韩非子说林下拼音版注音版

发布时间:2020-07-27 19:07:13 编辑:文言文之家

 文言文之家为大家整理韩非子说林下拼音版、韩非子说林下注音版,欢迎阅读。

韩非子说林下注音版

 《 shuōlínxià 》
  jiàoèrrénxiāng , xiāngzhījiǎnzijiùguān 。 rén 。 réncónghòuérxúnzhī , sānkāoér。 wéishīxiàng 。 rényuē :“ fēishīxiāng , wéi , jiānérzhǒng 。 zhě , hòuérrènqián, zhǒngrèn , hòu 。 qiǎoxiāngzhuōrènzhǒng 。” shìyǒusuǒguī , éryǒusuǒzhǒngérrèn , zhìzhězhīsuǒzhī 。 huìyuē :“ zhìyuánxiázhōng , túntóng 。” shì便biàn , fēisuǒchěngnéng 。
  wèijiāngjūnwénjiànzēng , zēngéryánzuò , zhèngshēnào 。 wénwèiyuē :“ zēng , rénzāi ! wéijūn , jūnānjìng ? wéibàorén , bàorénān ? zēng , mìng 。”
  niǎoyǒuzhōuzhōuzhě , zhòngshǒuérwěi , jiāngyǐn , diān , nǎixiánéryǐnzhī , rénzhīsuǒyǒuyǐnzhě , suǒ 。 zhānshé , cánzhú , rénjiànshéjīng , jiànzhú , máo 。 zhěchízhān , rénshícán , zhīsuǒzài, jiēwéibēn 、 zhū 。
  jiàosuǒzēngzhěxiāngqiānzhī , jiàosuǒàizhěxiāng 。 qiānzhīshíyǒu , huǎn ; shòu ,  。  《 zhōushū 》 suǒwèi “ xiàyánérshàngyòngzhě , huò 。”
  huányuē :“ xiāozhīdào ,  , xiǎo 。 xiǎo , xiǎo ; xiǎo , xiǎo 。” shìrán : wèihòuzhě , shìguǎbài 。
  chónghòu 、 èláizhīshìzhòuzhīzhū , érjiànwángzhīmièzhī 。 gān 、 zhījūnzhīwáng , érzhīshēnzhī 。 yuē :“ chónghòu 、 èláizhīxīnérzhīshì , gān 、 zhīshìérzhīxīn 。” shèngrénbèi 。
  sòngtàizǎiguìérzhǔduàn 。 zijiāngjiànsòngjūn , liángwénzhīyuē :“ tàizǎisānzuò , rán , jiāngmiǎn 。” ziyīnshuōguìzhǔérqīngguó 。
  yángzhūzhīyáng , érchū , tiān , jiě , érfǎn , gǒuzhīérfèizhī 。 yáng , jiāngzhī 。 yángzhūyuē :“  , yóushì 。 nǎngzhě使shǐgǒubáiérwǎng , érlái , néngguàizāi ?“
  huìyuē : 羿zhíyāngchíhàn , cāogōngguān , yuèrénzhēngwéichíde 。 ruòhàngōng , shì 。” yuē :“ , yuèrén羿 ;  , táoruò 。”
  huángōngwènguǎnzhòng :“ yǒu ?“ yuē :“ shuǐzhī , shuǐzhě ; zhī , zhě 。 rénnéngzhǐ , érwángzhī !“
  sòngzhīyǒujiānzhǐzizhě , rénzhēngmǎibǎijīnzhī , yīnyángshīérhuǐzhī , bǎijīn , érhuǐxiá , qiānyān 。 shìyǒuzhīéryǒubài , érxiánzhīzhě , zhīshí 。
  yǒujiànjīngwángzhě , zhòngzōuzhī 。 yīnyuē :“ chénnéngqiào鹿 “ jiànwáng , wángwéi , 鹿 ;  , zhī 。 wángshàn , nǎiyánzhòngzōuzhī 。
  jīnglìnggōngjiāngchén 。 zhàngrénsòngzhīyuē :“ jìnqiáng , shèn 。” gōngyuē :“ zhàngrényōu ! wéizhàngrénjìn 。” zhàngrényuē :“  。 fāngchénnánménzhīwài 。” gōngyuē :“ shì ?“ yuē :“ xiàogōujiàn 。 wéirénzhīshì , wéishíniánnán ?“
  yáotiānxiàràngyóu , yóutáozhī , shèjiārén , jiāréncángguàn , tiānxiàérjiāréncángguàn , shìzhīyóuzhě 。
  sānshīshízhìxiāngsòng , shīguòzhī , yuē :“ sòngzhěshuō ?“ sānshīyuē :“ zhēngféiráozhī 。” shīyuē :“ ruòhuànzhīzhìérmáozhīzàoěr , yòuhuàn ?“ shìnǎixiāngzuōshēnérshízhī 。 zhì , rénnǎishā 。
