世说新语方正第五拼音版注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-07-20 21:35:47

世说新语方正第五拼音版注音版

 《 shìshuōxīn · fāngzhèng 》
  chéntàiqiūyǒuxíng , zhōng 。 guòzhōngzhì , tàiqiūshě , hòunǎizhì 。 yuánfāngshíniánsuì , ménwài 。 wènyuánfāng :“ zūnjūnzài ?” yuē :“ dàijūnjiǔzhì ,  。” yǒurén便biànyuē :“ fēirénzāi ! rénxíng , xiāngwěiér 。” yuánfāngyuē :“ jūnjiājūnzhōng 。 zhōngzhì , shìxìn ; duìzi , shì 。” yǒuréncán , xiàchēyǐnzhī 。 yuánfāngmén 。
  nányángzōngshìlín , wèitóngshí , érshènbáowéirén , zhījiāo 。 wèizuòkōng , zǒngcháozhèng , cóngróngwènzōngyuē:“ jiāowèi ?” yuē :“ sōngbǎizhīzhìyóucún 。” shìlínzhǐjiànshū , wèipèi 。 wénxiōngměizàomén , jiēbàichuángxià , jiàn 。
  wèiwénshòushàn , chénqúnyǒuróng 。 wènyuē :“ zhènyīngtiānshòumìng , qīng ?” qúnyuē :“ chénhuáxīn , yīngxiāncháo , jīnsuīxīnshènghuà , yóuxíng 。”
  guōhuáizuòguānzhōng , shèndemínqíng , yǒuzhànyōng 。 huái , tàiwèiwánglíngzhīmèi , zuòlíngshìdāngbìngzhū 。 使shǐzhězhēngshèshèn , huái使shǐjièzhuāng , dāng 。 zhōuwénbǎixìngquànhuáibīng , huái 。 zhì , qiǎn , bǎixìngháozhuīzhěshùwànrén 。 hángshùshí , huáinǎimìngzuǒyòuzhuīrénhuán , shìwénbēnchí , xùnshēnshǒuzhī 。 zhì , huáixuānshūyuē :“ āiliàn , niàn , wáng ,  。 ruòyǔn , huái 。” xuānnǎibiǎo , yuánhuái 。
  zhūliàngzhīwèibīn , guānzhōngzhèndòng 。 wèimíngshēnjìnxuānwángzhàn , nǎiqiǎnxīnwéijūn 。 xuānwángliàngduìwèiérchén , liàngshèyòujuéwànfāng 。 xuānwángguǒ忿fèn , jiāngyīngzhīzhòngbīng 。 liàngqiǎnjiàndiéchānzhī , háiyuē :“ yǒulǎo , ránzhànghuángyuè , dāngjūnmén , jūnchū 。” liàngyuē :“ xīnzuǒzhì 。”
  xiàhóuxuánbèizhì , shízhōngwéitíngwèi , zhōnghuìxiānxuánxiāngzhī , yīn便biànxiázhī 。 xuányuē :“ suīxíngzhīrén , wèigǎnwénmìng !” kǎolüèchūyán , línxíngdōngshì , yán 。
  xiàhóutàichū广guǎnglíngchénběnshàn 。 běnxuánzàiběnqiányànyǐn , běnqiānxínghuán , jìng , zhìtáng 。 tàichūyīnyuē:“ detóng , ér 。”
  gāoguìxiānggōnghōng , nèiwàixuānhuā 。 wénwángwènshìzhōngchéntàiyuē :“ jìngzhī ?” tàiyún :“ wéishājiǎchōng , xiètiānxià 。” wénwángyuē :“ xià ?” duìyuē :“ dànjiànshàng , wèijiànxià 。”
  qiáowéisuǒqīnzhòng , qiáoyuē :“ dōnggōngqǐnggèngchéngjìn , qīngshìwǎngkàn 。” háiwèn “  ?” yún :“ huángtàishèngzhìchū 。”
  zhūliànghòujìn , chú , zhào 。 jìnshìyǒuchóu , chángbèiluòshuǐérzuò 。 yǒujiù , jiànzhīéryóu, nǎiqǐngzhūfēiliàng 。 lái , jiùtàifēijiānxiāngjiàn 。  , jiǔhān , yuē :“ qīngzhúzhīhǎo ?” liàngyuē :“ chénnéngtūntànshēn , jīnshèngyán 。” yīnbǎixíng 。 shìcánhuǐérchū 。
  qiáoyuē :“ xiāntòngwángzi , ránhòujuézhī 。” qiáoyuē :“ jùnshuǎng , kǒng 。” suìzhàozi, zhī , yīnyuē :“ zhīkuì ?” yuē :“‘ chǐdòu ’ zhīyáo , chángwéixiàchǐzhī ! rénnénglìngshūqīn , chénnéng使shǐqīnshū , kuìxià 。”
