世说新语伤逝第十七拼音版注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-07-21 22:35:35

世说新语伤逝第十七注音版

 《 shìshuōxīn · shāngshì 》
  wángzhòngxuānhǎomíng 。 zàng , wénlínsàng , tóngyóuyuē :“ wánghǎomíng , zuòshēngsòngzhī 。” jiēzuòmíng 。
  wángjùnchōngwéishàngshūlìng , zhùgōng , chéngyáochē , jīnghuánggōngjiǔxiàguò , wèihòuchē :“ shū 、 ruǎnzōnggònghānyǐn , zhúlínzhīyóu ,  。 shēngyāo 、 ruǎngōngwánglái , 便biànwéishísuǒxiè 。 jīnshìsuījìn , miǎoruòshān 。”
  sūnzijīngyǒucái , shǎosuǒtuī , wéijìngwángzi 。 sàngshí , míngshìzhìzhě 。 jīnghòulái , línshītòng , bīnchuí 。  , xiànglíngchuángyuē :“ qīngchánghǎozuòmíng , jīnwéiqīngzuò 。” zhēnshēng , bīnjiēxiào 。 sūntóuyuē :“ 使shǐjūnbèicún , lìngrén !”
  wángróngsàngérwànzi , shānjiǎnwǎngshěngzhī , wángbēishèng 。 jiǎnyuē :“ háibàozhōng , zhì ?” wángyuē :“ shèngrénwàngqíng , zuìxiàqíng ; qíngzhīsuǒzhōng , zhèngzàibèi 。” jiǎnyán , gèngwéizhītòng 。
  yǒurénchángyuē :“ ééruòqiānzhàngsōngbēng 。”
  wèiyǒngjiāliùniánsàng , xièkūnzhī , gǎndòngrén 。 xiánzhōng , chéngxiàngwánggōngjiàoyuē :“ wèidānggǎizàng 。 jūnfēngliúmíngshì , hǎinèisuǒzhān , xiūbáo , dūnjiùhǎo 。”
  yànxiānpíngshēnghǎoqín , sàng , jiārénchángqínzhìlíngchuángshàng 。 zhāngyīngwǎngzhī , shèngtòng , suìjìngshàngchuáng , qín , zuòshùjìng , qínyuē :“ yànxiānshǎng ?” yīnyòutòng , suìzhíxiàoshǒuérchū 。
  liàngérzāojùnnánhài 。 zhūdàomíngwéiér , guǎ , jiānggǎishì , liàngshūzhī 。 liàngyuē :“ xiánshàngshǎo ,  。 gǎnniànwángér , ruòzàichūméi 。”
  wénkāngwáng , yángzhōulínzàngyún :“ máishùzhùzhōng , 使shǐrénqíngnéng !”
  wángzhǎngshǐbìng , qǐndèngxià , zhuǎnzhǔwěishìzhī , tànyuē :“ rén , céngshí !” wáng , liúyǐnlínbìn , bǐngzhǔwěizhùjiùzhōng , yīntòngjué 。
  zhīdàolínsàngqiánzhīhòu , jīngshényǔnsàng , fēngwèizhuǎnzhuì 。 chángwèirényuē :“ jiàngshífèijīnyǐngrén , shēngchuòxiánzhōng , tuīwàiqiú , liáng ! míngshì , yánshǎng , zhōngxīnyùnjié , wáng !” quèhòunián , zhīsuìyǔn 。
  jiābīnsàng , zuǒyòubáigōng “ lángsàng ”, wén , bēi , yīnzuǒyòu :“ bìnshídào 。” gōngwǎnglínbìn , tòngjué 。
  dàigōngjiànlínshī , yuē :“ yīnwèiyuǎn , érgǒng 。 shénmiánmiáncháng , yùnjìněr !”
  wángjìngyángsuíshàn 。 suíqīngchúnjiǎnguì , wèizhōngshūláng , shǎowáng 。 wángshēnxiāngtòngdào , dōngtíngyún :“ shìguójiārén !”
  wángdōngtíngxiègōngjiāoè 。 wángzàidōngwénxièsàng , 便biànchūdōuzijìngdào :“ xiègōng 。” jìngshǐ , wényán , 便biànjīngyuē :“ suǒwàng 。” wángshìwǎng 。 shuàidiāoyuētīngqián , yuē :“ guānpíngshēngzàishí , jiàn 。” wáng, zhíqián , shèntòng , zhíshǒuér退tuì 。
  wángyóu 、 jìngbìng , érjìngxiānwáng 。 yóuwènzuǒyòu :“ dōuwénxiāo ? sàng !” shílebēi 。 便biànsuǒláibēnsāng , dōu 。 jìnghǎoqín , 便biànjìngzuòlíngchuángshàng , zijìngqíntán , xiándiào , zhìyún :“ jìng ! jìng ! rénqínwáng 。” yīntòngjuéliángjiǔ , yuè 。
  xiàoshānlíng , wángxiàolín , gàozhūyuē :“ suīcuījuéwéixīn , 便biànyǒushǔzhīāi !”
  yángniánsānshí , huánxuányángxīnshūyuē :“ xiáncóngqíngsuǒxìn , bàoéryǔn , zhùzhītàn , yán !”
  huánxuándāngcuànwèi , biànyún :“ yángzidàohéngjìn 。 jīnxīnsàngyáng , zhǎoshīsuǒyuán , ércōngcōngzuò , yǔntiānxīn ?”