  chóngyǒuhuǐzhě , shēnliǎngkǒu , zhēngshíxiāngsuìxiāngshā , rénchénzhīzhēngshìérwángguózhě , jiēhuǐlèi 。
  gōngyǒuè , yǒu , jié 。 xíngshēnrán , èzhīguǎfēi 。
  gōngjiūjiāngwèiluàn , huángōng使shǐ使shǐzhěshìzhī 。 使shǐzhěbàoyuē :“ xiào , shìjiàn , wéiluàn 。” nǎi使shǐrénshāzhī 。
  gōngsūnhóngduànérwéiyuèwáng , gōngsūn使shǐrénjuézhīyuē :“ wéikūn 。” gōngsūnhóngyuē :“ duàn , duànjǐngérwéirényòngbīng , jiāngwèizhī ?“ zhōunánzhīzhàn , gōngsūnyān 。
  yǒuhànzhělín , màizháiérzhī 。 rényuē :“ shìguànjiāngmǎn , dàizhī 。” yuē :“ kǒngmǎnguàn 。” suìzhī 。 yuē :“ zhīzhě , fēisuǒ 。”
  kǒngwèiyuē :“ shúnéngdàozi西zhīdiàomíng ?“ gòngyuē :“ néng 。” nǎidǎozhī ,  。 kǒngyuē :“ kuānzāi , bèi ! jiézāi , mínxìngyǒuhéng ! wéi , zhíwéizhí 。 kǒngyuēzi西miǎn 。” báigōngzhīnán , 西yān 。 yuē :“ zhíxíngzhě 。”
  jìnzhōnghángwénchūwáng , guòxiàn 。 cóngzhěyuē :“  , gōngzhīrén 。 gōngxiūshè , qiědàihòuchē ?“ wényuē :“ chánghǎoyīn , rénmíngqín ; hǎopèi , rénhuán : shìzhènguòzhě 。 qiúróngzhě , kǒngqiúróngrén 。” nǎizhī 。 guǒshōuwénhòuchēèrchéngérxiànzhījūn 。
  zhōuzàowèigōngyuē :“ wèiwèiwángyuē :' wèi , qǐngwèishìwáng 。'“ gōngyuē :“  , shìshìzhīwèi , wángwèizhě , éryuànyǒuwèizhě 。 gōngyuē :' wángzhīsuǒ , chénqǐngtīngwèitīngwáng 。' wánggōngwéiyǒuwèi , yīngōng 。 shìgōngyǒu , yīnyǒu 、 wèi 。”
  báiguīwèisòngyǐnyuē :“ jūncháng , zhīzhèng , gōngshì 。 jīnjūnshǎozhǔ , érmíng , lìngjīngjūnzhīxiào, jūn寿shòugōngwèiérjìngzhònggōng , gōngchángyòngsòng 。”
  guǎnzhòng 、 bàoshūxiāngwèiyuē :“ 寿shòujūnluànshèn , shīguó 。 guózhīzhūgōngzhě , fēigōngjiū , xiǎobái 。 rénshìrényān , xiānzhěxiāngshōu 。” guǎnzhòngnǎicónggōngjiū , bàoshūcóngxiǎobái 。 guórénguǒshìjūn 。 xiǎobáixiānrénwéijūn , rénguǎnzhòngérxiàozhī , bàoshūyánérxiāngzhī 。 yànyuē :“ xiánsuīshànzhù , néng ; qínsuīshànchú , néngtán 。” guǎnzhòngzhīshèngérdàibàoshūzhīzhù , yànsuǒwèi “ màiqiúérshòu , shìbiànérxìn “ zhě 。
  jīngwáng , 使shǐwèi 、 juékàojīngshī , érjiāngjūnyuē :“ zhī , shāxìn 。” wènzhīyuē :“ lái ,  ?“ yuē :“  。”“  ?“ yuē :“  。” jīngrényuē :“ jīnjīngjiāngxìn ,  ?“ yuē :“ shìsuǒ 。 使shǐchénlái , shìjiāngjūn , jiāngjūn , jiāngshēngōugāolěi ; jiāngjūn , jiāngxièdài 。 jīnjiāngjūnshāchén , jǐngshǒu 。 qiěguózhī , fēiwéichén 。 shāchénércúnguó , yán ? qiězhězhī , chénxìn ; zhěyǒuzhī , chénjiāngdāngzhànzhīshí , chén使shǐmíng 。” jīngrényīnshā 。
  zhījiāngchóuyóu , érdàonántōng , nǎizhùzhōngchóuyóuzhījūn 。 chóuyóuzhījūnshuō , chúdàojiāngnèizhī 。 chìzhāngmànzhīyuē :“  。 xiǎozhīsuǒshì , érjīnlái , suízhī , nèi 。” chóuyóuzhījūntīng , suìnèizhī 。 chìzhāngmànzhīyīnduànér , zhì , yuèérchóuyóuwáng 。