  zhījīngzhōu , dùnqiáo , cháoshì 。 shǎojiàn , hǎoháoxiá , wèisuǒ 。 yángmíngshì , xióngjùnkān , zuòér 。  , chánglái , wèn :“ yángyòuwèizài ?” yuē :“ xiànglái , zuòér 。” chángyuē :“ xiàménxiàpán 。” wǎngxiàmén , guǒyuè 。 chángbàonèichē , gòngzàiguī , zuòchū 。
  bàizhènnánjiāngjūn , cháoshìzhì , jiēzàiliánzuò 。 shíyǒupéishū 。 yángzhìshūhòuzhì , yuē :“ yuánkǎinǎiliánzuò !” zuò便biàn 。 qǐngpéizhuīzhī , yángshùzhù , érhái 。
  jìnshí , xúnwéizhōngshūjiān , qiáowéilìng 。 shì , jiān 、 lìngyóuláigòngchē 。 qiáoxìngzhèng , chángchǎn 。 hòugōngchēlái , qiáo便biàndēng , zhèngxiàngqiánzuò , róng 。 fānggèngchē , ránhòuděi 。 jiān 、 lìnggěichēshǐ 。
  shāngōngérzhùduǎnqià , chēzhōng 。 jiànzhī , shāngōnggǎn , wènér , érkěnxíng 。 shílùnnǎiyúnshèngshāngōng
  xiàngxióngwéinèizhǔ簿 , yǒugōngshìxióng , értàishǒuliúhuáihéng , suìzhàngqiǎnzhī 。 xiónghòuwéihuángménláng , liúwéishìzhōng , chūjiāoyán 。 wénzhī , chìxióngjūnchénzhīhǎo , xióng , liú , zàibàiyuē :“ xiàngshòuzhàoérlái , érjūnchénzhījué ,  ?” shì 。 wénshàng , nǎiwènxióngyuē :“ lìngqīngjūnchénzhīhǎo , yóujué ?” xióngyuē :“ zhījūn , jìnrén , 退tuìrén ; jīnzhījūn , jìnrénruòjiāngjiāzhū , 退tuìrénruòjiāngzhuìzhūyuān 。 chénliúnèi , wèiróngshǒu , xìngshèn , ānwéijūnchénzhīhǎo ?” cóngzhī 。
  wángjiǒngwéizhèng , shàowéishìzhōng , jiǒngshì 。 jiǒngshèzǎihuì , zhàodǒngàiděnggònglùnshí 。 děngbáijiǒng :“ shìzhōngshànzhú , gōnglìngcāozhī 。” suìsòngyuè 。 shàotuīquèshòu 。 jiǒngyuē :“ jīngòngwéihuān , qīngquè ?” shàoyuē :“ gōngxiéhuángshì , lìngzuòshì 。 shàosuīguānbēi , zhíbèicháng 。 cāozhú , gàiguānzhīshì , xiānwáng , wèirénzhī 。 jīngāomìng , gǎngǒu , dāngshìguānmiǎn ,  , shàozhīxīn 。” děngér退tuì
  zhìzhòngzuòwènshìhéng :“ xùn 、 kàng , shìjūn ?” yuē :“ qīng 、 tǐng 。” shìlóngshī 。 chū, wèixiōngyuē :“ zhì , róngxiāngzhī ?” shìhéngzhèngyuē :“ mínghǎinèi , nìngyǒuzhī ? guǐzigǎněr !” zhěèryōuliè , xiègōngdìngzhī 。
  yángchénxìngshènzhēnliè 。 zhàowánglúnwéixiàngguó , chénwéitàizhǎngshǐ , nǎibǎncānxiàngguójūnshì 。 使shǐzhězhì , chénshēnhuò , xiábèi , shìtiěér 。 使shǐzhězhuīzhī , chénshànshè , shǐzuǒyòu , 使shǐzhěgǎnjìn , suìdemiǎn 。
  wángtàiwèizisōngjiāo , qīngzhīzhì 。 wángyuē :“ jūndewéiěr 。” yuē :“ qīngjūn , qīngqīng 。 yòng , qīngyòngqīng 。”
  ruǎnxuānzishèshù , yǒurénzhǐzhī 。 xuānyuē :“ shèérwéishù , shùshèwáng ; shùérwéishè , shùshè 。”
  ruǎnxuānzilùnguǐshényǒuzhě , huòrényǒuguǐ , xuānziwéi , yuē :“ jīnjiànguǐzhě , yúnzhùshēngshí , ruòrényǒuguǐ , yǒuguǐ ?”
