吕氏春秋不广原文及翻译(带拼音版)

编辑:文言文之家 时间:2020-07-17 23:18:56

吕氏春秋不广原文带拼音版

  【 广guǎng 】
   liùyuē : zhìzhězhīshìyīnshí , shíchéng , rénshì广guǎng 。 chéng , chéng , suǒnéngtuōsuǒnéng , ruòzhōuzhīchē 。 běifāngyǒushòu , míngyuējué , shǔqiánérhòu , jiá , zǒudiān , chángwéiqióngqiónggāncǎozhī 。 juéyǒuhuànhài , qióngqióngérzǒu 。 suǒnéngtuōsuǒnéng 。 bàoshū 、 guǎnzhòng 、 zhào , sānrénxiāngshàn , xiāngdìngguó , gōngjiūwéi 。 zhàoyuē :“ sānrénzhěguó , zhīruòdǐngzhīyǒu , yānchéng 。 qiěxiǎobái , ruòsānrénzuǒgōngjiū 。” guǎnyuē :“  , guórénègōngjiūzhī , gōngjiū , gōngxiǎobái , érguórénliánzhī 。 shìwèizhī , ruòlìngrénshìgōngxiǎobái 。 yǒuguó , èrgōng 。” lìngbàoshūgōngxiǎobái , guǎnzi 、 zhàogōngjiūsuǒ 。 gōngjiūwàinán 。 suīrán , guǎnzizhījìnzhī 。 ruòshìéryóuquán , tiān ! rénshìjìnzhī 。 gōnglǐnqiū 。 zhào使shǐkǒngqīngjiāngshìérjiùzhī , rénzhàn , bàizhī 。 jiāng , chēèrqiān , shīsānwàn , wéièrjīng 。 níngyuèwèikǒngqīngyuē :“  , guīshīnèigōngzhī 。 yuèwénzhī , shànzhànzhě , shāsuíbēn 。 quèshèyánshī , chējiǎjìnzhàn , jìnzàng , zhīwèinèigōngzhī 。” kǒngqīngyuē :“ shī ?” níngyuèyuē :“ zhànérshèng , zuì ; rénchūérrén , zuìèr ; zhīshīér , zuìsān 。 mínsānzhěyuànshàng 。 shàng使shǐxià , xiàshìshàng , shìzhīwèizhònggōngzhī 。” níngyuèwèizhīyòngwén 。 yòngshèng, yòngwénshèng 。 wénjìnshèng , zhī ! jìnwéngōngzhūhóu , jiùfànyuē :“  , tiānxiàwèizhījūnzhī 。”gōngyuē :“ ruò ?” jiùfànyuē :“ tiānshūdàizhīnán , chūzhèng , jūnzhī , dìng , qiěshù 。” wéngōngyuē :“ néng ?” jiùfànyuē :“ shìruònéngchéng , wénzhī , dìngzhīgōng , ānjiāng , zài ; shìruòchéng , zhōushìzhīquè , qíntiānzhīnán , chéngjiàochuímíng , zài 。 jūn !” wéngōngtīngzhī , suìcǎozhōngzhīróng 、 zhīzhái , dìngtiānchéngzhōu 。 shìtiānzhīnányángzhī , suìzhūhóu 。 shìqiě , gōng , wéngōngwèizhì。 jiùfànzhīmóu 。 chūwángshínián , fǎnguóniánér , tīngjiējiùfànzhě ! guǎnzi 、 bàoshūzuǒhuángōngshì , zhīdōngrényǒuchángzhìzhě 。 guǎnzi , shùdāo 、 yòng , guózhīrénchángzhì , zhīzhì 。 wéiguóliánggōng , sūn , zhī 。 zhī , suīzhīguó 。