  yuèshèng , yòusuǒjīngérgōngjìn 。 zuǒshǐxiāngwèijīngwángyuē :“ yuè , háoshì , ruìjìn , jiǎshāng 。 jīnyòusuǒgōngjìn , shìbìng 。 shīfēn 。” jīngwángyuē :“ shàn 。” yīnshīércóngyuè 。 yuèwáng , jiāngzhī 。 dàizhǒngyuē :“  。 háoshìjìn , jiǎshāng 。 zhàn ,  。 zhī 。” nǎishānzhīyīnbǎizhī 。
  jīngchén , jiùzhī , jūnjiānsānshí , shí , xīng 。 zuǒshǐxiāngwèiziyuē :“ shí , jiǎérbīng 。 rénzhì , bèizhī 。” nǎiwéichén 。 chénwèichéngérrénzhì , jiànjīngchénérfǎn 。 zuǒshǐyuē :“ fǎnliùshí , jūnxiū , xiǎorénshí 。 hángsānshízhī , bài 。” nǎicóngzhī , suìjūn 。
  hán 、 zhàoxiāngwéinán 。 hánsuǒbīngwèi , yuē :“ yuànjièshīzhào 。” wèiwénhòuyuē :“ guǎrénzhàoxiōng , cóng 。” zhàoyòusuǒbīnggōnghán 。 wénhòuyuē :“ guǎrénhánxiōng , gǎncóng 。” èrguódebīng , érfǎn 。 nǎizhīwénhòugòu , nǎijiēcháowèi 。
   , suǒchándǐng , yànwǎng 。 rényuē :“ yàn 。” rényuē :“ zhēn 。” yuē :“ 使shǐyuèzhèngzichūnlái, jiāngtīngzi 。” jūnqǐngyuèzhèngzichūn , yuèzhèngzichūnyuē :“ zhēnwǎng ?“ jūnyuē :“ àizhī 。” yuē:“ chénàichénzhīxìn 。”
  hánjiùwéijūn , wèidìng 。 zàizhōu , zhōuzhòngzhī , érkǒnghánjiù 。 huīyuē :“ ruòchēbǎichéngsòngzhī 。  , yīnyuē ' wéijiè ';  , yuē ' láixiàozéi '  。”
  jìngguōjūnjiāngchéngxuē , duōjiànzhě 。 jìngguōjūnwèizhěyuē :“ wéitōng 。” rényǒuqǐngjiànzhěyuē :“ chénqǐngsānyánér 。 guòsānyán , chénqǐngpēng 。” jìngguōjūnyīnjiànzhī 。 jìnyuē :“ hǎi ,  ,  。” yīnfǎnzǒu 。 jìngguōjūnyuē : qǐngwénshuō 。 yuē :“ chéngǎnwéi 。” jìngguōjūnyuē :“ yuánwéiguǎrényánzhī 。” yuē :“ jūnwén ? wǎngnéngzhǐ , jiǎonéngguà \  , dàngérshīshuǐ , lóuyān 。 jīnjūnzhīhǎi 。 jūnchángyǒu , xuēwéi ? jūnshī , suīlóngxuēchéngzhìtiān , yóu 。” jìngguōjūnyuē :“ shàn 。” nǎichuò , chéngxuē 。
  jīngwángzàiqín , qínchū 。 zhōngshèzhīshìyuē :“ chénbǎijīn , chénnéngchūzhī 。” yīnzàibǎijīnzhījìn , jiànshūxiàng , yuē :“ jīngwángzàiqín , qínchū 。 qǐngbǎijīnwěishūxiàng 。” shūxiàngshòujīnérjiànzhījìnpínggōngyuē :“ chéngqiū 。” pínggōngyuē :“  ?“ duìyuē :“ jīngwángzàiqín , qínchū , shìqínèjīng , gǎnjìnchéngqiū 。 ruòjìnzhī , yuē :' wèichūjīngwángzhī , chéng 。' chūzhī , jīng ; chū , shìè , gǎnjìnchéngqiū 。” gōngyuē :“ shàn 。” nǎichéngqiū 。 wèiqíngōngyuē :“ wèichūjīngwángzhī , chéng 。” qínyīnchūzhī 。 jīngwángshuō , liànjīnbǎijìn 。
  gōngyǐng , zhànsānshèng , wènziyuē :“ 退tuì ?“ yuē :“ rénzhěyǐnérzhǐ , zhě , xiū。 chéngzhīchénzhī 。”
  zhèngrényǒu , jiānghuàn , wèijiāyuē :“ zhùhuàiqiáng , shìshànrénjiāngqiè 。” xiàngrényún 。 shízhù , érrénguǒqièzhī 。 wéizhì , xiàngréngàozhěwéidào 。

