韩非子十过拼音版注音版

发布时间:2020-07-26 14:16:24 编辑:文言文之家

韩非子十过拼音版注音版

 《 shíguò 》
  shíguò : yuēxíngxiǎozhōng , zhōngzhīzéi 。 èryuēxiǎo , zhīcán 。 sānyuēxíngyòng , zhūhòu , wángshēnzhīzhì 。 yuētīngzhìérhǎoyīn , qióngshēnzhīshì 。 yuētān , mièguóshāshēnzhīběn 。 liùyuēdān , guózhèng , wángguózhīhuò 。 yuēnèiyuǎnyóuérjiànshì , wēishēnzhīdào 。 yuēguòértīngzhōngchén , érxíng , miègāomíngwéirénxiàozhīshǐ 。 jiǔyuēnèiliàng , wàishìzhūhòu , xiāoguózhīhuàn 。 shíyuēguóxiǎo , yòngjiànchén , juéshìzhīshì 。
  wèixiǎozhōng ? zhěchǔgòngwángjìngōngzhànyānlíng , chǔshībài , érgòngwángshāng 。 hānzhànzhīshí , zhīfǎnérqiúyǐn , shùyángcāoshāngjiǔérjìnzhī 。 fǎnyuē :"  !, 退tuì , jiǔ 。" yángyuē :" fēijiǔ 。" fǎnshòuéryǐnzhī 。 fǎnzhīwéirén , shìjiǔ , érgānzhī , néngjuékǒu , érzuì 。 zhànba , gòngwángzhàn , lìngrénzhàofǎn , fǎnxīn 。 gòngwángjiàérwǎng , zhōng , wénjiǔchòuérhuán , yuē :" jīnzhīzhàn , qīnshāng 。 suǒshìzhě ,  , éryòuzuì , shìwángchǔguózhīshèérzhòng 。 zhàn 。" shìháishīér , zhǎnfǎnwéi 。 shùyángzhījìnjiǔ , qiúzifǎn , xīnzhōngàizhīérshìshāzhī 。 yuē : xíngxiǎozhōng , zhōngzhīzéi 。
  wèixiǎo ? zhějìnxiàngōngjiǎdàoguó 。 xúnyuē :" jūnchuízhīchǎnzhīchéng , gōng , qiújiǎdàoyān , jiǎdào 。" jūnyuē :" chuízhī , xiānjūnzhībǎo ; chǎnzhīchéng , guǎrénzhījùn 。 ruòshòujiǎzhīdào, jiāngnài ?" xúnyuē :" jiǎdào , gǎnshòu 。 ruòshòu , érjiǎdào , shìbǎoyóuzhīnèiércángzhīwài, yóuzhīnèijiùérzhùzhīwàijiù 。 jūnyóu 。" jūnyuē :" nuò 。" nǎi使shǐxúnchuízhīchǎnzhīchénggōngérqiújiǎdàoyān 。 gōngtānérzhī 。 gōngzhījiànyuē :"  。 zhīyǒuguó , chēzhīyǒu 。 chē , chē ,  、 guózhīshìzhèngshì 。 ruòjiǎzhīdào , guócháowángércóngzhī 。  , yuàn 。" gōngtīng , zhújiǎzhīdào 。 xúnguózhī , háifǎnchùsānnián , bīng , yòuzhī 。 xúnqiāncāoérbàoxiàngōng , xiàngōngshuōyuē :" yóushì 。 suīrán , 齿chǐcháng 。" gōngzhībīngdàiérxiāozhě ,  ? àixiǎoérhài 。 yuē : xiǎo , zhīcán 。
  wèixíng ? zhěchǔlíngwángwéishēnzhīhuì , sòngtàihòuzhì , zhíérqiúzhī ; xiájūn ; qìngfēng 。 zhōngshèshìjiànyuē :" zhūhòu , cúnwángzhī 。 zhějiéwèiyǒuróngzhīhuìéryǒuhūnpànzhī , zhòuwèiqiūzhīsōuérróngpànzhī , yóu 。 jūnzhī 。" jūntīng , suìxíng 。 wèinián , língwángnányóu , qúnchéncóngérjiézhī 。 língwáng饿èérgānzhīshàng 。 yuē : xíngyòng , zhūhòu , wángshēnzhīzhì 。
