吕氏春秋孝行原文及翻译(带拼音版)

发布时间:2020-07-16 13:00:04 编辑:文言文之家

吕氏春秋孝行原文带拼音版

 【 xiàoxíng 】
  yuē : fánwéitiānxià , zhìguójiā , běnérhòu 。 suǒwèiběnzhě , fēigēngyúnzhòngzhízhīwèi , rén 。 rén , fēipínérzhī , guǎérzhòngzhī , běn 。 běnguìxiào 。 rénzhǔxiào , míngzhāngróng , xiàtīng , tiānxià ; rénchénxiào , shìjūnzhōng , chùguānlián , línnán ; shìmínxiào , gēngyún , shǒuzhàn , běi 。 xiào , sānhuángzhīběn , érwànshìzhī 。 zhíshùérbǎishànzhì , bǎixié , tiānxiàcóngzhě , wéixiào ! lùnrénxiānsuǒqīn , érhòusuǒshū ; xiānsuǒzhòng , érhòusuǒqīng 。 jīnyǒurén , xíngqīnzhòng , érjiǎnmànqīngshū , shìjǐnxiàodào 。 xiānwángzhīsuǒzhìtiānxià 。 àiqīn , gǎnèrén ; jìngqīn , gǎnmànrén 。 àijìngjìnshìqīn , guāng耀yàojiābǎixìng, jiūhǎi , tiānzhīxiào 。 zēngyuē :“ shēnzhě , zhī 。 xíngzhī , gǎnjìng ? chùzhuāng , fēixiào ; shìjūnzhōng , fēixiào ; guānjìng , fēixiào ; péngyǒu , fēixiào ; zhànchényǒng , fēixiào 。 xíngsuì , zāiqīn , gǎnjìng ?” 《 shāngshū 》 yuē :“ xíngsānbǎi , zuìzhòngxiào 。” zēngyuē :“ xiānwángzhīsuǒzhìtiānxiàzhě : guì 、 guìguì 、 guìlǎo 、 jìngcháng 、 yòu 。 zhě , xiānwángzhīsuǒdìngtiānxià 。 suǒwèiguì , wèijìnshèng ; suǒwèiguìguì , wèijìnjūn ; suǒwèiguìlǎo , wèijìnqīn ; suǒwèijìngcháng , wèijìnxiōng ; suǒwèiyòu , wèijìn 。” zēngyuē :“ shēngzhī , gǎnshā ; zhìzhī , gǎnfèi ; quánzhī , gǎnquè 。 zhōuéryóu , dàoérjìng , néngquánzhī , shǒuzōngmiào ; wèixiào 。” yǎngyǒudào : xiūgōngshì 、 ānchuáng 、 jiéyǐnshí 、 yǎngzhīdào ; shù , shīcǎi , lièwénzhāng , yǎngzhīdào ; zhèngliù , shēng , yīn , yǎngěrzhīdào ; shú , pēngliùchù , jiāndiào , yǎngkǒuzhīdào ; yán , shuōyán , jìngjìn退tuì , yǎngzhìzhīdào 。 zhě , dàijìnérhòuyòngzhī , wèishànyǎng 。 yuèzhèngzichūnxiàtángérshāng , chōuérshùyuèchū , yóuyǒuyōu 。 ménrénwènzhīyuē :“ xiàtángérshāng , chōuérshùyuèchū , yóuyǒuyōu , gǎnwèn ?” yuèzhèngzichūnyuē :“ shànérwènzhī ! wénzhīzēng , zēngwénzhīzhòng : quánérshēngzhī , quánérguīzhī , kuīshēn , sǔnxíng , wèixiào 。 jūnxíngzhǐérwàngzhī 。 wàngxiàodào , shìyōu 。” yuē , shēnzhěfēiyǒu , yánqīnzhīgōng 。 mínzhīběnjiàoyuēxiào , xíngxiàoyuēyǎng 。 yǎngnéng , jìngwéinán ; jìngnéng , ānwéinán ; ānnéng , wéinán 。 méi , jìngxíngshēn , èmíng , wèinéngzhōng 。 rénzhě , rénzhě ; zhě , zhě ; zhě , zhě ; xìnzhě , xìnzhěqiángzhě , qiángzhě 。 shùnshēng , xíngzuò 。

吕氏春秋孝行翻译

 凡是统治天下,治理国家,必先致力干根本,而把非根本的东西放在后边。所谓根本,不是说的耕耘种植,而是致力于人事、致力于人事,不是人民贫困而让人民富足,人口稀少而让人口众多,而是致力于根本。致力于根本,没有比孝道更重要的了,君主做到孝,那么名声就卓著荣耀,下面的人就服从,天下的人就赞誉;臣子做到孝,那么侍奉君主就忠诚,居官就清廉,面临灾难就能献身,士人百姓做到孝,那么耕耘就用力,攻必克,守必固,不疲困,不败逃。孝道,是三皇五帝的根本,是各种事情的纲纪。

 掌握了一种原则因而所有的好事都会出现,所有的坏事都去掉,天下都会顺从,大概只有孝道吧!所以评论人一定先根据他对亲人的态度,然后再推及到他对一般人的态度;一定先依据他对关系重要之人的态度,然后再推及到他对关系轻微之人的态度。假如有这样一个人,对跟他关系亲近重要的人行孝道,而对跟他关系轻微疏远的人也不怠慢,那么这就是谨慎笃厚于孝道了。这就是先王用来治理天下的方法啊!所以,热爱自己的亲人,不敢厌恶别人,尊敬自己的亲人,不敢怠慢别人。把热爱尊敬全都用在侍奉亲人上,把光明施加在百姓身上,推广到普天下。这些就是天子的孝道啊!

