吕氏春秋义赏原文及翻译(带拼音版)

发布时间:2020-07-16 13:07:34 编辑:文言文之家

吕氏春秋义赏原文带拼音版

 【 shǎng 】
  yuē : chūnzhìcǎochǎn , qiūzhìcǎoluò 。 chǎnluò , huò使shǐzhī , fēirán 。 使shǐzhīzhězhì , wéi ; 使shǐzhīzhězhì , wéi 。 zhīrénshěnsuǒ使shǐ , wèiyòng 。 shǎngzhībǐng , shàngzhīsuǒ使shǐ 。 suǒjiāzhě , zhōngxìnqīnàizhīdàozhāng 。 jiǔzhāngércháng , mínzhīānzhīruòxìng , zhīwèijiàochéng 。 jiàochéng , suīyǒuhòushǎngyánwēinéngjìn 。 shànjiàozhě , shǎngérjiàochéng , jiàochéngérshǎngnéngjìn 。 yòngshǎngdāngrán 。 jiānwěizéiluàntānzhīdàoxīng , jiǔxīngér , mínzhīchóuzhīruòxìng 。 róngyuèzhīmínshì , suīyǒuhòushǎngyánnéngjìn 。 yǐngrénzhīliǎngbǎnyuán , biànzhīérjiànè 。 shǎngérmínān 。 qiāngzhīmín ,  , yōulèi , éryōufén 。 jiēchéngxié 。 shǎngzhīsuǒjiā , shèn 。 qiěchéngérzéimín 。 jìnwéngōngjiāngchǔrénzhànchéng , zhàojiùfànérwènyuē :“ chǔzhòngguǎ , nàiér ?” jiùfànduìyuē :“ chénwénfánzhījūn , wén , fánzhànzhījūn , zhà 。 jūnzhàzhīér 。” wéngōngjiùfànyángàoyōng , yōngyuē :“ jiéér , huò ? érmíngnián ; fénsǒuértián , huò ? érmíngniánshòu 。 zhàwěizhīdào , suījīntōu , hòujiāng , fēichángshù 。” wéngōngyòngjiùfànzhīyán , érbàichǔrénchéng 。 fǎnérwéishǎng , yōngzàishàng 。 zuǒyòujiànyuē :“ chéngzhīgōng , jiùfànzhīmóu 。 jūnyòngyánérshǎnghòushēn , huòzhě !” wéngōngyuē :“ yōngzhīyán , bǎishìzhī ; jiùfànzhīyán , shízhī 。 yānyǒushízhīxiānbǎishìzhīzhě ?” kǒngwénzhī , yuē : “ línnányòngzhà , què ; fǎnérzūnxián , bào 。 wéngōngsuīzhōng , shǐ 。” shǎngzhòngmínzhī , mínzhīchéngyān 。 chéngzhà , chénghuǐ , shèngbài 。 tiānxiàshèngzhězhòng , érzhěnǎi 。 wéngōngchù , zhīshèngzhīsuǒchéng 。 shèngérzhīshèngzhīsuǒchéng , shèngtóng 。 qínshèngróng , érbàixiáo ; chǔshèngzhūxià , érbàibǎi 。 wángzhī , shèngérwàngtiānxià 。 zhòngzhàyíngguó , wéiān , huànfēiwài 。 zhàoxiāngzichūwéi , shǎngyǒugōngzhěrén , gāoshèwéishǒu 。 zhāngmèngtányuē : “ jìnyángzhīzhōng , shègōng , shǎngérwéishǒu ,  ?” xiāngyuē :“ guǎrénzhīguówēi , shèdài , shēnzàiyōuyuēzhīzhōng , guǎrénjiāoérshījūnchénzhīzhě , wéishè 。 shìxiānzhī 。” zhòngwénzhī , yuē :“ xiāngziwèishànshǎng ! shǎngrén , értiānxiàzhīwéirénchéngǎnshī 。” wéiliùjūn , běidài , dōng , lìngzhāngmèngtánchéngqiánxíng , wèihuán 、 hánkāngérzhì , duàntóuwéishāng , suìdìngsānjiā , fēiyòngshǎngdāng ?

吕氏春秋义赏翻译

 春气到来草木就生长,秋气到来草木就凋零。生长与凋零,是节气支配的,不是它们自然而然会这样的。所以支配者一出现,万物没有不随之变化的,支配者不出现,万物没有可以发生变化的。古人能够审察支配者的情况,所以万物没有不能被自己利用的。

 赏罚的权力,这是由君主所掌握的。施加赏罚符合道义,那么忠诚守信相亲相爱的原则就会彰明。彰明长久而且日益增加,人们就象出于本性一样信守它,这就叫做教化成功。教化成功了,那么即使有厚赏严刑也不能禁止人们去实行。所以善于进行教化的人,根据道义施行赏罚,因而教化能够成功。教化成功了,即使施行赏罚也不能禁止人们去实行。施行赏罚不恰当也是这样。奸诈虚伪贼乱贪暴的原别兴起,长期兴起而且不能平息,人们就象出于本性一样照此去做,这就跟戎夷胡貉巴越等族的人一样了,即使有厚赏严刑也不能禁止人们这样做。郢人用两块夹板筑土墙,吴起改变了这种方法因而遭到怨恨。氐族羌族的人,他们被俘虏以后,不担心被捆绑,却担心死后不能被焚烧。这些都是由于邪曲造成的。再说,邪曲形成了,就会对人民有害处。用赏罚改变这种情况,人民就会感到安乐。所以施加赏罚,不可不慎重啊。