吕氏春秋不广翻译

  明智的人做事情一定要依靠时机,时机不一定能得到,但人为的努力却不可废弃。得到时机也好,得不判时机也好,用自己能做到的弥补自己不能做到的,就象船和车互相弥补其不足一样。北方有一种野兽,名叫蹶,前腿象鼠一样短,后腿象免一样长,走快了就绊脚,一跑就跌倒。它常常替蛩蛩距虚采鲜美的草,采了以后就给它。蹶有祸患的时候,蛩蛩距虚一定背着它逃走。这就是用自己能够做到的来弥补自己不能做到的。

  鲍叔、管仲、召忽三个人彼此裉友好,想一起安定齐国,认为公子纠一定能立为君主。召忽说:“我们三个人对于齐国来说,就如同鼎有三足一样,少一个也不成。况且公子小白是一定不会立为君主了,不如三个人都辅佐公子纠。”管仲说:“不行,齐国人厌恶公子纠的母亲,因而连及到公子纠,公子小白没有母亲了,因而齐国人很爱怜他。事情如何尚未可知,不如让一个人去侍奉公子小白。将来享有齐国的,一定是这两位公子中的一个。”因此让鲍叔做公子小白的老师,管仲、召忽留在公子纠那里。公子纠在外边,不能说一定成为齐国的君主,虽说如此,管仲的考虑还是差不多的。这样做了如果还不能完备,那大概是天意吧。人为的努力总算是用尽了。

  齐国攻打廪丘。赵国派孔青率领敢死的勇士去援救,跟齐国人作战,把齐国人打得大败。齐国的将帅被打死,孔青俘获战车两千辆,尸体三万具,他把这些尸体封土堆成两个高丘。宁越对孔青说;“太可惜了,不如把尸体归还给齐国而从内部攻击它。我听说过,古代善于作战的人,该坚守就坚守,该进退就进退。我军后退三十里,给敌军以收尸的机会。战车铠甲在战争中丧失尽了,府库里的钱财在安葬战死者时用光了,这就叫做从内部攻击它。”孔青说;“齐人如果不来收尸,那该怎么办?”宁越说:“作战不能取胜,这是他们的第一条罪状,率领士兵出去作战而不能使之回来,这是他们的第二条罪状;给他们尸体却不收取,这是他们的第三条罪状。人民将因为这三条怨恨在上位的人。在上位的人没有办法役使在下位的,在下位的人又无从侍奉在上位的,这就叫做双重地攻击它。”宁越可以说是懂得运用文武两种办法了。用武就凭力量取胜,用文就凭仁德取胜。用文用武都能取胜,什么样的敌人能不归服?

  晋文公打算盟会诸侯,咎犯说:“不行,天下人还不了解您的道义啊。”文公说:“应该怎么做?”咎犯说:“天子躲避叔带的灾难,流亡在郑国。惩何不送他回去,以此确立大义,而且借此树立自己的声誉。”文公说:“我能做到吗?”咎犯说:“事情如果能做成,那么继承文侯的事业,确立武公的功绩,开拓土地,安定边疆,就全在此一举了,事情如果不能做成,那么弥补周王室的过失,忧虑周天子的灾难,成就教化,留名青史,也全在此一举了。您还是不要犹豫了。”文公听从了他的主张。于是就跟草中的戎残族人、骊土的狄族人一起把周夭子安置在成周。天子赐给他南阳那里的土地。文公从而称霸诸侯。做事情既符合道义又有利,因而立了大功,文公可以算做明智了。这都是咎犯的计谋啊!文公出亡十七年,回晋国四年就能称霸诸侯,他听信的大概都是咎犯那样的人吧?

  管仲、鲍叔辅佐齐桓公治理国事时,齐国东方边境地区的人有经常向上反映困苦情况的。管仲死了,竖刀、易牙掌权,国内的人经常向上反映不困苦的情况,不敢反映困苦的情况。管忡终于成为齐国的优秀人物,他的恩泽施及子孙后代,是因为他懂得大礼。懂得大礼,即使不懂得国事也是可以的。

  以上就是吕氏春秋不广原文及翻译、吕氏春秋不广原文带拼音版的相关介绍。为您推荐:吕氏春秋·览·慎大览文言文和译文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签