战国策·苏秦为赵王使于秦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 20:31:28

  文言文之家为您整理战国策·苏秦为赵王使于秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏秦为赵王使于秦注音版

  《 qínwéizhàowáng使shǐqín 》
   qínwéizhàowáng使shǐqín , fǎn , sāndejiàn 。 wèizhàowángyuē :“ qínnǎizhěguòzhùshān , yǒuliǎngyān 。 gài , gài 。 wèn , duìyuē :‘  , niáncháng , jiàngrénqiěshéngànguīlòu 。’ gàiyuē :‘ fēisuǒ , shìshì 。 suǒtiězuānrán , érchūrénzhě 。’ jīnchén使shǐqín , érsānjiàn , yǒuwèichénwéitiězuānzhě ?”

战国策·苏秦为赵王使于秦拼音版

  《 sū qín wéi zhào wáng shǐ yú qín 》
   sū qín wéi zhào wáng shǐ yú qín , fǎn , sān rì bù de jiàn 。 wèi zhào wáng yuē :“ qín nǎi zhě guò zhù shān , yǒu liǎng mù yān 。 yī gài hū lǚ , yī gài kū 。 wèn qí gù , duì yuē :‘ wú yǐ dà yǐ , nián yǐ cháng yǐ , wú kǔ fū jiàng rén qiě yǐ shéng mò àn guī jǔ kè lòu wǒ 。’ yī gài yuē :‘ cǐ fēi wú suǒ kǔ yě , shì gù wú shì yě 。 wú suǒ kǔ fū tiě zuān rán , zì rù ér chū fū rén zhě 。’ jīn chén shǐ yú qín , ér sān rì bù jiàn , wú yǒu wèi chén wéi tiě zuān zhě hū ?”

  为您推荐:战国策·赵一·苏秦为赵王使于秦文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签