韩非子说林下拼音版

 《 shuō lín xià 》
  bó lè jiào èr rén xiāng dì mǎ , xiāng yǔ zhī jiǎn zi jiù guān mǎ 。 yī rén jǔ dì mǎ 。 qí yī rén cóng hòu ér xún zhī , sān fǔ qí kāo ér mǎ bù tī 。 cǐ zì yǐ wéi shī xiàng 。 qí yī rén yuē :“ zǐ fēi shī xiāng yě , cǐ qí wéi mǎ yě , wō jiān ér zhǒng xī 。 fū tī mǎ yě zhě , jǔ hòu ér rèn qián , zhǒng xī bù kě rèn yě , gù hòu bù jǔ 。 zǐ qiǎo yú xiāng tī mǎ zhuō yú rèn zhǒng xī 。” fū shì yǒu suǒ bì guī , ér yǐ yǒu suǒ zhǒng xī ér bù rèn , zhì zhě zhī suǒ dú zhī yě 。 huì zǐ yuē :“ zhì yuán yú xiá zhōng , zé yǔ tún tóng 。” gù shì bù biàn , fēi suǒ yǐ chěng néng yě 。
  wèi jiāng jūn wén zǐ jiàn zēng zǐ , zēng zǐ bù qǐ ér yán yú zuò xí , zhèng shēn yú ào 。 wén zǐ wèi qí yù yuē :“ zēng zǐ , yú rén yě zāi ! yǐ wǒ wéi jūn zǐ yě , jūn zǐ ān kě wú jìng yě ? yǐ wǒ wéi bào rén yě , bào rén ān kě wǔ yě ? zēng zǐ bù lù , mìng yě 。”
  niǎo yǒu zhōu zhōu zhě , zhòng shǒu ér qū wěi , jiāng yù yǐn yú hé , zé bì diān , nǎi xián qí yǔ ér yǐn zhī , rén zhī suǒ yǒu yǐn bù zú zhě , bù kě bù suǒ qí yǔ yě 。 zhān sì shé , cán sì zhú , rén jiàn shé zé jīng hé , jiàn zhú , zé máo qǐ 。 yú zhě chí zhān , fù rén shí cán , lì zhī suǒ zài , jiē wéi bēn 、 zhū 。
  bó lè jiào qí suǒ zēng zhě xiāng qiān lǐ zhī mǎ , jiào qí suǒ ài zhě xiāng yù mǎ 。 qiān lǐ zhī mǎ shí yī yǒu , qí lì huǎn ; nú mǎ rì shòu , qí lì jí 。 cǐ 《 zhōu shū 》 suǒ wèi “ xià yán ér shàng yòng zhě , huò yě 。”
  huán hè yuē :“ kè xiāo zhī dào , bí mò rú dà , mù mò rú xiǎo 。 bí dà kě xiǎo , xiǎo bù kě dà yě ; mù xiǎo kě dà , dà bù kě xiǎo yě 。” jǔ shì yì rán : wèi qí hòu kě fù zhě yě , zé shì guǎ bài yǐ 。
  chóng hòu 、 è lái zhī bù shì zhòu zhī zhū yě , ér bù jiàn wǔ wáng zhī miè zhī yě 。 bǐ gān 、 zǐ xū zhī qí jūn zhī bì wáng yě , ér bù zhī shēn zhī sǐ yě 。 gù yuē :“ chóng hòu 、 è lái zhī xīn ér bù zhī shì , bǐ gān 、 zǐ xū zhī shì ér bù zhī xīn 。” shèng rén qí bèi yǐ 。
  sòng tài zǎi guì ér zhǔ duàn 。 jì zi jiāng jiàn sòng jūn , liáng zǐ wén zhī yuē :“ yǔ bì kě yǔ tài zǎi sān zuò hū , bù rán , jiāng bù miǎn 。” jì zi yīn shuō yǐ guì zhǔ ér qīng guó 。
  yáng zhū zhī dì yáng bù , yī sù yī ér chū , tiān yǔ , jiě sù yī , yī zī yī ér fǎn , qí gǒu bù zhī ér fèi zhī 。 yáng bù nù , jiāng jī zhī 。 yáng zhū yuē :“ zǐ wù jī yě , zǐ yì yóu shì 。 nǎng zhě shǐ nǚ gǒu bái ér wǎng , mò ér lái , zǐ qǐ néng wú guài zāi ?“
  huì zǐ yuē : yì zhí yāng chí hàn , cāo gōng guān jī , yuè rén zhēng wéi chí de 。 ruò zǐ hàn gōng , cí mǔ rù shì bì hù 。” gù yuē :“ kě bì , zé yuè rén bù yí yì ; bù kě bì , zé cí mǔ táo ruò zǐ 。”
  huán gōng wèn guǎn zhòng :“ fù yǒu yá hū ?“ dá yuē :“ shuǐ zhī yǐ yá , qí wú shuǐ zhě yě ; fù zhī yǐ yá , qí fù yǐ zú zhě yě 。 rén bù néng zì zhǐ yú zú , ér wáng qí fù zhī yá hū !“
  sòng zhī fù gǔ yǒu jiān zhǐ zi zhě , yǔ rén zhēng mǎi bǎi jīn zhī pú yù , yīn yáng shī ér huǐ zhī , fù qí bǎi jīn , ér lǐ qí huǐ xiá , dé qiān yì yān 。 shì yǒu jǔ zhī ér yǒu bài , ér xián qí wú jǔ zhī zhě , fù zhī shí yě 。
