世说新语容止拼音版注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-07-21 20:58:55

世说新语容止注音版

 《 shìshuōxīn · róngzhǐ 》
  wèijiàngjiànxiōng使shǐ , xínglòu , xióngyuǎnguó , 使shǐcuīguīdài , zhuōdāochuángtóu 。  , lìngjiàndiéwènyuē:“ wèiwáng ?” xiōng使shǐyuē :“ wèiwángwàngfēicháng , ránchuángtóuzhuōdāorén , nǎiyīngxióng 。” wèiwénzhī , zhuīshā使shǐ 。
  píngshūměi姿 , miànzhìbái ; wèimíngfěn 。 zhèngxiàyuè , tāngbǐng 。 dàn , hànchū , zhūshì , zhuǎnjiǎorán 。
  wèimíng使shǐhòumáocéngxiàhóuxuángòngzuò , shírénwèi “ jiānjiāshù ”。
  shírén “ xiàhóutàichūlǎnglǎngyuèzhī怀huái , ānguótuítángshānzhījiāngbēng ”。
  kāngshēnchángchǐcùn , fēng姿xiù 。 jiànzhětànyuē :“ xiāoxiāo , shuǎnglǎngqīng 。” huòyún :“ sōngxiàfēng , gāoéryǐn 。” shāngōngyuē :“ shūzhīwéirén , yányánruòsōngzhī ; zuì , kuǐéruòshānzhījiāngbēng 。”
  péilìnggōng :“ wángānfēngyǎnlànlànyánxiàdiàn 。”
  pānyuèmiàoyǒu姿róng , hǎoshénqíng 。 shǎoshíxiétánchūluòyángdào , rénzhě , liánshǒugòngyíngzhī 。 zuǒtàichōngjuéchǒu , xiàoyuèyóuáo , shìqúngòngluàntuòzhī , wěidùnérfǎn 。
  wángróngmàozhěng , miàotánxuán , xiàzhuōbáibǐngzhǔwěi , shǒudōufēnbié 。
  pānānrén 、 xiàhóuzhànbìng , yǒuměiróng , tóngxíng , shírénwèizhī “ lián ”。
  péilìnggōngyǒujùnróng姿 , dànyǒuzhìkùn , huì使shǐwángwǎngkàn , péifāngxiàng , wénwáng使shǐzhì , qiánghuíshìzhī 。 wángchūrényuē :“ shuāngshǎnshǎn , ruòyánxiàdiàn , jīngshéntǐngdòng , míngshìchuányuē :“ kǎibìngkùn , zhàoqiǎnhuángménlángwángshěngzhī , kǎihuímóushǔyún :‘ jìngwèixiāngshí 。’ huán , tànshénjùn 。”
  yǒurénwángróngyuē :“ yánzhuózhuózhīzàiqún 。” yuē :“ jūnwèijiàněr !”
  péilìnggōngyǒujùnróng , tuōguānmiǎn , luàntóujiēhǎo 。 shírénwéi “ rén ”。 jiànzhěyuē :“ jiànpéishūshānshàngxíng, guāngyìngzhàorén 。”
  liúlíngshēnchángliùchǐ , màoshènchǒucuì , éryōuyōu , xínghái 。
  piàowángshìwèijièzhījiù , jùnshuǎngyǒufēng姿 , jiànjièzhétànyuē :“ zhūzài , juéxínghuì !”
