世说新语简傲第二十四拼音版注音版

时间:2022-07-18 13:25:05 编辑:文言文之家

世说新语简傲第二十四注音版

 《 shìshuōxīn · jiǎnào 》
  jìnwénwánggōngshèng , zuòyánjìng , wángzhě 。 wéiruǎnzàizuò , xiào , hānfàngruò 。
  wángróngruòguànruǎn , shíliúgōngróngzàizuò 。 ruǎnwèiwángyuē :“ ǒuyǒuèrdǒuměijiǔ , dāngjūngòngyǐn 。 gōngróngzhě , yān 。” èrrénjiāoshāngchóu , gōngróngsuìbēi 。 éryántán , sānrén 。 huòyǒuwènzhīzhě , ruǎnyuē :“ shènggōngróngzhě , deyǐnjiǔ ; gōngróngzhě , yǐnjiǔ ; wéigōngróng , yǐnjiǔ 。”
  zhōngshìjīngyǒucái , xiānshíkāng 。 zhōngyàoshíxiánjùnzhīshì , wǎngxúnkāng 。 kāngfāngshùxiàduàn , xiàngziwéizuǒpái 。 kāngyángchuíchuò , bàngruòrén , shíjiāoyán 。 zhōng , kāngyuē :“ suǒwénérlái ? suǒjiànér ?” zhōngyuē :“ wénsuǒwénérlái , jiànsuǒjiànér 。”
  kāngānshàn , měixiāng , qiānmìngjià 。 ānhòulái , zhíkāngzài , chūyánzhī ,  。 ménshàngzuò “ fèng ” ér 。 jué , yóuwéixīn , zuò 。“ fèng ”  , fánniǎo 。
  shìhéngchūluò , zhānggōngsuǒ ; liúdàozhēnshì 。 wǎng , liúshàngzàiāizhìzhōng 。 xìngshìjiǔ ,  , chūyán , wéiwèn :“ dōngyǒuchángbǐng , qīngdezhǒnglái ?” xiōngshūshīwàng , nǎihuǐwǎng 。
  wángpíngzichūwéijīngzhōu , wángtàiwèishíxiánsòngzhěqīng 。 shítíngzhōngyǒushù , shàngyǒuquècháo 。 píngzituōjīn , jìngshàngshùquèzi 。 liángshùzhī , 便biàntuō 。 quèzihuán , xiànòng , shénruò , bàngruòrén 。  gāozuòdàorénchéngxiàngzuò , héngyǎn 。 jiànbiànlìng , rángǎiróngyún :“ shìrén 。”
  huánxuānzuòzhōu , shíxièwéijìnlíng 。 xiānjīng怀huái , érnǎicháng 。 huánháijīngzhōu , jiāng西zhījiān , shèn , zhī 。 wéixièwángzhǐ 。 měiyuē :“ huánjīngzhōuyòngshū , jìnlíng西 !” ééryǐnwéi 。 shàng , yóutuījiāo 。 zàiwēnzuò , ànxiàoyǒng , cháng 。 xuānměiyuē :“ fāngwài 。” suìyīnjiǔ , zhuǎnzhāo 。 huánshènèi , zhésuí 。 hòuzhìzuì , wēnwǎngzhǔzhī 。 zhǔyuē :“ jūnkuáng , yóudexiāngjiàn ?”
  xièwànzàixiōngqián , suǒ便biàn 。 shíruǎnkuàngzàizuòyuē :“ xīnchūmén , ér 。”
  xièzhōnglángshìwánglántián婿 , chángzhùbáiguānjīn , jiānjìngzhìyángzhōutīngshìjiànwáng , zhíyányuē :“ rényánjūnhóuchī , jūnhóuxìnchī 。” lántiányuē :“ fēilùn , dànwǎnlìngěr。”
  wángyóuzuòhuánchēbīngcānjūn , huánwènyuē :“ qīngshǔ ?” yuē :“ zhīshǔ , shíjiànqiānlái , shìcáo 。” huányòuwèn :“ guānyǒu ?” yuē :“ wèn , yóuzhīshù ?” yòuwèn :“ duōshǎo ?” yuē :“ wèizhīshēng , yānzhī ?”
  xiègōngchángxièwàngòngchū西 , guòjùn 。 āwànxiānggòngcuìwángtián , tàiyún :“ kǒngchóu , ěr !” wànyóuyào , tàijiānhuí , wànnǎiwǎng 。 zuòshǎoshí , wáng便biànménnèi , xièshūyǒuxīn , wéihòudài 。 liángjiǔ , nǎitóusànérchū , zuò , réngchuáng , zàizhōngtíngshàitóu , shénàomài , lexiāngchóuduì 。 xièshìnǎihuán 。 wèizhìchuán , tài 。 ānyuē :“ āchīzuòěr !”
  wángyóuzuòhuánchēcānjūn 。 huánwèiwángyuē :“ qīngzàijiǔ , dāngxiāngliào 。” chū , zhígāoshì , shǒubǎnzhǔjiáyún :“ 西shāncháolái , zhìyǒushuǎng 。”
  xièwànběizhēng , chángxiàoyǒnggāo , wèichángwèizhòngshì 。 xiègōngshènàiwàn , érshěnbài , nǎixíng 。 cóngróngwèiwànyuē :“ wéiyuánshuài , shùhuànzhūjiāngyànhuì , shuōzhòngxīn 。” wàncóngzhī 。 yīnzhàozhūjiāng , dōusuǒshuō , zhízhǐzuòyún :“ zhūjūnjiēshìjìn 。” zhūjiāngshèn忿fènhènzhī 。 xiègōngshēnzhùēnxìn , duìzhǔjiàngshuàixià, shēnzào , hòuxiāngxùnxiè 。 wànshìbài , jūnzhōngyīnchúzhī 。 yún :“ dāngwéiyǐnshì 。” xìngérmiǎn 。
  wángjìngxiōngjiàngōng , nièwènxùn , shènxiūwàishēng 。 jiābīn , jiēzhùgāo , róngqīngmàn 。 mìngzuò , jiēyún “ yǒushì , xiázuò 。”  , gōngkǎirányuē :“ 使shǐjiābīn , shǔbèigǎněr !”
  wángyóuchángxíngguòzhōng , jiànshìjiā , yǒuhǎozhú 。 zhǔzhīziyóudāngwǎng , nǎisàoshīshè , zàitīngshìzuòxiàngdài 。 wángjiānjìngzàozhúxià , fěngxiàoliángjiǔ 。 zhǔshīwàng , yóuháidāngtōng , suìzhíchūmén 。 zhǔrénkān , 便biànlìngzuǒyòuméntīngchū 。 wánggèngshǎngzhǔrén , nǎiliúzuò , jìnhuānér 。
  wángjìngkuàijīng , wénjiāngyǒumíngyuán 。 xiānshízhǔrén , jìngwǎngjiā , zhífāngbīnyǒuhānyàn 。 érwángyóu , zhǐhuīhǎoè , bàngruòrén 。 ránkānyuē:“ àozhǔrén , fēi ; guìjiāorén , fēidào 。 shīèrzhě , 齿chǐrén , cāngěr !” 便biànzuǒyòuchūmén 。 wángzàishànghuízhuǎn , wàngzuǒyòushízhì , ránhòulìngsòngzhùménwài , ránxiè 。