  wèihǎoyīn ? zhěwèilínggōngjiāngzhījìn , zhìshuǐzhīshàng , shuìchēérfàng , shèshè宿 。 fēn , érwénxīnshēngzhěérshuōzhī 。 rénwènzuǒyòu , jìnbàowén 。 nǎizhàoshījuānérgàozhī , yuē :" yǒuxīnshēngzhě , 使shǐrénwènzuǒyòu , jìnbàowén。 zhuàngguǐshén , wèitīngérxiězhī 。" shījuānyuē :" nuò 。 yīnjìngzuòqínérxiězhī 。 shījuānmíngbàoyuē :" chénzhī , érwèi , qǐng宿xiǔzhī 。" línggōngyuē :" nuò 。" yīnliú宿 。 míngérzhī , suìzhījìn 。30 jìnpínggōngshāngzhīshīzhītái 。 jiǔhān , línggōng "。 gōngyuē :" yǒuxīnshēng , yuànqǐngshì 。" pínggōngyuē :" shàn "。" nǎizhàoshījuān , lìngzuòshīkuàngzhīpáng , yuánqínzhī 。 wèizhōng , shīkuàngzhǐzhī , yuē :" wángguózhīshēng , suì 。" pínggōngyuē :" dàochū ?" shīkuàngyuē :" shīyánzhīsuǒzuò , zhòuwéizhī 。 wángzhòu , shīyándōngzǒu , zhìshuǐértóu 。 wénshēngzhě , shuǐzhīshàng 。 xiānwénshēngzhě , guóxiāo , suì 。" pínggōngyuē :" guǎrénsuǒhǎozhě , yīn , 使shǐsuìzhī 。" shījuāndòngjiūzhī 。 pínggōngwènshīkuàngyuē :" suǒwèishēng ?" shīkuàngyuē :" suǒwèiqīngshāng 。" gōngyuē :" qīngshāngzuìbēi ?" shīkuàngyuē :" qīngzhēng 。" gōngyuē :" qīngzhēngérwén ?" shīkuàngyuē :"  。 zhītīngqīngzhēngzhě , jiēyǒuzhījūn 。 jīnjūnbáo , tīng 。" pínggōngyuē :" guǎrénzhīsuǒhàozhě , yīn , yuànshìtīngzhī 。" shīkuàng , yuánqínér 。 zòuzhī , yǒuxuánèr , dàonánfānglái , lángménzhīguǐ ; zàizòuzhī , érliè 。 sānzòuzhī , yánjǐngérmíng , shūér , yīnzhōnggōngshāngzhīshēng , shēngwéntiān 。 pínggōngshuō , zuòzhějiē 。 pínggōngshāngérwéishīkuàng寿shòu , fǎnzuòérwènyuē :" yīnbēiqīngzhēng ?" shīkuàngyuē :" qīngjiǎo 。" pínggōngyuē :" qīngjiǎoérwén ?" shīkuàngyuē :"  。 zhěhuángguǐshéntàishānzhīshàng , jiàxiàngchēérliùjiāolóng , fāngbìngxiá , chīyóuqián , fēngjìnsǎo , shīdào , lángzàiqián , guǐshénzàihòu , téngshé , fènghuángshàng , guǐshén , zuòwéiqīngjiǎo 。 jīnjūnbáo , tīngzhī 。 tīngzhī, jiāngkǒngyǒubài 。" pínggōngyuē :" guǎrénlǎo , suǒhǎozhěyīn , yuànsuìtīngzhī 。" shīkuàngérzhī 。 zòuzhī , yǒuxuányúncóng西běifāng ; zàizòuzhī , fēngzhì , suízhī , lièwéi , dòu , huīláng 。 zuòzhěsànzǒu , pínggōngkǒnglángshìzhījiān 。 jìnguóhàn , chìsānnián 。 pínggōngzhīshēnsuìlóngbìng 。 yuē : tīngzhì , érhǎoyīn , qióngshēnzhīshì 。
