世说新语巧蓺第二十一拼音版注音版

发布时间:2020-07-21 23:05:35 编辑:文言文之家

世说新语巧蓺第二十一注音版

 《 shìshuōxīn · qiǎo 》
  dànshǐwèigōngnèi , yòngzhuānglián 。 wénmiào , yòngshǒujīnjiǎozhī , zhōng 。 yǒuyúnnéng , 使shǐwéizhī 。 zhùjīnjiǎo , tóu , miào 。
  língyúntáilóuguànjīngqiǎo , xiānchēngpíngzhòngqīngzhòng , ránhòuzàogòu , nǎizhūxiāngjiē 。 táisuīgāojùn , chángsuífēngyáodòng , érzhōngqīngdàozhī 。 wèimíngdēngtái , shìwēi , biécáichízhī , lóutuíhuài 。 lùnzhěwèiqīngzhòngpiān 。
  wéizhòngjiāngnéngshū 。 wèimíng殿diàn , ānbǎng , 使shǐzhòngjiāngdēngzhī 。 xià , tóubìnhàorán , yīnchìérsūn :“ xuéshū 。”
  zhōnghuìshìxúnběicóngjiù , èrrénqínghǎoxié 。 xúnyǒubǎojiàn , zhíbǎiwàn , chángzàizhōngrén 。 huìshànshū , xuéxúnshǒu , zuòshūjiàn , réngqièhuán 。 xúnzhīshìzhōngéryóude , suǒbàozhī 。 hòuzhōngxiōngqiānwànzhái , shǐchéng , shènjīng , wèizhù 。 xúnshànhuà , nǎiqiánwǎnghuàzhōngméntáng , zuòtàixíngxiàng , guānzhuàngmàopíngshēng 。 èrzhōngmén , 便biàngǎntòng , zháisuìkōngfèi 。
  yángchángxuégōngshū , néngshè , shànwéi 。 zhūyánghòuduōzhīshū , érshè 、 dǎi 。
  dàiāndàojiùfànxuānxué , shìfànsuǒwéi : fànshūshū , fànchāoshūchāoshū 。 wéihǎohuà , fànwéiyòng , láo 。 dàinǎihuànándōu ; fànkànjiē , shènwéiyǒu , shǐchónghuà 。
  xiètàiyún :“ chángkānghuà , yǒucāngshēngláisuǒ 。”
  dàiāndàozhōngniánhuàxíngxiàngshènjīngmiào 。 dàokànzhī , dàiyún :“ shénmíngtài , yóuqīngshìqíngwèijìn 。” dàiyún :“ wéiguāngdāngmiǎnqīngěr 。”
  chángkānghuàpéishū , jiáshàngsānmáo 。 rénwèn ? yuē :“ péikǎijùnlǎngyǒushí , zhèngshìshí 。” kànhuàzhěxúnzhī , dìngjuésānmáoyǒushénmíng , shūshèngwèiānshí 。
  wángzhōnglángwéishìzuòyǐn , zhīgōngwéiwéishǒután 。
  chángkānghǎoxiěrénxíng 。 yīnjīngzhōu , yīnyuē :“ xíngè , fáněr 。” yuē :“ míngzhèngwèiyǎněr 。 dànmíngdiǎntóng , fēibáishàng , 使shǐqīngyúnzhī 。”
  chángkānghuàxièyòuzàiyánshímiào 。 rénwènsuǒ ? yuē :“ xièyún :‘ qiū , wèiguòzhī 。’ zizhìqiūzhōng 。”
  chángkānghuàrén , huòshùniándiǎnjīng 。 rénwèn ? yuē :“ yánchī , běnguānmiàochù ; chuánshénxiězhào , zhèngzàiāzhōng 。”
  chángkāngdàohuà :“ shǒuhuīxián , sòngguī鸿hóngnán 。”

世说新语巧蓺第二十一拼音版

 《 shì shuō xīn yǔ · qiǎo yì 》
  dàn qí shǐ zì wèi gōng nèi , yòng zhuāng lián xì 。 wén dì yú cǐ xì tè miào , yòng shǒu jīn jiǎo fú zhī , wú bù zhōng 。 yǒu kè zì yún néng , dì shǐ wéi zhī 。 kè zhù gé jīn jiǎo , dī tóu fú qí , miào yú yú dì 。
  líng yún tái lóu guàn jīng qiǎo , xiān chēng píng zhòng mù qīng zhòng , rán hòu zào gòu , nǎi wú zī zhū xiāng fù jiē 。 tái suī gāo jùn , cháng suí fēng yáo dòng , ér zhōng wú qīng dào zhī lǐ 。 wèi míng dì dēng tái , jù qí shì wēi , bié yǐ dà cái fú chí zhī , lóu jí tuí huài 。 lùn zhě wèi qīng zhòng lì piān gù yě 。
  wéi zhòng jiāng néng shū 。 wèi míng dì qǐ diàn , yù ān bǎng , shǐ zhòng jiāng dēng tī tí zhī 。 jì xià , tóu bìn hào rán , yīn chì ér sūn :“ wù fù xué shū 。”
  zhōng huì shì xún jì běi cóng jiù , èr rén qíng hǎo bù xié 。 xún yǒu bǎo jiàn , kě zhí bǎi wàn , cháng zài mǔ zhōng fū rén xǔ 。 huì shàn shū , xué xún shǒu jì , zuò shū yǔ mǔ qǔ jiàn , réng qiè qù bù huán 。 xún xù zhī shì zhōng ér wú yóu de yě , sī suǒ yǐ bào zhī 。 hòu zhōng xiōng dì yǐ qiān wàn qǐ yī zhái , shǐ chéng , shèn jīng lì , wèi dé yí zhù 。 xún jí shàn huà , nǎi qián wǎng huà zhōng mén táng , zuò tài fù xíng xiàng , yī guān zhuàng mào rú píng shēng 。 èr zhōng rù mén , biàn dà gǎn tòng , zhái suì kōng fèi 。
  yáng cháng hé bó xué gōng shū , néng qí shè , shàn wéi qí 。 zhū yáng hòu duō zhī shū , ér shè 、 yì yú yì mò dǎi 。