  yǒu yù yǐ yù jiàn jīng wáng zhě , zhòng zōu dù zhī 。 yīn yuē :“ chén néng qiào lù “ jiàn wáng , wáng wéi yù , bù jí lù ; zì yù , jí zhī 。 wáng shàn qí yù yě , nǎi yán zhòng zōu dù zhī 。
  jīng lìng gōng zǐ jiāng fá chén 。 zhàng rén sòng zhī yuē :“ jìn qiáng , bù kě bù shèn yě 。” gōng zǐ yuē :“ zhàng rén xī yōu ! wú wéi zhàng rén pò jìn 。” zhàng rén yuē :“ kě 。 wú fāng lú chén nán mén zhī wài 。” gōng zǐ yuē :“ shì hé yě ?“ yuē :“ wǒ xiào gōu jiàn yě 。 wéi rén zhī rú shì qí yì yě , jǐ dú hé wéi mì mì shí nián nán hū ?“
  yáo yǐ tiān xià ràng xǔ yóu , xǔ yóu táo zhī , shè yú jiā rén , jiā rén cáng qí pí guàn , fū qì tiān xià ér jiā rén cáng qí pí guàn , shì bù zhī xǔ yóu zhě yě 。
  sān shī shí zhì xiāng yǔ sòng , yī shī guò zhī , yuē :“ sòng zhě xī shuō ?“ sān shī yuē :“ zhēng féi ráo zhī dì 。” yī shī yuē :“ ruò yì bù huàn là zhī zhì ér máo zhī zào ěr , qí yòu xī huàn ?“ yú shì nǎi xiāng yǔ jù zuō qí shēn ér shí zhī 。 zhì qú , rén nǎi fú shā 。
  chóng yǒu huǐ zhě , yī shēn liǎng kǒu , zhēng shí xiāng hé suì xiāng shā yě , rén chén zhī zhēng shì ér wáng qí guó zhě , jiē huǐ lèi yě 。
  gōng yǒu è , qì yǒu dí , zé jié yǐ 。 xíng shēn yì rán , qí wú è zhī dì zé guǎ fēi yǐ 。
  gōng zǐ jiū jiāng wèi luàn , huán gōng shǐ shǐ zhě shì zhī 。 shǐ zhě bào yuē :“ xiào bù lè , shì bù jiàn , bì wéi luàn 。” nǎi shǐ lǔ rén shā zhī 。
  gōng sūn hóng duàn fā ér wéi yuè wáng qí , gōng sūn xǐ shǐ rén jué zhī yuē :“ wú bù yǔ zǐ wéi kūn dì yǐ 。” gōng sūn hóng yuē :“ wǒ duàn fā , zǐ duàn jǐng ér wéi rén yòng bīng , wǒ jiāng wèi zhī hé ?“ zhōu nán zhī zhàn , gōng sūn xǐ sǐ yān 。
  yǒu yǔ hàn zhě lín , yù mài zhái ér bì zhī 。 rén yuē :“ shì qí guàn jiāng mǎn yǐ , zǐ gū dài zhī 。” dá yuē :“ wú kǒng qí yǐ wǒ mǎn guàn yě 。” suì qù zhī 。 gù yuē :“ wù zhī jǐ zhě , fēi suǒ mí yě 。”
  kǒng zǐ wèi dì zǐ yuē :“ shú néng dào zi xī zhī diào míng yě ?“ zǐ gòng yuē :“ cì yě néng 。” nǎi dǎo zhī , bù fù yí yě 。 kǒng zǐ yuē :“ kuān zāi , bù bèi yú lì ! jié zāi , mín xìng yǒu héng ! qǔ wéi qǔ , zhí wéi zhí 。 kǒng zǐ yuē zi xī bù miǎn 。” bái gōng zhī nán , zǐ xī sǐ yān 。 gù yuē :“ zhí yú xíng zhě qǔ yú yù 。”
  jìn zhōng háng wén zǐ chū wáng , guò yú xiàn yì 。 cóng zhě yuē :“ cǐ sè fū , gōng zhī gù rén 。 gōng xī bù xiū shè , qiě dài hòu chē ?“ wén zǐ yuē :“ wú cháng hǎo yīn , cǐ rén yí wǒ míng qín ; wú hǎo pèi , cǐ rén yí wǒ yù huán : shì zhèn wǒ guò zhě yě 。 yǐ qiú róng yú wǒ zhě , wú kǒng qí yǐ wǒ qiú róng yú rén yě 。” nǎi qù zhī 。 guǒ shōu wén zǐ hòu chē èr chéng ér xiàn zhī qí jūn yǐ 。
  zhōu zào wèi gōng tā yuē :“ wèi wǒ wèi qí wáng yuē :' yǐ qí zī wǒ yú wèi , qǐng yǐ wèi shì wáng 。'“ gōng tā yuē :“ bù kě , shì shì zhī wú wèi yě , qí wáng bì bù zī yú wú wèi zhě , ér yǐ yuàn yǒu wèi zhě 。 gōng bù rú yuē :' yǐ wáng zhī suǒ yù , chén qǐng yǐ tīng wèi tīng wáng 。' qí wáng bì yǐ gōng wéi yǒu wèi yě , bì yīn gōng 。 shì gōng yǒu qí yě , yīn yǐ yǒu qí 、 wèi yǐ 。”