 从前晋文公要跟楚国人在城濮作战,召来咎犯问他说:“楚国兵多,我国兵少,怎样做才可以取胜?”咎犯回答说。“我听说礼仪繁杂的君主,对于礼仪的盛大从不感到满足,作战频繁的君主,对于诡诈之术从不感到满足。您只对楚国实行诈术就行了。”文公把咎犯的话告诉了雍季,雍季说:“把池塘弄干了来捕鱼,怎能不获得鱼?可是第二年就没有鱼了,把沼泽地烧光了来打猎,怎能不获得野兽?可是第二年就没有野兽了。诈骗的方法,虽说现在可以苟且得利,以后就不能再得利了,达不是长久之计。”文公采纳了咎犯的意见,因而在城濮打败了楚国人。回国以后行赏,雍季居首位。文公身边的入劝谏说:“城濮之战的胜利,是由于采用了咎犯的谋略。您采纳了他的意见,可是行赏却把他放在后边,这或许不可以吧!”文公说:“雍季的话,对百世有利,咎犯的话,只是顾及一时。哪有把只顾及一时的敞在对百世有利的前面的道理呢?”孔子听到这件事以后,说:“遇到危难用诈术,足以打败敌人;回国以后尊崇贤人,足以报答恩德。文公虽然不能坚持到底,却足以成就霸业了。”赏赐重人民就羡慕,人民羡慕就能成功。靠诈术成功,即便成功了,最终也必定毁坏,即便胜利了,最终也必定失败。普天下取得过胜利的人很多,可是成就霸业的才五个。文公作为其中的一个,知道胜利是如何取得的。取得了胜利如果不知这胜利是如何取得的,那就跟没有取得胜利一样。秦国战胜了戎,但却在淆打了败仗,楚国战胜了中原国家,但却在柏举打了败仗。周武王懂得这个道理,所以打了一次胜仗就称王于天下了。各种诈术充满国家,国家不可能安定,祸患不只是来自国外啊!

 赵襄子从晋用的围困中出来以后,赏赐五个有功劳的人,高赦为首。张孟谈说:“晋阳之事,高赦没有大功,赏赐时却以他为首,这是为什么呢?”襄子说,“我的国家社稷遇到危险,我自身陷于忧困之中,跟我交往而不失君臣之礼的,只有高教。我因此把他放在最前边。”孔于听到这件事以后,说;“襄于可以说是善子赏赐了。赏赐了一个人,天下那些当臣子的就没人敢于失礼了。”赵襄早用这种办法治理军队,军队就不敢轻慢。他向北灭掉代国,向东威逼齐国,让张孟谈越出城墙暗中去跟魏桓、韩康约定日期共同攻打智怕,胜利以后砍下智伯的头作为酒器,终于奠定了三家分晋的局面,难道不是施行赏罚恰当吗?

 以上就是吕氏春秋义赏原文及翻译、吕氏春秋义赏原文带拼音版的相关介绍。为您推荐:吕氏春秋·览·孝行览文言文和译文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-09 13:32:31

相关阅读

 • 吕氏春秋应同原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋应同原文带拼音版 【 应 yīng 同 tng 】 二 r 曰 yuē : 凡 fn 帝 d 王 wng 者 zhě 之 zhī 将 jiāng 兴 xīng 也 yě , 天 tiān 必 b 先 xiān 见 jin 祥 xing 乎 hū 下 xi 民 mn 。 黄 hung 帝 d ......

 • 吕氏春秋·论·不苟论文言文和译文

  吕氏春秋论不苟论 《吕氏春秋》是秦国吕不韦集合门客们编撰的一部名著,全书二十六卷,分十二纪、八览、六论。以下是文言文之家整理的吕氏春秋论不苟论文言文原文及翻译,欢迎阅读。...

 • 吕氏春秋必己原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋必己原文带拼音版 【 必 b 己 jǐ 】 八 bā 曰 yuē : 外 wi 物 w 不 b 可 kě 必 b 。 故 g 龙 lng 逄 png 诛 zhū , 比 bǐ 干 gān 戮 l , 箕 jī 子 zǐ 狂 kung , 恶 来 li 死 sǐ , 桀 ji 纣 zhu 亡...

 • 吕氏春秋贵公原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋贵公原文带拼音版 【 贵 gu 公 gōng 】 四 s 曰 yuē : 昔 xī 先 xiān 圣 shng 王 wng 之 zhī 治 zh 天 tiān 下 xi 也 yě , 必 b 先 xiān 公 gōng 。 公 gōng 则 z 天 tiān 下 xi 平 png 矣 yǐ ......

 • 吕氏春秋大乐原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋大乐原文带拼音版 【 大 d 乐 yu 】 二 r 曰 yuē : 音 yīn 乐 yu 之 zhī 所 suǒ 由 yu 来 li 者 zhě 远 yuǎn 矣 yǐ 。 生 shēng 於 y 度 d 量 ling , 本 běn 於 y 太 ti 一 yī 。 太 ti 一 yī 出 ......

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号