  wèitān ? zhězhìyáozhào 、 hán 、 wèiérfàn 、 zhōngháng , mièzhī 。 fǎnguī , xiūbīngshùnián 。 yīnlìngrénqǐnghán 。 hánkāng , duànguījiànyuē :"  。 zhīzhīwéirén , hǎoérào 。 láiqǐngér , bīnghán 。 jūnzhī 。 zhīniǔ , yòujiāngqǐngguó 。 guóqiěyǒutīng , tīng , zhījiāzhībīng 。 shì , hánmiǎnhuànérdàishìzhībiàn 。" kāngyuē :" nuò 。" yīnlìng使shǐzhězhìwànjiāzhīxiànzhītiě 。 zhīshuō , yòulìngrénqǐngwèi 。 xuānzi , zhàojiājiànyuē :" qǐnghán , hánzhī 。 jīnqǐngwèi , wèi , shìwèinèiqiáng , érwàizhī 。  , cuòbīngwèi 。 zhī 。" xuānyuē :" nuò 。" yīnlìngrénzhìwànjiāzhīxiànzhī 。 zhīyòulìngrénzhīzhàoqǐngcài, gāolángzhī , zhàoxiāngzi 。 zhīyīnyīnyuēhán 、 wèijiāngzhào 。 xiāngzizhàozhāngmèngtánérgàozhīyuē :" zhīzhīwéirén , yángqīnéryīnshū 。 sān使shǐhán 、 wèiérguǎrényān , cuòbīngguǎrén 。 jīnānér ?" zhāngmèngtányuē :" dǒngè , jiǎnzhǔzhīcáichén , zhìjìnyáng , éryǐnduóxúnzhī , jiàoyóucún , jūndìngjìnyángér 。" jūnshìyuē :" nuò。" nǎizhàoyánlíngshēng , lìngjiāngchēxiānzhìjìnyáng , jūnyīncóngzhī 。 jūnzhì , érxíngchéngguōguānzhīcáng 。 chéngguōzhì , cāng , chǔqián , jiǎbīng , shǒu 。 xiāngzi , nǎizhàozhāngmèngtányuē :" guǎrénhángchéngguōguānzhīcáng , jiēbèi , jiāngyīng 。?" zhāngmèngtányuē :" chénwénshèngrénzhīzhì , cángmín , cáng , xiūjiào, zhìchéngguō 。 jūnchūlìng , lìngmínsānniánzhīshí , yǒuzhězhīcāng ; sānniánzhīyòng , yǒuqiánzhězhī ; yǒurénzhě使shǐzhìchéngguōzhīshàn 。" jūnchūlìng , míng , cāngróng , qián 。 shòujiǎbīng 。 érchéngguōzhì, shǒubèi 。 jūnzhàozhāngmèngtánérwènzhīyuē :" chéngguōzhì , shǒubèi 。 qián , jiǎbīngyǒu 。 nàijiàn ?" zhāngmèngtányuē :" chénwéndǒngzhīzhìjìnyáng , gōnggōngzhīyuánjiēhāochǔqiángzhī , gāozhìzhàng , jūnéryòngzhī 。" shìérshìzhī , jiānsuīzhījìnnéngguò 。 jūnyuē :" jiàn , nàijīn ?" zhāngmèngtányuē :" chénwéndǒngzhīzhìjìnyáng , gōnggōnglìngshèzhītáng , jiēliàntóngwéizhùzhì 。 jūnéryòngzhī 。" shìéryòngzhī , yǒujīn 。 hàolìngdìng , shǒubèi 。 sānguózhībīngguǒzhì 。 zhìchéngjìnyángzhīchéng , suìzhàn 。 sānyuènéng 。 yīnshūjūnérwéizhī , juéjìnyángzhīshuǐguànzhī 。 wéijìnyángsānnián 。 chéngzhōngcháoérchù , xuánérchuī , cáishíjiāngjìn , shìléibìng 。 xiāngziwèizhāngmèngtányuē :" liángshíkuì , cáijìn , shìléibìng , kǒngnéngshǒu ! chéngxià , guózhīxià ?" zhāngmèngtányuē :" chénwénzhī :' wángnéngcún , wēinéngān , wéiguìzhì 。' jūnshìzhě 。 chénqǐngshìqiánxíngérchū , jiànhán 、 wèizhījūn。" zhāngmèngtánjiànhán 、 wèizhījūnyuē :" chénwén :' wáng齿chǐhán 。' jīnzhīèrjūnérzhào , zhàojiāngwáng 。 zhàowáng , èrjūnwéizhī 。" èrjūnyuē :" zhīrán 。 suīrán , zhīzhīwéirénzhōng , érshǎoqīn 。 móuérjué , huòzhì 。 wéizhīnài ?" zhāngmèngtányuē :" móuchūèrjūnzhīkǒuérchénzhīěr , rénzhīzhī 。" èrjūnyīnzhāngmèngtányuēsānjūnzhīfǎn , zhī 。 qiǎnmèngtánjìnyáng , bàoèrjūnzhīfǎn 。 