韩非子安危拼音版注音版

发布时间:2020-07-27 19:19:35 编辑:文言文之家

 文言文之家为大家整理韩非子安危拼音版、韩非子安危注音版,欢迎阅读。

韩非子安危注音版

 《 ānwēi 》
  ānshùyǒu , wēidàoyǒuliù 。
  ānshù : yuē , shǎngsuíshìfēi ; èryuē , huòsuíshànè ; sānyuē , shēngsuí ; yuē , yǒuxiánxiàoérài ; yuē , yǒuzhìérfēi ; liùyuē , yǒuchǐcùnér ; yuē , yǒuxìnérzhà 。
  wēidào : yuē , duànxiāoshéngzhīnèi ; èryuē , duànzhīwài ; sānyuē , rénzhīsuǒhài ; yuē , rénzhīsuǒhuò ; yuē , wēirénsuǒān ; liùyuē , suǒàiqīn , suǒèshū 。  , rénshīsuǒshēng , érwàngsuǒzhòng 。 rénshēng , rénzhǔzūn : zhòng , lìngxíng 。
  使shǐtiānxiàjiēzhìnéngbiǎo , jìnquánhéng , dòngshèng , jìngān 。 zhìshì使shǐrénshēngwéishì , àishēnwéifēi , xiǎorénshǎoérjūnduō 。 shècháng , guójiājiǔān 。 zuǒbēnchēzhīshàngzhòng , zhōuzhīxià 。 hàolìngzhě , guózhīzhōuchē 。 ānzhìliánshēng , wēizhēng 。 ānguózhī , ruòérshí , hánér , lìngérrán 。 xiānwángzhú . dàoshùn , hòushì 。 jīn使shǐrénhánshí , suībēn 、 néngxíng ; fèirán , suīshùndàoér 。 qiángyǒngzhīsuǒnéngxíng , shàngnéngān 。 shàngyànjìn 。 xiàduì “ yǒu “; yǒu , qīng 。 suǒwéiguó , érqīngzhī , gōng , míngchéng 。
  wénbiǎnquèzhīzhìbìng , dāo ; shèngrénzhījiùwēiguó , zhōngěr 。  , xiǎotòngzàiérchángzàishēn ; ěr , xiǎozàixīnérjiǔzàiguó 。 shènbìngzhīrénzàirěntòng , měngzhījūněr 。 rěntòng , biǎnquèjìnqiǎo ; ěr , zishī 。 寿shòuānzhīshù 。 bìngérrěntòng , shībiǎnquèzhīqiǎo ; wēiérěr , shīshèngrénzhī 。  , chángyuǎnchuí , gōngmíngjiǔ 。
  rénzhǔyáoérrénchénzi , shìxìngyīnrénzhījìngān ; jìngān , shàngshī , xiàwáng 。 quánéryǒutiánchéng , érxìngshēnjìngān , guóān 。 fèiyáo 、 shùnérjié 、 zhòu , réndesuǒzhǎngéryōusuǒduǎn 。 shīsuǒzhǎng , guójiāgōng ; shǒusuǒduǎn , mínshēng 。 gōngshēng , xíngmín 。  , shàng使shǐxià , xiàshìshàng 。
  ānwēizàishìfēi , zàiqiángruò 。 cúnwángzàishí , zàizhòngguǎ 。 wànchéng , érmíngshíchēng , shàngkōngguó , nèichōngmǎnmíngshí , chéndeduózhǔ 。 shā , tiān , érshìfēi ; shǎnggōng , 使shǐchánzhàwěiwéiguì ; zhūzuì , 使shǐtiānxìngpōubèi 。 zhàwěiwéishì , tiānxìngwéifēi , xiǎoshèng 。
  míngzhǔjiānnèi , wàishī 。 shīzhījìnérwángyuǎnzhěyǒu 。 zhōuzhīduóyīn , shítíng , 使shǐyīncháo , zhōugǎnwàngqiūháojìng 。 érkuànggǎnwèi ?
  míngzhǔzhīdàozhōng , zhōngxīn , línzhīér , zhīér 。 yáojiāozhīyuēdāngshìérdàohéng , shùnzhìzhuīzhīhòushìérjié 。 néngdàowǎngérzhòngwànshìzhězhīwèimíngzhǔ 。