  dài ān dào jiù fàn xuān xué , shì fàn suǒ wéi : fàn dú shū yì dú shū , fàn chāo shū yì chāo shū 。 wéi dú hǎo huà , fàn yǐ wéi wú yòng , bù yí láo sī yú cǐ 。 dài nǎi huà nán dōu fù tú ; fàn kàn bì zī jiē , shèn yǐ wéi yǒu yì , shǐ chóng huà 。
  xiè tài fù yún :“ gù cháng kāng huà , yǒu cāng shēng lái suǒ wú 。”
  dài ān dào zhōng nián huà xíng xiàng shèn jīng miào 。 yǔ dào jì kàn zhī , yǔ dài yún :“ shén míng tài sú , yóu qīng shì qíng wèi jìn 。” dài yún :“ wéi wù guāng dāng miǎn qīng cǐ yǔ ěr 。”
  gù cháng kāng huà péi shū zé , jiá shàng yì sān máo 。 rén wèn qí gù ? gù yuē :“ péi kǎi jùn lǎng yǒu shí jù , zhèng cǐ shì qí shí jù 。” kàn huà zhě xún zhī , dìng jué yì sān máo rú yǒu shén míng , shū shèng wèi ān shí 。
  wáng zhōng láng yǐ wéi qí shì zuò yǐn , zhī gōng yǐ wéi qí wéi shǒu tán 。
  gù cháng kāng hǎo xiě qǐ rén xíng 。 yù tú yīn jīng zhōu , yīn yuē :“ wǒ xíng è , bù fán ěr 。” gù yuē :“ míng fǔ zhèng wèi yǎn ěr 。 dàn míng diǎn tóng zǐ , fēi bái fú qí shàng , shǐ rú qīng yún zhī bì rì 。”
  gù cháng kāng huà xiè yòu yú zài yán shí miào 。 rén wèn qí suǒ yǐ ? gù yuē :“ xiè yún :‘ yī qiū yī hè , zì wèi guò zhī 。’ cǐ zi yí zhì qiū hè zhōng 。”
  gù cháng kāng huà rén , huò shù nián bù diǎn mù jīng 。 rén wèn qí gù ? gù yuē :“ sì tǐ yán chī , běn wú guān yú miào chù ; chuán shén xiě zhào , zhèng zài ā dǔ zhōng 。”
  gù cháng kāng dào huà :“ shǒu huī wǔ xián yì , mù sòng guī hóng nán 。”

 为您推荐:世说新语巧蓺第二十一文言文翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-18 13:22:13

相关阅读

 • 世说新语品藻第九原文及翻译

  《品藻》出自刘义庆《世说新语》第九门,对魏晋时期的著名人物的言行、外貌、风度、气质等进行了对比性的品味,在记述中表达了作者的爱憎倾向。 原文 汝南陈仲举,颍川李元礼二人,共...

 • 世说新语规箴第十原文及翻译

  《规箴》是刘义庆小说《世说新语》的第十门。规箴指规劝告诫。本篇以规劝君主或尊长接受意见、改正错误的记述为主,少数几则是记载同辈或夫妇之间的劝导。 原文 汉武帝乳母尝于外犯事...

 • 世说新语排调第二十五原文及翻译

  原文 诸葛瑾为豫州,遣别驾到台,语云:小儿知谈,卿可与语。连往诣恪,恪不与相见。后于张辅吴坐中相遇,别驾唤恪:咄咄郎君。恪因嘲之曰:豫州乱矣,何咄咄之有?答曰:君明臣贤,未...

 • 世说新语尤悔第三十三文言文翻译

  文言文 魏文帝忌弟任城王骁壮。因在卞太后合共围棋,并啖枣,文帝以毒置诸枣蒂中。自选可食者而进,王弗悟,遂杂进之。既中毒,太后索水救之。帝预敕左右毁瓶罐,太后徒跣趋井,无以...

 • 世说新语夙惠第十二文言文翻译

  《夙惠》是刘义庆小说《世说新语》的第十二门,集中展现了当时的一批名流在少年时的聪明和智慧。 文言文 宾客诣陈太丘宿,太丘使元方、季方炊。客与太丘论议,二人进火,俱委而窃听。...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号