xiāngziyíngmèngtánérzàibàizhī , qiěkǒngqiě 。 èrjūnyuēqiǎnzhāngmèngtán , yīncháozhīérchū , zhìguòyuánménzhīwài 。 zhìguòguài , yīnjiànzhīyuē :" èrjūnmàojiāngyǒubiàn 。" jūnyuē :"  ?" yuē :" xíngjīnérgāo , fēishíjié , jūnxiānzhī 。" jūnyuē :" èrzhǔyuējǐn , zhàoérsānfēn , guǎrénsuǒqīnzhī , qīn 。 bīngzhīzhùjìnyángsānnián , jīndànjiāngzhīérxiǎng , nǎijiāngyǒuxīn ? rán 。 shìyōu, chūkǒu 。" míngdàn , èrzhǔyòucháoérchū , jiànzhìguòyuánmén 。 zhìguòjiànyuē :" jūnchénzhīyángàoèrzhǔ ?" jūnyuē:" zhīzhī ?" yuē :" jīnèrzhǔcháoérchū , jiànchénérdòng , érshìshǔchén 。 yǒubiàn , jūnshāzhī 。" jūnyuē :" zhìyán 。" zhìguòyuē :"  , shāzhī 。 ruònéngshā , suìqīnzhī 。" jūnyuē ;" qīnzhīnài ?" zhìguòyuē :" wèixuānzimóuchényuēzhàojiā , hánkāngzhīmóuchényuēduànguī , jiēnéngjūnzhī 。 jūnèrjūnyuē : zhàoguó , yīnfēngèrzhěwànjiāzhīxiàn 。 shì , èrzhǔzhīxīnbiàn 。" zhīyuē :" zhàoérsānfēn , yòufēngèrzhěwànjiāzhīxiàn , suǒzhěshǎo 。  。" zhìguòjiànyánzhītīng , chū , yīngèngwéishì 。 zhìzhī , zhàoshìshāshǒuzhīérjuéshuǐguànzhījūn 。 zhījūnjiùshuǐérluàn , hán 、 wèiérzhī , xiāngzijiāngfànqián , bàizhīzhījūnérqínzhī 。 zhīshēnjūn , guófēnwéisān , wéitiānxiàxiào 。 yuē : tānhǎo , mièguóshāshēnzhīběn 。
  wèidān ? zhěróngwáng使shǐyóupìnqín , gōngwènzhīyuē :" guǎrénchángwéndàoérwèijiànzhī , yuánwénzhīmíngzhǔdeguóshīguócháng ?" yóuduìyuē :" chénchángdewénzhī , chángjiǎnzhī , shēshīzhī 。" gōngyuē :" guǎrénérwèndàozi , jiǎnduìguǎrén ?" yóuduìyuē :" chénwénzhěyáoyǒutiānxià , fànguǐ , yǐnxíng 。 nánzhìjiāozhǐ , běizhì " yōudōu , dōng西zhìyuèsuǒchūzhě , shí 。 yáochántiānxià , shùnshòuzhī , zuòwéishí , zhǎnshānércáizi , xiāoxiū , liúshàng , shūzhīgōngwéishí 。 zhūhòuwéichǐ , guózhīzhěshísān 。 shùnchántiānxiàérchuánzhī , zuòwéi , rǎnwài , érzhūhuàshūnèi , mànwéiyīn , jiāngyuán , chùzhuóyǒucǎi , érzūnyǒushì 。 chǐ , érguózhīzhěsānshísān 。 xiàhòushìméi , yīnrénshòuzhī , zuòwéi , érjiànliújiǔ , shídiāozhuó , shāngzhuólòu , báièchí , yīndiāowén 。 chǐ , érguózhīzhěshísān 。 jūnjiēzhīwénzhāng , érzhěshǎo 。 chényuē : jiǎndào 。" yóuchū , gōngnǎizhàonèishǐliàoérgàozhī , yuē :" guǎrén :' wénlínguóyǒushèngrén , guózhīyōu 。' jīnyóu , shèngrén , guǎrénhuànzhī , jiāng ?" nèishǐliàoyuē :" chénwénróngwángzhī , lòuérdàoyuǎn , wèiwénzhōngguózhīshēng 。 jūnqiǎnzhī , luànzhèng , érhòuwéiyóuqǐng , shūjiàn 。 jūnchényǒujiānérhòu 。" jūnyuē :" nuò 。" nǎi使shǐnèishǐliàoèrqiǎnróngwáng , yīnwèiyóuqǐng 。 róngwángnuò , jiànérshuōzhī , shèjiǔzhāngyǐn , tīng , zhōngqiān , niúbàn 。 yóuguī , yīnjiànróngwáng , róngwángtīng , yóusuìzhīqín 。 qíngōngyíngérbàizhīshàngqīng , wènbīngshìxíng 。 zhī , bīngérzhī , jiānguóshíèr , kāiqiān 。 yuē : dān , guózhèng , wángguózhīhuò 。