韩非子安危拼音版

 《 ān wēi 》
  ān shù yǒu qī , wēi dào yǒu liù 。
  ān shù : yī yuē , shǎng fá suí shì fēi ; èr yuē , huò fú suí shàn è ; sān yuē , sǐ shēng suí fǎ dù ; sì yuē , yǒu xián bù xiào ér wú ài wù ; wǔ yuē , yǒu yú zhì ér wú fēi yù ; liù yuē , yǒu chǐ cùn ér wú yì dù ; qī yuē , yǒu xìn ér wú zhà 。
  wēi dào : yī yuē , duàn xiāo yú shéng zhī nèi ; èr yuē , duàn gē yú fǎ zhī wài ; sān yuē , lì rén zhī suǒ hài ; sì yuē , lè rén zhī suǒ huò ; wǔ yuē , wēi rén yú suǒ ān ; liù yuē , suǒ ài bù qīn , suǒ è bù shū 。 rú cǐ , zé rén shī qí suǒ yǐ lè shēng , ér wàng qí suǒ yǐ zhòng sǐ 。 rén bù lè shēng , zé rén zhǔ bù zūn : bù zhòng sǐ , zé lìng bù xíng yě 。
  shǐ tiān xià jiē jí zhì néng yú yí biǎo , jìn lì yú quán héng , yǐ dòng zé shèng , yǐ jìng zé ān 。 zhì shì shǐ rén lè shēng yú wéi shì , ài shēn yú wéi fēi , xiǎo rén shǎo ér jūn zǐ duō 。 gù shè jì cháng lì , guó jiā jiǔ ān 。 zuǒ bēn chē zhī shàng wú zhòng ní , fù zhōu zhī xià wú bó yí 。 gù hào lìng zhě , guó zhī zhōu chē yě 。 ān zé zhì lián shēng , wēi zé zhēng bǐ qǐ 。 gù ān guó zhī fǎ , ruò jī ér shí , hán ér yī , bù lìng ér zì rán yě 。 xiān wáng jì lǐ yú zhú bó . qí dào shùn , gù hòu shì fú 。 jīn shǐ rén jī hán qù yī shí , suī bēn 、 yù bù néng xíng ; fèi zì rán , suī shùn dào ér bù lì 。 qiáng yǒng zhī suǒ bù néng xíng , zé shàng bù néng ān 。 shàng yǐ wú yàn zé yǐ jìn 。 zé xià duì “ wú yǒu “; wú yǒu , zé qīng fǎ 。 fǎ suǒ yǐ wéi guó yě , ér qīng zhī , zé gōng bù lì , míng bù chéng 。
  wén gǔ biǎn què zhī zhì qí bìng yě , yǐ dāo cì gǔ ; shèng rén zhī jiù wēi guó yě , yǐ zhōng fú ěr 。 cì gǔ , gù xiǎo tòng zài tǐ ér cháng lì zài shēn ; fú ěr , gù xiǎo nì zài xīn ér jiǔ fú zài guó 。 gù shèn bìng zhī rén lì zài rěn tòng , měng yì zhī jūn yǐ fú fú ěr 。 rěn tòng , gù biǎn què jìn qiǎo ; fú ěr , zé zi xū bù shī 。 shòu ān zhī shù yě 。 bìng ér bù rěn tòng , zé shī biǎn què zhī qiǎo ; wēi ér bù fú ěr , zé shī shèng rén zhī yì 。 rú cǐ , cháng lì bù yuǎn chuí , gōng míng bù jiǔ lì 。
  rén zhǔ bù zì kè yǐ yáo ér zé rén chén yǐ zi xū , shì xìng yīn rén zhī jìn rú bǐ gān ; jìn rú cǐ gān , zé shàng bù shī , xià bù wáng 。 bù quán qí lì ér yǒu tián chéng , ér xìng qí shēn jìn rú bǐ gān , gù guó bù dé yī ān 。 fèi yáo 、 shùn ér lì jié 、 zhòu , zé rén bù de lè suǒ zhǎng ér yōu suǒ duǎn 。 shī suǒ zhǎng , zé guó jiā wú gōng ; shǒu suǒ duǎn , zé mín bù lè shēng 。 yǐ wú gōng yù bù lè shēng , bù kě xíng yú qí mín 。 rú cǐ , zé shàng wú yǐ shǐ xià , xià wú yǐ shì shàng 。
  ān wēi zài shì fēi , bù zài yú qiáng ruò 。 cún wáng zài xū shí , bù zài yú zhòng guǎ 。 gù qí wàn chéng yě , ér míng shí bù chēng , shàng kōng xū yú guó , nèi bù chōng mǎn yú míng shí , gù chén de duó zhǔ 。 shā , tiān zǐ yě , ér wú shì fēi ; shǎng yú wú gōng , shǐ chán yú yǐ zhà wěi wéi guì ; zhū yú wú zuì , shǐ yǔ yǐ tiān xìng pōu bèi 。 yǐ zhà wěi wéi shì , tiān xìng wéi fēi , xiǎo dé shèng dà 。
  míng zhǔ jiān nèi , gù bù wài shī 。 shī zhī jìn ér bù wáng yú yuǎn zhě wú yǒu 。 gù zhōu zhī duó yīn yě , shí yí yú tíng , shǐ yīn bù yí yú cháo , zé zhōu bù gǎn wàng qiū háo yú jìng 。 ér kuàng gǎn yì wèi hū ?
  míng zhǔ zhī dào zhōng fǎ , qí fǎ zhōng xīn , gù lín zhī ér fǎ , qù zhī ér sī 。 yáo wú jiāo qī zhī yuē yú dāng shì ér dào héng , shùn wú zhì zhuī zhī dì yú hòu shì ér dé jié 。 néng lì dào yú wǎng gǔ ér zhòng dé yú wàn shì zhě zhī wèi míng zhǔ 。