  yǒurénwángtàiwèi , ānfēng 、 jiāngjūn 、 chéngxiàngzàizuò ; wǎngbiéjiànyìn 、 píngzi 。 hái , rényuē :“ jīnzhīxíng , chùjiànlínlángzhū 。”
  wángchéngxiàngjiànwèiyuē :“ rányǒuléixíng , suīzhōngdiàochàng , ruòkānluó 。”
  wángjiāngjūnchēngtàiwèi :“ chùzhòngrénzhōng , zhūzàishíxián 。”
  zisōngchángmǎnchǐ , yāodàishíwéi , tuíránfàng 。
  wèijiècóngzhāngzhìxià , rénjiǔwénmíng , guānzhěqiáng 。 jièxiānyǒuléi , kānláo , suìchéngbìngér 。 shírénwèi “ kànshāwèijiè ”。
  zhōuréndàohuánmàolún :“ qīnluòxiàorén 。” huòyúnxièyòuyán 。
  zhōuhóushuōwángzhǎngshǐ : xíngmàowěi , 怀huáiyǒugài , bǎoéryòngzhī , zuòzhū 。
  shìshǎojiànwèijūnchángyún :“ rényǒumáozhàngxiàxíng 。”
  shítoushì , cháotíngqīng 。 wēnzhōngwénkāngtóutáogōngqiújiù , táogōngyún :“ mìngjiàn , qiějùnzuòluàn , xìnyóuzhū , zhūxiōng , xiètiānxià 。” shízàiwēnchuánhòuwénzhī , yōu 。 bié , wēnquànjiàntáo , yóuwèinéngwǎng , wēnyuē :“ gǒusuǒ , qīngdànjiànzhī , yōu !” fēng姿shénmào , táojiàn便biàngǎiguān 。 tányànjìng , àizhòngdùnzhì 。
  tàiwèizàichāng , qiūjiājǐngqīng , 使shǐyīnhào 、 wángzhīzhīdēngnánlóuyǒng 。 yīndiàoshǐqiú , wénhándàozhōngyǒushēngshèn , dìngshìgōng 。 éérzuǒyòushírénlái , zhūxiánzhī 。 gōngyún :“ zhūjūnshǎozhù , lǎochùxīngqiǎn !” yīn便biànchuáng , zhūrényǒngxuè , jìngzuòshènderèn 。 hòuwángshǎoxià , chéngxiàngyánshì 。 chéngxiàngyuē :“ yuánguīěrshífēngfàn , dexiǎotuí 。” yòujūnyuē :“ wéiqiūcún 。”
  wángjìngyǒuměixíng , wènxùnwánggōng 。 wánggōngjiānyuē :“ āhèncáichēng !” yòuyún :“ jìngshìshìwánggōng 。”
  wángyòujūnjiànhóngzhì , tànyuē :“ miànníngzhī , yǎndiǎn , shénxiānzhōngrén 。” shírényǒuchēngwángzhǎngshǐxíngzhě , càigōngyuē :“ hènzhūrénjiànhóngzhìěr !”
  liúyǐndàohuángōng : bìnfǎnwèi , méishíléng , shìsūnzhòngmóu 、 xuānwángliúrén 。
  wángjìnglúnfēng姿 , zuòshìzhōng , jiāshòuhuángōng , gōngcóngmén 。 huángōngwàngzhī , yuē :“ yǒufèngmáo 。”
  língōngdàowángzhǎngshǐ :“ liǎnjīnzuòlái , xuānxuānsháo !”
  shírénwángyòujūn :“ piāoyóuyún , jiǎoruòjīnglóng 。”
  wángzhǎngshǐchángbìng , qīnshūtōng 。 língōnglái , shǒuménrénzhīyuē :“ rénzàimén , gǎn 。” wángxiàoyuē :“ língōng 。”
  huòfāngxièrénnǎizhòngzhě 。 huányuē :“ zhūjūnqīngdào , rénjiǎoběichuāngxiàtán , yǒutiānzhēnrénxiǎng 。”
  wángzhǎngshǐwéizhōngshūláng , wǎngjìng 。 ěrshíxuě , zhǎngshǐcóngménwàixiàchē , shàngshū , zhùgōng 。 jìngyáowàng, tànyuē :“ shìzhōngrén !”
  jiǎnwénzuòxiāngwángshí , xiègōnggònghuánxuān 。 wángxúnxiānzàinèi , huánwáng :“ qīngchángjiànxiāngwáng , zhùzhàng。” èr , huánwèiwángyuē :“ dìng ?” wángyuē :“ xiāngwángzuò , ránzhànruòshénjūn , gōngwànzhīwàng 。 rán , shèdeméi ?”