  wèinèiyuǎnyóu ? zhějǐnggōngyóuhǎiérzhī 。 hàolìngzhūdàiyuē :" yánguīzhě 。" yán涿zhuōyuē :" jūnyóuhǎiérzhī , nàichényǒuguózhě ? jūnsuīzhī , jiāngān 。" jǐnggōngyuē :" guǎrénlìngyuē ' yánguīzhě ', jīnzifànguǎrénzhīlìng 。" yuánjiāngzhī 。 yán涿zhuōyuē :" jiéshāguānlóngféngérzhòushāwánggān , jīnjūnsuīshāchénzhīshēnsānzhī 。 chényánwèiguó , fēiwéishēn 。" yánjǐngérqiányuē :" jūnzhī !" jūnnǎishìjiàérguī 。 zhìsān , érwénguórényǒumóunèijǐnggōngzhě 。 jǐnggōngsuǒsuìyǒuguózhě , yán涿zhuōzhī 。 yuē : nèiyuǎnyóu , wēishēnzhīdào 。
  wèiguòértīngzhōngchén ? zhěhuángōngjiǔzhūhòu , kuāngtiānxià , wèicháng , guǎnzhòngzuǒzhī 。 guǎnzhònglǎo, néngyòngshì , xiūjiā 。 huángōngcóngérwènzhīyuē :" zhòngjiāyǒubìng , xìngérbìng , zhèngānqiānzhī ?" guǎnzhòngyuē :" chénlǎo , wèn 。 suīrán , chénwénzhī , zhīchénruòjūn , zhīziruò 。 jūnshìxīnjuézhī 。" jūnyuē :" bàoshū ?" guǎnzhòngyuē :"  。 bàoshūwéirén , gāngérshànghàn 。 gāngfànmínbào , demínxīn , hànxiàwèiyòng 。 xīn , fēizhězhīzuǒ 。" gōngyuē :" ránshùdiāo ?" guǎnzhòngyuē :"  。 rénzhīqíngàishēn 。 gōngérhǎonèi , shùdiāofénwéizhìnèi 。 shēnài , yòuānnéngàijūn ?" gōngyuē :" rán , shùgōngkāifāng ?" guǎnzhòngyuē :"  。  、 wèizhījiānguòshízhīxíng , kāifāngwéishìjūn , shìjūnzhī , shíniánguījiàn , fēirénqíng 。 zhīqīn , yòunéngqīnjūn ?" gōngyuē :" rán ?" guǎnzhòngyuē :"  。 wéijūnzhǔwèi 。 jūnzhīsuǒwèichángshíwéirénròuěr , zhēngshǒuérjìnzhī , jūnsuǒzhī 。 rénzhīqíngài , jīnzhēngwéishànjūn, ài , yòuānnéngàijūn ?" gōngyuē :" ránshú ?" guǎnzhòngyuē :" péng 。 wéirén , jiānzhōngérliánwài , shǎoérduōxìn 。 jiānzhōng , wéibiǎo ; liánwài , rèn ; shǎo , nénglínzhòng ; duōxìn , néngqīnlínguó 。 zhězhīzuǒ , jūnyòngzhī 。" jūnyuē :" nuò 。" nián , guǎnzhōng , jūnsuìyòngpéngérshùdiāo 。 diāoshìsānnián , huángōngnányóutáng , shùdiāo 、 wèigōngkāifāngchénwéiluàn 。 huángōngněiérnánménzhīqǐn 、 gōngshǒuzhīshì , shēnsānyuèshōu , chóngchū 。 huángōngzhībīnghéngxíngtiānxià , wèicháng , jiànshìchén , érmiègāomíng , wéitiānxiàxiàozhě ,  ? yòngguǎnzhòngzhīguò 。 yuē : guòértīngzhōngchén , xíng , miègāomíngwéirénxiàozhīshǐ 。