  yuánhuángdēngzuò , zhènghòuzhīchǒng , shèmíngérjiǎnwén 。 shízhěxiánwèi :“ shèzhǎngshǎo , fēilún , qiěmíngcōngliàngyīngduàn , wéichǔ 。” zhōu 、 wángzhūgōng , bìngzhēngkěnqiè 。 wéidiāoxuánliàngfèngshǎozhǔ , āzhǐ 。 yuán便biànshīxíng , zhūgōngfèngzhào 。 shìxiānhuànzhōuhóu 、 chéngxiàng , ránhòuchūzhàodiāo 。 zhōu 、 wáng, shǐzhìjiētóu , qiǎnchuánzhào , è使shǐjiùdōngxiāng 。 zhōuhóuwèi , quèlüèxiàjiē 。 chéngxiàngchuánzhào , jìngzhìchuángqiányuē :“ shěnxiàjiànchén 。” rányán , nǎitàn怀huáizhōnghuángzhǐzhàolièzhìzhī 。 yóuhuángchǔshǐdìng 。 zhōuhóufāngkǎiránkuìtànyuē :“ chángyánshèngmàohóng , jīnshǐzhī !”
  wángchéngxiàngchūzàijiāngzuǒ , jiéyuánrén , qǐnghūntàiwèi 。 duìyuē :“ péilǒusōngbǎi , xūnyóutóng 。 wánsuīcái, wèiluànlúnzhīshǐ 。”
  zhūhuīshìtàiwèiliàngér , shìzhōushǐyángchénér 。 liàngzibèijùnhài , gǎishìjiāngbīn 。 huīérdèngyōu 。 shíxièshàngshūqiúxiǎohūn 。 huīnǎiyún :“ yáng 、 dèngshìshìhūn , jiāngjiā , jiā , néngxièpóuérhūn 。” huīwáng , suìhūn 。 shìwángyòujūnwǎngxièjiākànxīn , yóuyǒuhuīzhī , wēiduānxiáng , róngguāngzhěng 。 wángtànyuē :“ zàiqiǎncáideěrěr !”
  zhōushūzhìzuòjìnlíngtàishǒu , zhōuhóu 、 zhòngzhìwǎngbié 。 shūzhìjiāngbié , zhǐ 。 zhòngzhìhuìzhīyuē :“ rénnǎi , rénbiéwéi !” 便biànshě 。 zhōuhóuliú , yǐnjiǔyánhuà , línbiéliú , bèiyuē :“ hǎoài 。”
  zhōurénwéishàngshū , zàishěngnèiwēi 。 shídiāoxuánliàngwéishàngshūlìng , yíngjiùbèiqīnhǎozhīzhì 。 liángjiǔxiǎosǔn 。 míngdàn , bàozhòngzhì , zhòngzhìlángbèilái 。 shǐ , diāoxiàchuángduìzhī , shuōrénzuówēizhīzhuàng 。 zhòngzhìshǒuzhī , diāowéi 。 qián , dōuwènbìng , zhíyún :“ jūnzàizhōngcháo , chángmíng , nìngréndiāoxiéyǒuqíng ?” jìng便biànchū 。
  wánghánzuòjiāngjùn , tānzhuóláng 。 wángdūnxiōng , zhòngzuòchēng :“ jiāxiōngzàijùndìngjiā , jiāngrénshìxiánchēngzhī !” shíchōngwéidūnzhǔ簿 , zàizuò , zhèngyuē :“ chōngjiāngrén , suǒwén !” dūnrán 。 pángrénwéizhīfǎn , chōngyànrán , shénruò 。
  mèngzhùchángjiǔquànzhōurén , rénshòu 。 yīnquànzhù , érzhùyuē :“ 便biànzuòdòngliáng 。” zhōuzhīxīnrán , suìwéijīn 。
  míngzài西táng , huìzhūgōngyǐnjiǔ , wèizuì , wèn :“ jīnmíngchéngòng , yáo 、 shùn ?” shízhōurénwéishè , yīnshēngyuē :“ jīnsuītóngrénzhǔ , děiděngshèngzhì !”  , háinèi , zuòshǒuzhàomǎnhuángzhǐ , suìtíngwèilìngshōu , yīnshāzhī 。 hòushù , zhàochūzhōu , qúnchénwǎngshěngzhī 。 zhōuyuē :“ jìnzhīdāng , zuìzhì 。”
  wángjiāngjūndāngxià , shíxiánwèiyuáněr 。 rényuē :“ jīnzhǔfēiyáo 、 shùn , néngguò ? qiěrénchénānchēngbīngxiàngcháotíng ? chùzhònglángkànggāng , wángpíngzizài ?”