 曾子说:“人的身体是父母所生,使用父母给予的身体,怎敢不小心谨慎呢?平居不恭敬,不是孝顺,侍奉君主不忠诚,不是,孝顺;居官不谨慎,不是孝顺;交友不诚实,不是孝顺!临战不勇敢,不是孝顺。上面五种情况不能做到,灾祸就会连累到亲人,怎敢不小心谨慎呢?”《商书》上说,“刑法三百条,罪过没有比不孝顺更重的了。”

 曾子说:“先王用来治理天下的方法有五条:崇尚道德,崇尚尊贵,尊敬老人,尊敬年长的,爱护年幼的。这五条,就是先王用来使天下安定的方法。所以崇尚道德,是因为它接近干圣贤,所以崇尚尊贵,是因为它接近于君主;所以尊敬老人,是因他接近于父母,所以尊敬年长的,是因为他接近干兄长,所以爱护年幼的,是因为他接近于弟弟。”

 曾子说:“父母生下了自身,儿子不敢毁坏;父母养育了自身,儿子不敢废弃;父母保全了自身,儿子不敢损伤,所以渡水时乘船而不浒涉,走路时走大路而不走小路。能保全四肢身体,以便守住祖庙,可以叫做孝顺了。”

 养身之道有五条:整修房屋,使卧具安适,节制饮食,这是保养身体的方法;树立五色,设置五采,排列花纹,这是保养眼睛的方法,使六律准确,使五声和惜,使八音协调,这是保养耳朵的方法’把饭做熟,把肉煮熟.调和味道,这是保养嘴的方法,面色和悦,言语动听,举止恭敬,这是保养意志的方法。这五条,依次更替实行,就可以叫做善于保养身体了。

 乐正子春下堂时伤了脚,脚好了可是几个月都不出门,脸上仍然有忧愁的颜色。学生们问他说;“先生您下堂时伤了脚,脚好了可是几个月都不出门,脸上仍然有忧愁的颜色,请问这是什么缘故?”乐正子春说:“你们问这个问得真好啊,我从曾子那里听说过,曾于又从孔于那里听说过这样的话,父母完好地把儿子生下来,儿子要完好地把身体归还父母,不亏损自己的身子,不毁坏自己的形体,这可以叫敞孝顺了。君子一举一动都不忘记孝道。我忘记了孝道,因此才忧愁。”所以说,身体不是白己私有的,而是父母亲留给的。

 人民根本的教养是孝顺,行孝道是奉养。奉养父母是可以做到的,对父母恭敬是难做到的,对父母恭敬是可以做到的,使父母舒适是难做到的,使父母舒适是可以做到的,能始终如一是难做到的。父母死了以后,自己行为谨慎,不要带给父母坏名声,可以叫做能善始善终了。所谓仁,就是以孝道为仁;所谓礼,就是实行孝道,所谓义,就是以孝道为宜,所谓信,就是以孝道为信,所谓强,就是以孝道为强。欢乐自然会由于实行孝道而产生。刑法自然会由于违背孝道而施行。

 以上就是吕氏春秋孝行原文及翻译、吕氏春秋孝行原文带拼音版的相关介绍。为您推荐:吕氏春秋·览·孝行览文言文和译文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-09 13:30:35

相关阅读

 • 吕氏春秋·论·似顺论文言文和译文

  吕氏春秋论似顺论 《吕氏春秋》是秦国吕不韦集合门客们编撰的一部名著,全书二十六卷,分十二纪、八览、六论。以下是文言文之家整理的吕氏春秋论似顺论文言文原文及翻译,欢迎阅读。...

 • 吕氏春秋节丧原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋节丧原文带拼音版 【 节 ji 丧 sng 】 二 r 曰 yuē : 审 shěn 知 zhī 生 shēng , 圣 shng 人 rn 之 zhī 要 yo 也 yě ; 审 shěn 知 zhī 死 sǐ , 圣 shng 人 rn 之 zhī 极 j 也 yě 。 知 zhī 生 ......

 • 吕氏春秋侈乐原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋侈乐原文带拼音版 【 侈chǐ乐lè 】 三sān曰yuē : 人rén莫mò不bù以yǐ其qí生shēng生shēng , 而ér不bù知zhī其qí所suǒ以yǐ生shēng ; 人ré...

 • 吕氏春秋·纪·季夏纪文言文和译文

  吕氏春秋纪季夏纪第六 《吕氏春秋》是秦国吕不韦集合门客们编撰的一部名著,全书二十六卷,分十二纪、八览、六论。以下是文言文之家整理的吕氏春秋纪季夏纪第六文言文原文及翻译,欢...

 • 吕氏春秋·纪·仲冬纪文言文和译文

  吕氏春秋纪仲冬纪第十一 《吕氏春秋》是秦国吕不韦集合门客们编撰的一部名著,全书二十六卷,分十二纪、八览、六论。以下是文言文之家整理的吕氏春秋纪仲冬纪第十一文言文原文及翻译...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号