  hǎi西shí , zhūgōngměicháo , cháotángyóuàn ; wéikuàiwánglái , xuānxuānzhāoxiá 。
  xièchēdàoxiègōng :“ yóunǎigāochàng , dàngōngzuòniǎnlài , 便biànyǒuqǐnchùshānxián 。”
  xiègōngyún :“ jiànlíngōngshuāngyǎn , ànànmínghēi 。” sūnxīnggōngjiànlíngōng :“ léngléngshuǎng 。”
  chángrénzhū , zhùtíngzhōng宿 。 zhūxiānshàng , jiànqúnxiǎomǎn , dōuxiāng 。 chángrényuē :“ shìguānzhī。” nǎizhàngjiāngxiǎoér , shǐmén , zhūwàngshén姿 , shí退tuì 。
  yǒuréntànwánggōngxíngmàozhě , yún :“ zhuózhuóchūnyuèliǔ 。”

世说新语容止拼音版

 《 shì shuō xīn yǔ · róng zhǐ 》
  wèi wǔ jiàng jiàn xiōng nú shǐ , zì yǐ xíng lòu , bù zú xióng yuǎn guó , shǐ cuī jì guī dài , dì zì zhuō dāo lì chuáng tóu 。 jì bì , lìng jiàn dié wèn yuē :“ wèi wáng hé rú ?” xiōng nú shǐ dá yuē :“ wèi wáng yǎ wàng fēi cháng , rán chuáng tóu zhuō dāo rén , cǐ nǎi yīng xióng yě 。” wèi wǔ wén zhī , zhuī shā cǐ shǐ 。
  hé píng shū měi zī yí , miàn zhì bái ; wèi míng dì yí qí fù fěn 。 zhèng xià yuè , yǔ rè tāng bǐng 。 jì dàn , dà hàn chū , yǐ zhū yī zì shì , sè zhuǎn jiǎo rán 。
  wèi míng dì shǐ hòu dì máo céng yǔ xià hóu xuán gòng zuò , shí rén wèi “ jiān jiā yǐ yù shù ”。
  shí rén mù “ xià hóu tài chū lǎng lǎng rú rì yuè zhī rù huái , lǐ ān guó tuí táng rú yù shān zhī jiāng bēng ”。
  jī kāng shēn cháng qī chǐ bā cùn , fēng zī tè xiù 。 jiàn zhě tàn yuē :“ xiāo xiāo sù sù , shuǎng lǎng qīng jǔ 。” huò yún :“ sù sù rú sōng xià fēng , gāo ér xú yǐn 。” shān gōng yuē :“ jī shū yè zhī wéi rén yě , yán yán ruò gū sōng zhī dú lì ; qí zuì yě , kuǐ é ruò yù shān zhī jiāng bēng 。”
  péi lìng gōng mù :“ wáng ān fēng yǎn làn làn rú yán xià diàn 。”
  pān yuè miào yǒu zī róng , hǎo shén qíng 。 shǎo shí xié tán chū luò yáng dào , fù rén yù zhě , mò bù lián shǒu gòng yíng zhī 。 zuǒ tài chōng jué chǒu , yì fù xiào yuè yóu áo , yú shì qún yù qí gòng luàn tuò zhī , wěi dùn ér fǎn 。
  wáng yí fǔ róng mào zhěng lì , miào yú tán xuán , xià zhuō bái yù bǐng zhǔ wěi , yǔ shǒu dōu wú fēn bié 。
  pān ān rén 、 xià hóu zhàn bìng , yǒu měi róng , xǐ tóng xíng , shí rén wèi zhī “ lián bì ”。
  péi lìng gōng yǒu jùn róng zī , yī dàn yǒu jí zhì kùn , huì dì shǐ wáng yí fǔ wǎng kàn , péi fāng xiàng bì wò , wén wáng shǐ zhì , qiáng huí shì zhī 。 wáng chū yǔ rén yuē :“ shuāng mù shǎn shǎn , ruò yán xià diàn , jīng shén tǐng dòng , míng shì chuán yuē :“ kǎi bìng kùn , zhào qiǎn huáng mén láng wáng yí fǔ shěng zhī , kǎi huí móu shǔ yí fǔ yún :‘ jìng wèi xiāng shí 。’ yí fǔ huán , yì tàn qí shén jùn 。”
  yǒu rén yǔ wáng róng yuē :“ jī yán zǔ zhuó zhuó rú yě hè zhī zài jī qún 。” dá yuē :“ jūn wèi jiàn qí fù ěr !”
