日rì月yuè星xīng辰ch...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号