 为您推荐:韩非子安危原文及翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-16 12:51:47

相关阅读

 • 韩非子初见秦拼音版注音版

  文言文之家为大家整理韩非子初见秦拼音版、韩非子初见秦注音版,欢迎阅读。 韩非子初见秦注音版 《 初chū见jiàn秦qín 》 臣chén闻wén :“ 不bù知zhī而ér言yán , 不bù智z...

 • 韩非子饰邪原文及翻译

  原文 凿龟数策,兆曰大吉,而以攻燕者,赵也。凿龟数筴,兆曰大吉,而以攻赵者,燕也。剧辛之事燕,无功而社稷危;邹衍之事燕,无功而国道绝。赵代先得意于燕,后得意于齐,国乱节高。...

 • 韩非子心度第五十四原文及翻译

  原文 圣人之治民,度于本,不从其欲,期于利民而已。故其与之刑,非所以恶民,爱之本也。刑胜而民静,赏繁而奸生。故治民者,刑胜,治之首也;赏繁,乱之本也。夫民之性,喜其乱而不...

 • 韩非子八经拼音版注音版

  文言文之家为大家整理韩非子八经拼音版、韩非子八经注音版,欢迎阅读。 韩非子八经注音版 《 八bā经jīng 》 一yī 、 因yīn情qíng 凡fán治zhì天tiān下xià , 必bì因yī...

 • 韩非子外储说左下拼音版注音版

  韩非子外储说左下拼音版注音版 《 外wài储chǔ说shuō左zuǒ下xià 》 △ 经jīng一yī 以yǐ罪zuì受shòu诛zhū , 人rén不bù怨yuàn上shàng , 跀yuè危wē...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号