  péi lìng gōng yǒu jùn róng yí , tuō guān miǎn , cū fú luàn tóu jiē hǎo 。 shí rén yǐ wéi “ yù rén ”。 jiàn zhě yuē :“ jiàn péi shū zé rú yù shān shàng xíng , guāng yìng zhào rén 。”
  liú líng shēn cháng liù chǐ , mào shèn chǒu cuì , ér yōu yōu hū hū , tǔ mù xíng hái 。
  piào qí wáng wǔ zǐ shì wèi jiè zhī jiù , jùn shuǎng yǒu fēng zī , jiàn jiè zhé tàn yuē :“ zhū yù zài cè , jué wǒ xíng huì !”
  yǒu rén yì wáng tài wèi , yù ān fēng 、 dà jiāng jūn 、 chéng xiàng zài zuò ; wǎng bié wū jiàn jì yìn 、 píng zi 。 hái , yǔ rén yuē :“ jīn rì zhī xíng , chù mù jiàn lín láng zhū yù 。”
  wáng chéng xiàng jiàn wèi xǐ mǎ yuē :“ jū rán yǒu léi xíng , suī fù zhōng rì diào chàng , ruò bù kān luó qǐ 。”
  wáng dà jiāng jūn chēng tài wèi :“ chù zhòng rén zhōng , sì zhū yù zài wǎ shí xián 。”
  yǔ zi sōng cháng bù mǎn qī chǐ , yāo dài shí wéi , tuí rán zì fàng 。
  wèi jiè cóng yù zhāng zhì xià dū , rén jiǔ wén qí míng , guān zhě rú dǔ qiáng 。 jiè xiān yǒu léi jí , tǐ bù kān láo , suì chéng bìng ér sǐ 。 shí rén wèi “ kàn shā wèi jiè ”。
  zhōu bó rén dào huán mào lún :“ qīn qí lì luò kě xiào rén 。” huò yún xiè yòu yú yán 。
  zhōu hóu shuō wáng zhǎng shǐ fù : xíng mào jì wěi , yǎ huái yǒu gài , bǎo ér yòng zhī , kě zuò zhū xǔ wù yě 。
  zǔ shì shǎo jiàn wèi jūn cháng yún :“ cǐ rén yǒu máo zhàng xià xíng 。”
  shí tou shì gù , cháo tíng qīng fù 。 wēn zhōng wǔ yǔ yǔ wén kāng tóu táo gōng qiú jiù , táo gōng yún :“ sù zǔ gù mìng bù jiàn jí , qiě sū jùn zuò luàn , xìn yóu zhū yǔ , zhū qí xiōng dì , bù zú yǐ xiè tiān xià 。” yú shí yǔ zài wēn chuán hòu wén zhī , yōu bù wú jì 。 bié rì , wēn quàn yǔ jiàn táo , yǔ yóu yù wèi néng wǎng , wēn yuē :“ xī gǒu wǒ suǒ xī , qīng dàn jiàn zhī , bì wú yōu yě !” yǔ fēng zī shén mào , táo yī jiàn biàn gǎi guān 。 tán yàn jìng rì , ài zhòng dùn zhì 。
  yǔ tài wèi zài wǔ chāng , qiū yè qì jiā jǐng qīng , shǐ lì yīn hào 、 wáng hú zhī zhī tú dēng nán lóu lǐ yǒng 。 yīn diào shǐ qiú , wén hán dào zhōng yǒu jī shēng shèn lì , dìng shì yǔ gōng 。 é ér lǜ zuǒ yòu shí xǔ rén bù lái , zhū xián yù qǐ bì zhī 。 gōng xú yún :“ zhū jūn shǎo zhù , lǎo zǐ yú cǐ chù xīng fù bù qiǎn !” yīn biàn jù hú chuáng , yǔ zhū rén yǒng xuè , jìng zuò shèn de rèn lè 。 hòu wáng yì shǎo xià , yǔ chéng xiàng yán jí cǐ shì 。 chéng xiàng yuē :“ yuán guī ěr shí fēng fàn , bù de bù xiǎo tuí 。” yòu jūn dá yuē :“ wéi qiū hè dú cún 。”
  wáng jìng yù yǒu měi xíng , wèn xùn wáng gōng 。 wáng gōng fǔ qí jiān yuē :“ ā nú hèn cái bù chēng !” yòu yún :“ jìng yù shì shì sì wáng gōng 。”
  wáng yòu jūn jiàn dù hóng zhì , tàn yuē :“ miàn rú níng zhī , yǎn rú diǎn qī , cǐ shén xiān zhōng rén 。” shí rén yǒu chēng wáng zhǎng shǐ xíng zhě , cài gōng yuē :“ hèn zhū rén bù jiàn dù hóng zhì ěr !”