  wángdūnxià , zhùchuánshítou , yǒufèimíng 。 bīnyíngzuò , dūnzhīcōngmíng , xiàofèizhī 。 měiyánxiàozhīzhuàng , érjiēyúnwēntàizhēnsuǒshuō 。 wēnchángwéidōnggōng , hòuwéi , shènzhī 。  , wēnlái , dūn便biànfènwēiróng , wènwēnyuē :“ huángtàizuòrén ?” wēnyuē :“ xiǎorénjūn 。” dūnshēngbìng , wēi使shǐcóng , nǎizhòngwènwēn :“ tàichēngjiā ?” wēnyuē :“ gōushēnzhìyuǎn , gàifēiqiǎnshísuǒ 。 ránshìqīn , chēngwéixiào 。”
  wángjiāngjūnfǎn , zhìshítou , zhōurénwǎngjiànzhī 。 wèizhōuyuē :“ qīngxiāng ?” duìyuē :“ gōngróngchēfànzhèng , xiàguāntiǎnshuàiliùjūn , érwángshīzhèn , gōng 。”
  jùnzhìshítou , bǎiliáobēnsàn , wéishìzhōngzhōngzài 。 huòwèizhōngyuē :“ jiànérjìn , zhīnánér退tuì , zhīdào。 jūnxìngliàngzhí , róngkòuchóu , yòngsuíshízhī 、 érzuòdài ?” zhōngyuē :“ guóluànnéngkuāng , jūnwēinéng , érxùndùnqiúmiǎn , dǒngjiāngzhíjiǎnérjìn !”
  gōnglín , zhōnghòushì , shēnxiāngwěi 。 zhōngyuē :“ dòngzhécuībēng , shéizhī ?” yuē :“ jīnzhīshì , róngyán , qīngdāngzhīxiàoěr !” zhōngyuē :“ xiǎngxiàkuìxúnlíněr 。”
  jùnshí , kǒngqúnzàihéngtángwéikuāngshùsuǒ 。 wángchéngxiàngbǎocúnshù , yīnzhòngzuò , lìngshùquànjiǔ , shìhéngtángzhīhàn 。 qúnyuē :“ fēikǒng , ètóngkuāngrén 。 suīyáng , yīnghuàwéijiū , zhìshízhě , yóuzēngyǎn 。”
  gāoshìpíng , wáng 、 zhūgōngyòngkǒngtíngwèiwéidānyáng 。 luànzhīhòu , bǎixìngdiāo , kǒngkǎirányuē :“ línbēng , zhūjūnqīnshēngchuáng , bìngméngjuànshí , gòngfèngzhào 。 kǒngtǎnshūjiàn , zàimìngzhīliè 。 yǒujiānnán , wēichénwéixiān , jīnyóushàngròu , rènrénkuàijiéěr !” shìér , zhūgōngzhǐ 。
  kǒngchēzhōngchénggòngxíng , zàidàoféngkuāngshù , bīncóngshènshèng , yīnwǎngchēgòng 。 zhōngchéngchūshì , zhíyún :“ yīnghuàwéijiū , zhòngniǎoyóuèyǎn 。” shù , 便biànrènzhī 。 chēxiàchē , bàoshùyuē :“ kuáng , qīngwèiyòuzhī !” shǐdequánshǒulǐng 。
  méichángyǒuhuìtáogōng 。 hòuwéizhāngtàishǒu , yǒushì , wángchéngxiàngqiǎnshōuzhī 。 kǎnyuē :“ tiānchūnqiū , wànzhūhóuchū , wánggōngde , táogōngwéifàng ?” nǎiqiǎnrénjiāngkǒuduózhī 。 jiàntáogōng , bài , táogōngzhǐzhī 。 yuē :“ méizhòngzhēn , míng ?”