  bái guī wèi sòng dà yǐn yuē :“ jūn cháng , zì zhī zhèng , gōng wú shì yǐ 。 jīn jūn shǎo zhǔ yě , ér wù míng , bù rú lìng jīng hè jūn zhī xiào yě , zé jūn bù shòu gōng wèi ér dà jìng zhòng gōng , zé gōng cháng yòng sòng yǐ 。”
  guǎn zhòng 、 bào shū xiāng wèi yuē :“ bù shòu jūn luàn shèn yǐ , bì shī guó 。 qí guó zhī zhū gōng zǐ qí kě fǔ zhě , fēi gōng zǐ jiū , zé xiǎo bái yě 。 yǔ zǐ rén shì yī rén yān , xiān dá zhě xiāng shōu 。” guǎn zhòng nǎi cóng gōng zǐ jiū , bào shū cóng xiǎo bái 。 guó rén guǒ shì jūn 。 xiǎo bái xiān rén wéi jūn , lǔ rén jū guǎn zhòng ér xiào zhī , bào shū yán ér xiāng zhī 。 gù yàn yuē :“ wū xián suī shàn zhù , bù néng zì fú yě ; qín yī suī shàn chú , bù néng zì tán yě 。” yǐ guǎn zhòng zhī shèng ér dài bào shū zhī zhù , cǐ bǐ yàn suǒ wèi “ lǔ zì mài qiú ér bù shòu , shì zì yù biàn ér bù xìn “ zhě yě 。
  jīng wáng fá wú , wú shǐ jǔ wèi 、 jué gé kào yú jīng shī , ér jiāng jūn yuē :“ fù zhī , shā yǐ xìn gǔ 。” wèn zhī yuē :“ rǔ lái , bǔ hū ?“ dá yuē :“ bǔ 。”“ bǔ jí hū ?“ yuē :“ jí 。” jīng rén yuē :“ jīn jīng jiāng yǐ rǔ xìn gǔ , qí hé yě ?“ dá yuē :“ shì gù qí suǒ yǐ jí yě 。 wú shǐ chén lái yě , gù shì jiāng jūn nù , jiāng jūn nù , jiāng shēn gōu gāo lěi ; jiāng jūn bù nù , jiāng xiè dài 。 jīn yě jiāng jūn shā chén , zé wú bì jǐng shǒu yǐ 。 qiě guó zhī bǔ , fēi wéi yī chén bǔ 。 fū shā yī chén ér cún yī guó , qí bù yán jí hé yě ? qiě sǐ zhě wú zhī , zé yǐ chén xìn gǔ wú yì yě ; sǐ zhě yǒu zhī yě , chén jiāng dāng zhàn zhī shí , chén shǐ gǔ bù míng 。” jīng rén yīn bù shā yě 。
  zhī bó jiāng fá chóu yóu , ér dào nán bù tōng , nǎi zhù dà zhōng yí chóu yóu zhī jūn 。 chóu yóu zhī jūn dà shuō , chú dào jiāng nèi zhī 。 chì zhāng màn zhī yuē :“ bù kě 。 cǐ xiǎo zhī suǒ yǐ shì dà yě , ér jīn yě dà yǐ lái , zú bì suí zhī , bù kě nèi yě 。” chóu yóu zhī jūn bù tīng , suì nèi zhī 。 chì zhāng màn zhī yīn duàn gǔ ér qū , zhì yú qí , qī yuè ér chóu yóu wáng yǐ 。
  yuè yǐ shèng wú , yòu suǒ zú yú jīng ér gōng jìn 。 zuǒ shǐ yǐ xiāng wèi jīng wáng yuē :“ fū yuè pò wú , háo shì sǐ , ruì zú jìn , dà jiǎ shāng 。 jīn yòu suǒ zú yǐ gōng jìn , shì wǒ bù bìng yě 。 bù rú qǐ shī yǔ fēn wú 。” jīng wáng yuē :“ shàn 。” yīn qǐ shī ér cóng yuè 。 yuè wáng nù , jiāng jī zhī 。 dài fū zhǒng yuē :“ bù kě 。 wú háo shì jìn , dà jiǎ shāng 。 wǒ yǔ zhàn , bì bù kè 。 bù rú lù zhī 。” nǎi gē lù shān zhī yīn wǔ bǎi lǐ yǐ lù zhī 。
  jīng fá chén , wú jiù zhī , jūn jiān sān shí lǐ , yǔ shí rì , yè xīng 。 zuǒ shǐ yǐ xiāng wèi zi qī yuē :“ yǔ shí rì , jiǎ jí ér bīng jù 。 wú rén bì zhì , bù rú bèi zhī 。” nǎi wéi chén 。 chén wèi chéng yě ér wú rén zhì , jiàn jīng chén ér fǎn 。 zuǒ shǐ yuē :“ wú fǎn fù liù shí lǐ , qí jūn zǐ bì xiū , xiǎo rén bì shí 。 wǒ háng sān shí lǐ jī zhī , bì kě bài yě 。” nǎi cóng zhī , suì pò wú jūn 。
