赵且伐燕文言文拼版注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 09:12:32

  文言文之家为大家整理赵且伐燕文言文拼音版、赵且伐燕文言文注音版,欢迎阅读。

赵且伐燕文言文注音版

  《《 zhàoqiěyàn 》》
   zhàoqiěyàn 。 dàiwéiyànwèihuìwángyuē :“ jīnzhěchénlái , guòshuǐ , bàngfāngchūbào , érzhuóròu , bàngérqiánhuì 。 yuē :‘ jīn , míng , yǒubàng 。’ bàngwèiyuē :‘ jīnchū , míngchū , yǒu 。’ liǎngzhěkěnxiāngshè , zhěérbìngqínzhī 。 jīnzhàoqiěyàn , yānzhàojiǔxiāngzhī , zhòng , chénkǒngqiángqínzhīwéi 。 yuànwángzhīshúzhī 。” wángyuē :“ shàn 。” nǎizhǐ 。

赵且伐燕文言文拼音版

  《《 zhào qiě fá yàn 》》
   zhào qiě fá yàn 。 sū dài wéi yàn wèi huì wáng yuē :“ jīn zhě chén lái , guò yì shuǐ , bàng fāng chū bào , ér yù zhuó qí ròu , bàng hé ér qián qí huì 。 yù yuē :‘ jīn rì bù yǔ , míng rì bù yǔ , jí yǒu sǐ bàng 。’ bàng yì wèi yù yuē :‘ jīn rì bù chū , míng rì bù chū , jí yǒu sǐ yù 。’ liǎng zhě bù kěn xiāng shè , yú zhě dé ér bìng qín zhī 。 jīn zhào qiě fá yàn , yān zhào jiǔ xiāng zhī , yǐ bì dà zhòng , chén kǒng qiáng qín zhī wéi yú fǔ yě 。 gù yuàn wáng zhī shú jì zhī yě 。” wáng yuē :“ shàn 。” nǎi zhǐ 。

  为您推荐:赵且伐燕文言文翻译|注释 赵且伐燕文言文启示

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签