  wángchéngxiàngzuò , shīshèchuáng 。 càigōngxiānzàizuò , shuōér , wángliú 。
  dào 、 jiānèrrénbìngwéiyuán 。 chéngchūbēng , shíjūnwèidìng ,  , cháowàikòufāngqiáng , chōngyòu , nǎikāng 。 kāngdēngzuò , huìqúnchén , wèiyuē :“ zhènjīnsuǒchéng , wèishéizhī ?” yuē :“ xiàlóngfēi , shìbīngzhīgōng , fēichénzhī 。 shíyòngwēichénzhī , jīnshèngmíngzhīshì 。” yǒucán 。
  jiāngshèniánshào , wángchéngxiànggòng 。 wángshǒuchángliǎngdào , érdào , shìguānzhī 。 jiāngxià 。 wángyuē :“ jūnxíng ?” jiāngyuē :“ kǒngdeěr 。” bàngyǒuyuē :“ niánshàonǎiè 。” wángshǒuyuē :“ niánshàofēiwéiwéijiànshèng 。”
  kǒngjūnpíng , kōngwéikuài , shěngzhī , xiāngwènxùnshènzhì , wéizhīliú 。 xiàchuáng , kǒngkǎirányuē :“ zhàngjiāngzhōng , wènānguónìngjiāzhīshù , nǎizuòérxiāngwèn !” wén , huíxièzhī , qǐnghuàyán 。
  huánliúyǐn ,  。 huánwāndàndànliúzhěn , wánbèngsuìchuángjiān 。 liúzuòéryuē :“ 使shǐjūnxīn , nìngdòuzhànqiúshèng ?” huánshènyǒuhènróng 。
  hòuláiniánshào , duōyǒudàoshēngōngzhě 。 shēngōngwèiyuē :“ huángwěnniánshào , wéipínglùn宿shì 。 chángyuánmíngèr 、 wángèrgōngzhōuxuán 。”
  wángzhōnglángniánshàoshí , jiāngbīnwèishèlǐngxuǎn , zhīwéishàngshūláng 。 yǒuwángzhě 。 wángyuē :“ guòjiānglái , shàngshūlángzhèngyòngèrrén , de ?” jiāngwénérzhǐ 。 yuē :‘ xuǎncáowéishàngshūláng , xìngzuòzhūwángzuǒ ?’” zhīlángguān , hánzhīpǐn 。
  wángshùzhuǎnshàngshūlìng , shìxíng便biànbài 。 wényuē :“ yīngràng 。” lántiányún :“ wèikān ?” wényuē :“ wéikān ! dànràngshìměishì , kǒngquè 。” lántiánkǎirányuē :“ yúnkān , wéiràng ? rényánshèng , dìng。”
  sūnxīnggōngzuògōnglěi , wénduōtuōzhī 。 chéng , shìdàoēn 。 jiàn , kǎiránsònghuánzhī , yuē :“ xiānjūnjūn , zhì 。”
  wángzhǎngshǐqiúdōngyáng , jūnyòng 。 hòu , línzhōng , jūnāitànyuē :“ jiāngzhòng , mìngyòngzhī 。” zhǎngshǐyuē :“ rényánkuàiwángchī , zhēnchī 。”
  liújiǎnzuòhuánxuānbiéjià , hòuwéidōngcáocānjūn , gāngzhíjiànshū 。 chángtīng , jiǎndōuyán 。 xuānwèn :“ liúdōngcáoxià ?” yuē :“ huìnéngyòng 。” xuānguài 。
  liúzhēncháng 、 wángzhònggòngxíng , gànwèishí 。 yǒuxiāngshíxiǎoréncān , yáoànshènshèng , zhēnchángyān 。 zhòngyuē :“ liáochōng ,  ?” zhēnchángyuē :“ xiǎoréndōuzuòyuán 。”
  wángxiūlíngchángzàidōngshānshènpín 。 táowéichénglìng , sòngchuánzhī , quèkěn 。 zhí “ wángxiūlíngruò , dāngjiùxièrénsuǒshí , táo 。”
  ruǎnguāngshānlíng , zhìdōu , wǎngyīn 、 liú , guòshì便biànhuán 。 zhūrénxiāngzhuīzhī , ruǎnzhīshíliúdāngzhú , nǎichuánér , zhìfāngshānxiāng 。 liúyǐnshíwéikuài , nǎitànyuē :“ dāngānshízhǔxiàěr 。 gǎnjìnkuàngbàng , 便biànnéngzhuōzhàngrén ,  。”
  wáng 、 liúhuángōnggòngzhìzhōushānkàn 。 jiǔhānhòu , liúqiānjiǎojiāhuángōngjǐng 。 huángōngshènkān , shǒu 。 huán, wángzhǎngshǐliúyuē :“ xíngjiārén ?”