  hán 、 zhào xiāng yǔ wéi nán 。 hán zǐ suǒ bīng yú wèi , yuē :“ yuàn jiè shī yǐ fá zhào 。” wèi wén hòu yuē :“ guǎ rén yǔ zhào xiōng dì , bù kě yǐ cóng 。” zhào yòu suǒ bīng yǐ gōng hán 。 wén hòu yuē :“ guǎ rén yǔ hán xiōng dì , bù gǎn cóng 。” èr guó bù de bīng , nù ér fǎn 。 yǐ nǎi zhī wén hòu yǐ gòu yú yǐ , nǎi jiē cháo wèi 。
  qí fá lǔ , suǒ chán dǐng , lǔ yǐ qí yàn wǎng 。 qí rén yuē :“ yàn yě 。” lǔ rén yuē :“ zhēn yě 。” qí yuē :“ shǐ yuè zhèng zi chūn lái , wú jiāng tīng zi 。” lǔ jūn qǐng yuè zhèng zi chūn , yuè zhèng zi chūn yuē :“ hú bù yǐ qí zhēn wǎng yě ?“ jūn yuē :“ wǒ ài zhī 。” dá yuē :“ chén yì ài chén zhī xìn 。”
  hán jiù lì wéi jūn , wèi dìng yě 。 dì zài zhōu , zhōu yù zhòng zhī , ér kǒng hán jiù bù lì yě 。 qí wú huī yuē :“ bù ruò yǐ chē bǎi chéng sòng zhī 。 dé lì , yīn yuē ' wéi jiè '; bù lì , zé yuē ' lái xiào zéi ' yě 。”
  jìng guō jūn jiāng chéng xuē , kè duō yǐ jiàn zhě 。 jìng guō jūn wèi yè zhě yuē :“ wú wéi kè tōng 。” qí rén yǒu qǐng jiàn zhě yuē :“ chén qǐng sān yán ér yǐ 。 guò sān yán , chén qǐng pēng 。” jìng guō jūn yīn jiàn zhī 。 kè qū jìn yuē :“ hǎi , dà , yú 。” yīn fǎn zǒu 。 jìng guō jūn yuē : qǐng wén qí shuō 。 kè yuē :“ chén bù gǎn yǐ sǐ wéi xì 。” jìng guō jūn yuē :“ yuán wéi guǎ rén yán zhī 。” dá yuē :“ jūn wén dà yú hū ? wǎng bù néng zhǐ , jiǎo bù néng guà \ yě , dàng ér shī shuǐ , lóu yǐ dé yì yān 。 jīn fū qí yì jūn zhī hǎi yě 。 jūn cháng yǒu qí , xī yǐ xuē wéi ? jūn shī qí , suī lóng xuē chéng zhì yú tiān , yóu wú yì yě 。” jìng guō jūn yuē :“ shàn 。” nǎi chuò , bù chéng xuē 。
  jīng wáng dì zài qín , qín bù chū yě 。 zhōng shè zhī shì yuē :“ zī chén bǎi jīn , chén néng chū zhī 。” yīn zài bǎi jīn zhī jìn , jiàn shū xiàng , yuē :“ jīng wáng dì zài qín , qín bù chū yě 。 qǐng yǐ bǎi jīn wěi shū xiàng 。” shū xiàng shòu jīn ér yǐ jiàn zhī jìn píng gōng yuē :“ kě yǐ chéng hú qiū yǐ 。” píng gōng yuē :“ hé yě ?“ duì yuē :“ jīng wáng dì zài qín , qín bù chū yě , shì qín è jīng yě , bì bù gǎn jìn wǒ chéng hú qiū 。 ruò jìn zhī , wǒ yuē :' wèi wǒ chū jīng wáng zhī dì , wú bù chéng yě 。' bǐ rú chū zhī , kě yǐ dé jīng ; bǐ bù chū , shì zú è yě , bì bù gǎn jìn wǒ chéng hú qiū yǐ 。” gōng yuē :“ shàn 。” nǎi chéng hú qiū 。 wèi qín gōng yuē :“ wèi wǒ chū jīng wáng zhī dì , wú bù chéng yě 。” qín yīn chū zhī 。 jīng wáng dà shuō , yǐ liàn jīn bǎi yì yí jìn 。
  hé lú gōng yǐng , zhàn sān shèng , wèn zi xū yuē :“ kě yǐ tuì hū ?“ zǐ xū yuē :“ nì rén zhě yī yǐn ér zhǐ , zé wú nì zhě , yǐ qí bù xiū yě 。 bù rú chéng zhī yǐ chén zhī 。”
  zhèng rén yǒu yī zǐ , jiāng huàn , wèi qí jiā yuē :“ bì zhù huài qiáng , shì bù shàn rén jiāng qiè 。” qí xiàng rén yì yún 。 bù shí zhù , ér rén guǒ qiè zhī 。 yǐ qí zǐ wéi zhì , yǐ xiàng rén gào zhě wéi dào 。