世说新语伤逝第十七拼音版

 《 shì shuō xīn yǔ · shāng shì 》
  wáng zhòng xuān hǎo lǘ míng 。 jì zàng , wén dì lín qí sàng , gù yǔ tóng yóu yuē :“ wáng hǎo lǘ míng , kě gè zuò yī shēng yǐ sòng zhī 。” fù kè jiē yī zuò lǘ míng 。
  wáng jùn chōng wéi shàng shū lìng , zhù gōng fú , chéng yáo chē , jīng huáng gōng jiǔ lú xià guò , gù wèi hòu chē kè :“ wú xī yǔ jī shū yè 、 ruǎn sì zōng gòng hān yǐn yú cǐ lú , zhú lín zhī yóu , yì yù qí mò 。 zì jī shēng yāo 、 ruǎn gōng wáng yǐ lái , biàn wéi shí suǒ jī xiè 。 jīn rì shì cǐ suī jìn , miǎo ruò shān hé 。”
  sūn zi jīng yǐ yǒu cái , shǎo suǒ tuī fú , wéi yǎ jìng wáng wǔ zi 。 wǔ zǐ sàng shí , míng shì wú bù zhì zhě 。 zǐ jīng hòu lái , lín shī tòng kū , bīn kè mò bù chuí tì 。 kū bì , xiàng líng chuáng yuē :“ qīng cháng hǎo wǒ zuò lǘ míng , jīn wǒ wéi qīng zuò 。” tǐ sì zhēn shēng , bīn kè jiē xiào 。 sūn jǔ tóu yuē :“ shǐ jūn bèi cún , lìng cǐ rén sǐ !”
  wáng róng sàng ér wàn zi , shān jiǎn wǎng shěng zhī , wáng bēi bù zì shèng 。 jiǎn yuē :“ hái bào zhōng wù , hé zhì yú cǐ ?” wáng yuē :“ shèng rén wàng qíng , zuì xià bù jí qíng ; qíng zhī suǒ zhōng , zhèng zài wǒ bèi 。” jiǎn fú qí yán , gèng wéi zhī tòng 。
  yǒu rén kū hé cháng yú yuē :“ é é ruò qiān zhàng sōng bēng 。”
  wèi xǐ mǎ yǐ yǒng jiā liù nián sàng , xiè kūn kū zhī , gǎn dòng lù rén 。 xián hé zhōng , chéng xiàng wáng gōng jiào yuē :“ wèi xǐ mǎ dāng gǎi zàng 。 cǐ jūn fēng liú míng shì , hǎi nèi suǒ zhān , kě xiū báo jì , yǐ dūn jiù hǎo 。”
  gù yàn xiān píng shēng hǎo qín , jí sàng , jiā rén cháng yǐ qín zhì líng chuáng shàng 。 zhāng jì yīng wǎng kū zhī , bù shèng qí tòng , suì jìng shàng chuáng , gǔ qín , zuò shù qǔ jìng , fǔ qín yuē :“ gù yàn xiān pō fù shǎng cǐ bù ?” yīn yòu dà tòng , suì bù zhí xiào zǐ shǒu ér chū 。
  yǔ liàng ér zāo sū jùn nán yù hài 。 zhū gě dào míng nǚ wéi yǔ ér fù , jì guǎ , jiāng gǎi shì , yǔ liàng shū jí zhī 。 liàng dá yuē :“ xián nǚ shàng shǎo , gù qí yí yě 。 gǎn niàn wáng ér , ruò zài chū méi 。”
  yǔ wén kāng wáng , hé yáng zhōu lín zàng yún :“ mái yù shù zhù tǔ zhōng , shǐ rén qíng hé néng yǐ yǐ !”