  huángōngwènhuánzi :“ xièānshíliàowànshíbài , jiàn ?” yuē :“ dāngchūnánfàněr !” huánzuòyuē :“ wànshínáoruòfáncái , yǒuyányánnánfàn ?”
  luójūnzhāngcéngzàirénjiā , zhǔrénlìngzuòshànggòng 。 yuē :“ xiāngshíduō , fáněr 。”
  hánkāngbìng , zhǔzhàngqiántíngxiāoyáo 。 jiànzhūxièjiēguì , hōngyǐnjiāo , tànyuē :“ wángmǎngshí ?”
  wángwénwéihuángōngzhǎngshǐshí , huánwéiérqiúwáng , wánglántián 。 huán , lántiánàiniànwén , suīzhǎngyóubàozheshàng 。 wényīnyánhuánqiú 。 lántián , páiwénxiàyuē :“ èjiàn , wénchī , wèihuánwēnmiàn ? bīng , jiàzhī !” wénháibàoyún :“ xiàguānjiāzhōngxiāndehūnchù 。” huángōngyuē :“ zhī , zūnjūnkěněr 。” hòuhuánsuìjiàwénér 。
  wángjìngshùsuìshí , chángkànzhūménshēngchū 。 jiànyǒushèng , yīnyuē :“ nánfēngjìng 。” ménshēngbèiqīngxiǎoér , nǎiyuē :“ lángguǎnzhōngkuībào , shíjiànbān 。” jìngchēnyuē :“ yuǎncánxúnfèngqiàn , jìnkuìliúzhēncháng !” suìér 。
  xiègōngwényángsuíjiā , zhìlìnglái , zhōngkěn 。 hòusuíwéitàixuéshì , yīnshìjiànxiègōng , gōngwéizhǔ簿 。
  wángyòujūnxiègōngruǎngōng , zhìménxiè :“ dānggòngtuīzhǔrén 。” xièyuē :“ tuīrénzhèngnán 。”
  tài殿diànshǐchéng , wángjìngshíwéixiègōngzhǎngshǐ , xièsòngbǎn , 使shǐwángzhī 。 wángyǒupíng , xìnyún :“ zhìzhùménwài 。” xièhòujiànwángyuē :“ zhīshàng殿diànruò ? wèicháowéidànzhūrén , wéi 。” wángyuē :“ wèizuòsuǒcháng。” xièwéimíngyán 。
  wánggōngqǐngjiāngwéizhǎngshǐ , chénwǎngjiāng , jiāngyóuzàizhàngzhōng 。 wángzuò , gǎnyán 。 liángjiǔnǎide , jiāngyīng 。 zhíhuànrénjiǔ , yǐnwǎn , yòuwáng 。 wángqiěxiàoqiěyán :“ yǐn ?” jiāngyún :“ qīng ?” gèng使shǐzhuówáng , wángyǐnjiǔ , yīndejiě 。 wèichū , jiāngtànyuē :“ rénliàng , wéinán 。”
  xiàowènwángshuǎng :“ qīngqīngxiōng 。” wángyuē :“ fēngliúxiùchū , chéngōng , zhōngxiàojiǎrén !”
  wángshuǎngtàiyǐnjiǔ 。 tàizuì , wángwéi “ xiǎozi 。” wángyuē :“ wángzhǎngshǐ , jiǎnwénhuángwéizhījiāo 。 wáng 、 wáng , kàngèrgōng 。 xiǎozizhīyǒu ?”
  zhāngxuánwángjiànxiānxiāngshí , hòufànzhāng , fànlìngèrréngòng 。 zhāngyīnzhèngzuòliǎnrèn , wángshúshìliángjiǔ , duì 。 zhāngshīwàng , 便biàn 。 fànliúzhī , suìkěnzhù 。 fànshìwángzhījiù , nǎiràngwángyuē :“ zhāngxuán , shìzhīxiù, jiànshí , ér使shǐzhì , shēnjiě 。” wángxiàoyuē :“ zhāngruòxiāngshí , yīngjiàn 。” fànchíbàozhāng , zhāng便biànshùdàizàozhī 。 suìshāngduì , bīnzhǔkuì 。

 为您推荐:世说新语方正第五原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签