世说新语简傲第二十四拼音版

 《 shì shuō xīn yǔ · jiǎn ào 》
  jìn wén wáng gōng dé shèng dà , zuò xí yán jìng , nǐ yú wáng zhě 。 wéi ruǎn jí zài zuò , jī jù xiào gē , hān fàng zì ruò 。
  wáng róng ruò guàn yì ruǎn jí , shí liú gōng róng zài zuò 。 ruǎn wèi wáng yuē :“ ǒu yǒu èr dǒu měi jiǔ , dāng yǔ jūn gòng yǐn 。 bǐ gōng róng zhě , wú yù yān 。” èr rén jiāo shāng chóu cù , gōng róng suì bù dé yī bēi 。 ér yán yǔ tán xì , sān rén wú yì 。 huò yǒu wèn zhī zhě , ruǎn dá yuē :“ shèng gōng róng zhě , bù de bù yǔ yǐn jiǔ ; bù rú gōng róng zhě , bù kě bù yǔ yǐn jiǔ ; wéi gōng róng , kě bù yǔ yǐn jiǔ 。”
  zhōng shì jì jīng yǒu cái lǐ , xiān bù shí jī kāng 。 zhōng yào yú shí xián jùn zhī shì , jù wǎng xún kāng 。 kāng fāng dà shù xià duàn , xiàng zi qī wéi zuǒ gǔ pái 。 kāng yáng chuí bù chuò , bàng ruò wú rén , yí shí bù jiāo yī yán 。 zhōng qǐ qù , kāng yuē :“ hé suǒ wén ér lái ? hé suǒ jiàn ér qù ?” zhōng yuē :“ wén suǒ wén ér lái , jiàn suǒ jiàn ér qù 。”
  jī kāng yǔ lǚ ān shàn , měi yī xiāng sī , qiān lǐ mìng jià 。 ān hòu lái , zhí kāng bù zài , xǐ chū hù yán zhī , bù rù 。 tí mén shàng zuò “ fèng ” zì ér qù 。 xǐ bù jué , yóu yǐ wéi xīn , gù zuò 。“ fèng ” zì , fán niǎo yě 。
  lù shì héng chū rù luò , zī zhāng gōng suǒ yí yì ; liú dào zhēn shì qí yī 。 lù jì wǎng , liú shàng zài āi zhì zhōng 。 xìng shì jiǔ , lǐ bì , chū wú tā yán , wéi wèn :“ dōng wú yǒu cháng bǐng hú lú , qīng de zhǒng lái bù ?” lù xiōng dì shū shī wàng , nǎi huǐ wǎng 。
  wáng píng zi chū wéi jīng zhōu , wáng tài wèi jí shí xián sòng zhě qīng lù 。 shí tíng zhōng yǒu dà shù , shàng yǒu què cháo 。 píng zi tuō yī jīn , jìng shàng shù qǔ què zi 。 liáng yī jū hé shù zhī , biàn fù tuō qù 。 dé què zi huán , xià nòng , shén sè zì ruò , bàng ruò wú rén 。 gāo zuò dào rén yú chéng xiàng zuò , héng yǎn wò qí cè 。 jiàn biàn lìng , sù rán gǎi róng yún :“ bǐ shì lǐ fǎ rén 。”
  huán xuān wǔ zuò xú zhōu , shí xiè yì wéi jìn líng 。 xiān cū jīng xū huái , ér nǎi wú yì cháng 。 jí huán hái jīng zhōu , jiāng xī zhī jiān , yì qì shèn dǔ , yì fú zhī yí 。 wéi xiè hǔ zǐ fù wáng wù qí zhǐ 。 měi yuē :“ huán jīng zhōu yòng yì shū yì , bì yǔ jìn líng jù xī yǐ !” é ér yǐn yì wéi sī mǎ 。 yì jì shàng , yóu tuī bù yī jiāo 。 zài wēn zuò , àn zé xiào yǒng , wú yì cháng rì 。 xuān wǔ měi yuē :“ wǒ fāng wài sī mǎ 。” suì yīn jiǔ , zhuǎn wú zhāo xī lǐ 。 huán shè rù nèi , yì zhé fù suí qù 。 hòu zhì yì zuì , wēn wǎng zhǔ xǔ bì zhī 。 zhǔ yuē :“ jūn wú kuáng sī mǎ , wǒ hé yóu de xiāng jiàn ?”
  xiè wàn zài xiōng qián , yù qǐ suǒ biàn qì 。 yú shí ruǎn sī kuàng zài zuò yuē :“ xīn chū mén hù , dǔ ér wú lǐ 。”
  xiè zhōng láng shì wáng lán tián nǚ xù , cháng zhù bái guān jīn , jiān yú jìng zhì yáng zhōu tīng shì jiàn wáng , zhí yán yuē :“ rén yán jūn hóu chī , jūn hóu xìn zì chī 。” lán tián yuē :“ fēi wú cǐ lùn , dàn wǎn lìng ěr 。”