  wáng zhǎng shǐ bìng dǔ , qǐn wò dèng xià , zhuǎn zhǔ wěi shì zhī , tàn yuē :“ rú cǐ rén , céng bù dé sì shí !” jí wáng , liú yǐn lín bìn , yǐ xī bǐng zhǔ wěi zhù jiù zhōng , yīn tòng jué 。
  zhī dào lín sàng fǎ qián zhī hòu , jīng shén yǔn sàng , fēng wèi zhuǎn zhuì 。 cháng wèi rén yuē :“ xī jiàng shí fèi jīn yú yǐng rén , yá shēng chuò xián yú zhōng zǐ , tuī jǐ wài qiú , liáng bù xū yě ! míng qì jì shì , fā yán mò shǎng , zhōng xīn yùn jié , yú qí wáng yǐ !” què hòu yī nián , zhī suì yǔn 。
  xī jiā bīn sàng , zuǒ yòu bái xī gōng “ láng sàng ”, jì wén , bù bēi , yīn yǔ zuǒ yòu :“ bìn shí kě dào 。” gōng wǎng lín bìn , yī tòng jǐ jué 。
  dài gōng jiàn lín fǎ shī mù , yuē :“ dé yīn wèi yuǎn , ér gǒng mù yǐ jī 。 jì shén lǐ mián mián cháng , bù yǔ qì yùn jù jìn ěr !”
  wáng zǐ jìng yǔ yáng suí shàn 。 suí qīng chún jiǎn guì , wèi zhōng shū láng , shǎo wáng 。 wáng shēn xiāng tòng dào , yǔ dōng tíng yún :“ shì guó jiā kě xī rén !”
  wáng dōng tíng yǔ xiè gōng jiāo è 。 wáng zài dōng wén xiè sàng , biàn chū dōu yì zi jìng dào :“ yù kū xiè gōng 。” zǐ jìng shǐ wò , wén qí yán , biàn jīng qǐ yuē :“ suǒ wàng yú fǎ hù 。” wáng yú shì wǎng kū 。 dū shuài diāo yuē bù tīng qián , yuē :“ guān píng shēng zài shí , bù jiàn cǐ kè 。” wáng yì bù yǔ yǔ , zhí qián , kū shèn tòng , bù zhí mò bì shǒu ér tuì 。
  wáng zǐ yóu 、 zǐ jìng jù bìng dǔ , ér zǐ jìng xiān wáng 。 zǐ yóu wèn zuǒ yòu :“ hé yǐ dōu bù wén xiāo xī ? cǐ yǐ sàng yǐ !” yǔ shí le bù bēi 。 biàn suǒ yú lái bēn sāng , dōu bù kū 。 zǐ jìng sù hǎo qín , biàn jìng rù zuò líng chuáng shàng , qǔ zi jìng qín tán , xián jì bù diào , zhì dì yún :“ zǐ jìng ! zǐ jìng ! rén qín jù wáng 。” yīn tòng jué liáng jiǔ , yuè yú yì zú 。
  xiào wǔ shān líng xī , wáng xiào bó rù lín , gào qí zhū dì yuē :“ suī cuī jué wéi xīn , biàn zì yǒu shǔ lí zhī āi !”
  yáng fú nián sān shí yī zú , huán xuán yǔ yáng xīn shū yuē :“ xián cóng qíng suǒ xìn jì , bào jí ér yǔn , zhù yǔ zhī tàn , rú hé kě yán !”
  huán xuán dāng cuàn wèi , yǔ biàn jū yún :“ xī yáng zi dào héng jìn wú cǐ yì 。 jīn fù xīn sàng yáng fú , zhǎo yá shī suǒ yuán , ér cōng cōng zuò cǐ dǐ tū , jù yǔn tiān xīn ?”

 为您推荐:世说新语伤逝第十七文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签