  liú yǐn dào huán gōng : bìn rú fǎn wèi pí , méi rú zǐ shí léng , zì shì sūn zhòng móu 、 sī mǎ xuān wáng yī liú rén 。
  wáng jìng lún fēng zī sì fù , zuò shì zhōng , jiā shòu huán gōng , gōng fú cóng dà mén rù 。 huán gōng wàng zhī , yuē :“ dà nú gù zì yǒu fèng máo 。”
  lín gōng dào wáng zhǎng shǐ :“ liǎn jīn zuò yī lái , hé qí xuān xuān sháo jǔ !”
  shí rén mù wáng yòu jūn :“ piāo rú yóu yún , jiǎo ruò jīng lóng 。”
  wáng zhǎng shǐ cháng bìng , qīn shū bù tōng 。 lín gōng lái , shǒu mén rén jù qǐ zhī yuē :“ yī yì rén zài mén , bù gǎn bù qǐ 。” wáng xiào yuē :“ cǐ bì lín gōng 。”
  huò yǐ fāng xiè rén zǔ bù nǎi zhòng zhě 。 huán dà sī mǎ yuē :“ zhū jūn mò qīng dào , rén zǔ qǐ jiǎo běi chuāng xià tán pí pá , gù zì yǒu tiān jì zhēn rén xiǎng 。”
  wáng zhǎng shǐ wéi zhōng shū láng , wǎng jìng hé xǔ 。 ěr shí jī xuě , zhǎng shǐ cóng mén wài xià chē , bù rù shàng shū , zhù gōng fú 。 jìng hé yáo wàng , tàn yuē :“ cǐ bù fù sì shì zhōng rén !”
  jiǎn wén zuò xiāng wáng shí , yǔ xiè gōng gòng yì huán xuān wǔ 。 wáng xún xiān zài nèi , huán yǔ wáng :“ qīng cháng yù jiàn xiāng wáng , kě zhù zhàng lǐ 。” èr kè jì qù , huán wèi wáng yuē :“ dìng hé rú ?” wáng yuē :“ xiāng wáng zuò fǔ , zì rán zhàn ruò shén jūn , gōng yì wàn fū zhī wàng 。 bù rán , pú shè hé de zì méi ?”
  hǎi xī shí , zhū gōng měi cháo , cháo táng yóu àn ; wéi kuài jī wáng lái , xuān xuān rú zhāo xiá jǔ 。
  xiè chē qí dào xiè gōng :“ yóu sì fù wú nǎi gāo chàng , dàn gōng zuò niǎn bí gù lài , biàn zì yǒu qǐn chù shān zé xián yí 。”
  xiè gōng yún :“ jiàn lín gōng shuāng yǎn , àn àn míng hēi 。” sūn xīng gōng jiàn lín gōng :“ léng léng lù qí shuǎng 。”
  yǔ cháng rén yǔ zhū dì rù wú , yù zhù tíng zhōng sù 。 zhū dì xiān shàng , jiàn qún xiǎo mǎn wū , dōu wú xiāng bì yì 。 cháng rén yuē :“ wǒ shì guān zhī 。” nǎi cè zhàng jiāng yī xiǎo ér , shǐ rù mén , zhū kè wàng qí shén zī , yī shí tuì nì 。
  yǒu rén tàn wáng gōng xíng mào zhě , yún :“ zhuó zhuó rú chūn yuè liǔ 。”

 为您推荐:世说新语容止第十四文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签