  wèinèiliàng ? zhěqínzhīgōngyáng , hánshì 。 gōngzhòngpéngwèihánjūnyuē :" guóshì , yīnzhāngwéiqínzāi ! yīnmíngérnánchǔ , shìhuànjiěqínérhàijiāochǔ 。" gōngyuē :" shàn 。" nǎijǐnggōngzhòngzhīxíng , jiāng西qín 。 chǔwángwénzhī ,  , zhàochénzhěnérgàozhīyuē :" hánpéngjiāng西qín , jīnjiāngnài ?" chénzhěnyuē :" qíndehánzhī , liànjiǎ , qín 、 hánwéinánxiāngchǔ , qínwángzhīsuǒmiàoérqiú , wéichǔhài 。 wángxìnchén , duōchē , zhòng , fènghányuē :\' zhīguósuīxiǎo ,  , yuànguózhīxìnqín 。 yīnyuànguólìng使shǐzhějìngshìchǔzhī 。\'" hán使shǐrénzhīchǔ , chǔwángyīnchē , chénzhīxià , wèihán使shǐzhěyuē :" bàohánjūn , yánzhībīngjīnjiāngjìng 。" 使shǐzhěháibàohánjūn , hánjūnyuè , zhǐgōngzhòng 。 gōngzhòngyuē :"  。 shíhàizhě , qín ; míngjiùzhě, chǔ 。 tīngchǔzhīyánérqīngqiángqínzhīshíhuò , wēiguózhīběn 。" hánjūntīng 。 gōngzhòngérguī , shícháo 。 yáng , hánjūnlìng使shǐzhěchǔ , guāngàixiāngwàngérzhìzhě 。 yángguǒ , wèizhūhòuxiào 。 yuē : nèiliàng , wàishìzhūhòuzhě , guóxiāozhīhuàn 。
  wèiguóxiǎo ? zhějìngōngchóngěrchūwáng , guòcáo , cáojūntǎnérguānzhī 。 shūzhānshìqián 。
  shūzhānwèicáojūnyuē :" chénguānjìngōng , fēichángrén 。 jūnzhī , ruòyǒushífǎnguóérbīng , kǒngwéicáoshāng , jūnshāzhī 。" cáojūntīng 。 guīér , wènzhīyuē :" gōngcóngwàiláiéryǒuzhī ,  ?" yuē :" wénzhī , yǒu , huòláilián 。 jīnjūnzhàojìngōng , zhī 。 zàiqián , shì 。" yuē :" guānjìngōng , wànshèngzhīzhǔ ; zuǒyòucóngzhě , wànchéngzhīxiāng 。 jīnqióngérchūwángguòcáo , cáozhī 。 ruòfǎnguó , zhū , cáoshǒu 。 xiānèryān 。" yuē :" nuò 。" shènghuángjīn , chōngzhīcān , jiāshàng , lìngréngōng 。 gōngjiàn使shǐzhě , zàibài , shòucānér 。
  gōngcáochǔ , chǔqín 。 qínsānnián , qíngōngzhàoqúnchénérmóuyuē :" zhějìnxiàngōngguǎrénjiāo , zhūhòuwén 。 xiàngōngxìngqúnchén , chūshínián 。 shàn , kǒngjiāng仿fǎnglìngzōngmiàoyīnérshèxuèshí 。 shìdìng , fēirénjiāozhīdào 。 chóngěrérzhījìn ,  ?" qúnchénjiēyuē :" shàn 。" gōngyīn , chēbǎichéng , chóuèrqiān , wàn , chóngěrzhījìn , wéijìnjūn 。 chóngěrwèisānnián , bīngércáo 。 yīnlìngréngàocáojūnyuē :" xuánshūzhānérchūzhī , qiěshāérwéi 。" yòulìngréngàoyuē :" jūnbáochéng , zhīziwéi 。 biǎozizhī , guǎrénjiāngwéilìng , lìngjūngǎnfàn 。" cáorénwénzhī , qīnérbǎozhīzhěbǎijiā 。 zhīsuǒyòng 。 cáo , xiǎoguó , érjìn 、 chǔzhījiān , jūnzhīwēiyóulěiluǎn , érzhī , suǒjuéshì 。 yuē : guóxiǎo , yòngjiànchén , juéshìzhīshì 。