  wáng zǐ yóu zuò huán chē qí qí bīng cān jūn , huán wèn yuē :“ qīng hé shǔ ?” dá yuē :“ bù zhī hé shǔ , shí jiàn qiān mǎ lái , sì shì mǎ cáo 。” huán yòu wèn :“ guān yǒu jǐ mǎ ?” dá yuē :“ bù wèn mǎ , hé yóu zhī qí shù ?” yòu wèn :“ mǎ bǐ sǐ duō shǎo ?” dá yuē :“ wèi zhī shēng , yān zhī sǐ ?”
  xiè gōng cháng yǔ xiè wàn gòng chū xī , guò wú jùn 。 ā wàn yù xiāng yǔ gòng cuì wáng tián xǔ , tài fù yún :“ kǒng yī bù bì chóu rǔ , yì bù zú ěr !” wàn yóu kǔ yào , tài fù jiān bù huí , wàn nǎi dú wǎng 。 zuò shǎo shí , wáng biàn rù mén nèi , xiè shū yǒu xīn sè , yǐ wéi hòu dài yǐ 。 liáng jiǔ , nǎi mù tóu sàn fā ér chū , yì bù zuò , réng jù hú chuáng , zài zhōng tíng shài tóu , shén qì ào mài , le wú xiāng chóu duì yì 。 xiè yú shì nǎi huán 。 wèi zhì chuán , nì hū tài fù 。 ān yuē :“ ā chī bù zuò ěr !”
  wáng zǐ yóu zuò huán chē qí cān jūn 。 huán wèi wáng yuē :“ qīng zài fǔ jiǔ , bǐ dāng xiāng liào lǐ 。” chū bù dá , zhí gāo shì , yǐ shǒu bǎn zhǔ jiá yún :“ xī shān cháo lái , zhì yǒu shuǎng qì 。”
  xiè wàn běi zhēng , cháng yǐ xiào yǒng zì gāo , wèi cháng fǔ wèi zhòng shì 。 xiè gōng shèn qì ài wàn , ér shěn qí bì bài , nǎi jù xíng 。 cóng róng wèi wàn yuē :“ rǔ wéi yuán shuài , yí shù huàn zhū jiāng yàn huì , yǐ shuō zhòng xīn 。” wàn cóng zhī 。 yīn zhào jí zhū jiāng , dōu wú suǒ shuō , zhí yǐ rú yì zhǐ sì zuò yún :“ zhū jūn jiē shì jìn zú 。” zhū jiāng shèn fèn hèn zhī 。 xiè gōng yù shēn zhù ēn xìn , zì duì zhǔ jiàng shuài yǐ xià , wú bù shēn zào , hòu xiāng xùn xiè 。 jí wàn shì bài , jūn zhōng yīn yù chú zhī 。 fù yún :“ dāng wéi yǐn shì 。” gù xìng ér dé miǎn 。
  wáng zǐ jìng xiōng dì jiàn xī gōng , niè lǚ wèn xùn , shèn xiū wài shēng lǐ 。 jí jiā bīn sǐ , jiē zhù gāo jī , yí róng qīng màn 。 mìng zuò , jiē yún “ yǒu shì , bù xiá zuò 。” jì qù , xī gōng kǎi rán yuē :“ shǐ jiā bīn bù sǐ , shǔ bèi gǎn ěr !”
  wáng zǐ yóu cháng xíng guò wú zhōng , jiàn yī shì dà fū jiā , jí yǒu hǎo zhú 。 zhǔ yǐ zhī zi yóu dāng wǎng , nǎi sǎ sào shī shè , zài tīng shì zuò xiàng dài 。 wáng jiān yú jìng zào zhú xià , fěng xiào liáng jiǔ 。 zhǔ yǐ shī wàng , yóu jì hái dāng tōng , suì zhí yù chū mén 。 zhǔ rén dà bù kān , biàn lìng zuǒ yòu bì mén bù tīng chū 。 wáng gèng yǐ cǐ shǎng zhǔ rén , nǎi liú zuò , jìn huān ér qù 。
  wáng zǐ jìng zì kuài jī jīng wú , wén gù pì jiāng yǒu míng yuán 。 xiān bù shí zhǔ rén , jìng wǎng qí jiā , zhí gù fāng jí bīn yǒu hān yàn 。 ér wáng yóu lì jì bì , zhǐ huī hǎo è , bàng ruò wú rén 。 gù bó rán bù kān yuē :“ ào zhǔ rén , fēi lǐ yě ; yǐ guì jiāo rén , fēi dào yě 。 shī cǐ èr zhě , bù zú chǐ rén , cāng ěr !” biàn qū qí zuǒ yòu chū mén 。 wáng dú zài yú shàng huí zhuǎn , gù wàng zuǒ yòu yí shí bù zhì , rán hòu lìng sòng zhù mén wài , yí rán bù xiè 。