 为您推荐:韩非子说林下原文及翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-16 12:50:20

相关阅读

 • 韩非子说疑文言文 韩非子说疑翻译

  文言文 凡治之大者,非谓其赏罚之当也。赏无功之人,罚不辜之民,非谓明也。赏有功,罚有罪,而不失其人,方在于人者也,非能生功止过者也。是故禁奸之法,太上禁其心,其次禁其言,...

 • 韩非子外储说右下文言文翻译

  文言文 △经一 赏罚共则禁令不行。何以明之?明之以造父、于期。子罕为出彘,田恒为圃池,故宋君、简公弑。患在王良、造父之共车,田连、成房之共琴也。 △经二 治强生于法,弱乱生于阿...

 • 韩非子忠孝第五十一翻译 韩非子忠孝全文及译文

  《韩非子忠孝》是战国末期思想家韩非创作的一篇散文。这是一篇针对儒家忠孝学说的翻案文章,将儒家所推崇的忠孝典型尧舜等指责为曲父、弑君之人。作者从巩固君主地位立论,提出臣事...

 • 韩非子存韩文言文翻译

  文言文 韩事秦三十余年,出则为扞蔽,入则为席荐。秦特出锐师取地而韩随之,怨悬于天下,功归于强秦。且夫韩入贡职,与郡县无异也。今日臣窃闻贵臣之计,举兵将伐韩。夫赵氏聚士卒,...

 • 韩非子八说拼音版注音版

  文言文之家为大家整理韩非子八说拼音版、韩非子八说注音版,欢迎阅读。 韩非子八说注音版 《 八bā说shuō 》 为wèi故gù人rén行háng私sī谓wèi之zhī “ 不bù弃qì ”, 以yǐ...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号