 为您推荐:韩非子十过原文及译文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-20 13:46:43

相关阅读

 • 韩非子功名原文 韩非子功名翻译

  原文 明君之所以立功成名者四:一曰天时,二曰人心,三曰技能,四曰势位。非天时,虽十尧不能冬生一穗;逆人心,虽贲、育不能尽人力。故得天时则不务而自生,得人心,则不趣而自劝;因...

 • 韩非子大体拼音版注音版

  文言文之家为大家整理韩非子大体拼音版、韩非子大体注音版,欢迎阅读。 韩非子大体注音版 《 大dà体tǐ 》 古gǔ之zhī全quán大dà体tǐ者zhě : 望wàng天tiān地dì , 观guā...

 • 韩非子难三拼音版注音版

  文言文之家为大家整理韩非子难三拼音版、韩非子难三注音版,欢迎阅读。 韩非子难三注音版 《 难nán三sān 》 一yī 鲁lǔ穆mù公gōng问wèn于yú子zǐ思sī曰yuē :“ 吾wú闻wé...

 • 韩非子诡使文言文翻译

  《韩非子诡使》是韩非创作的一篇文言文。诡字,是违反、违背义,使是特指君主的施政,故诡使的含义是:君主采取的实际举措同他应该采取的政策相背离。本篇主要是围绕这一主题进行详...

 • 韩非子难一拼音版注音版

  文言文之家为您整理韩非子难一拼音版、韩非子难一注音版,欢迎阅读。 韩非子难一注音版 《 难nán一yī 》 一yī 晋jìn文wén公gōng将jiāng与yǔ楚chǔ人rén战zhàn , 召z...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号