 为您推荐:世说新语简傲第二十四文言文翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 世说新语俭啬第二十九文言文翻译

  文言文 和峤性至俭,家有好李,王武子求之,与不过数十。王武子因其上直,率将少年能食之者,持斧诣园,饱共啖毕,伐之,送一车枝与和公。问曰:何如君李?和既得,唯笑而已。 王戎俭...

 • 世说新语规箴第十拼音版注音版

  世说新语规箴第十注音版 《 世shì说shuō新xīn语yǔ · 规guī箴zhēn 》 汉hàn武wǔ帝dì乳rǔ母mǔ尝cháng于yú外wài犯fàn事shì , 帝dì欲yù申shēn宪xi...

 • 世说新语巧蓺第二十一拼音版注音版

  世说新语巧蓺第二十一注音版 《 世shì说shuō新xīn语yǔ · 巧qiǎo蓺yì 》 弹dàn棋qí始shǐ自zì魏wèi宫gōng内nèi , 用yòng妆zhuāng奁lián戏xì 。...

 • 世说新语假谲第二十七拼音版注音版

  世说新语假谲第二十七注音版 《 世shì说shuō新xīn语yǔ · 假jiǎ谲jué 》 魏wèi武wǔ少shào时shí , 尝cháng与yǔ袁yuán绍shào好hǎo为wéi游yóu侠xi...

 • 世说新语自新第十五原文及翻译

  《自新》是南朝宋时的刘义庆召集门下食客共同编纂的《世说新语》中的第十五章,本篇只有两则。自新,指自觉改过,重新做人。第一则说明改正错误要振作起来,应有一息尚存,决不松懈...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号