战国策·甘茂为秦约魏以攻韩宜阳拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 20:34:25

  文言文之家为您整理战国策·甘茂为秦约魏以攻韩宜阳拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·甘茂为秦约魏以攻韩宜阳注音版

  《 gānmàowéiqínyuēwèigōnghányáng 》
   gānmàowéiqínyuēwèigōnghányáng , yòuběizhīzhào 。 lěngxiàngqǐngqiángguóyuē :“ lìngzhàogānmào , chū ,  、 hán 、 qínshì 。 wángqiújiùyáng , xiàoxiànshì 。 hányǒuyáng , shè 、 duānshìzhào 。 qínwángyáng , àimíngbǎo , qiěmào , qiězhìgōngsūn 、 chū 。”

战国策·甘茂为秦约魏以攻韩宜阳拼音版

  《 gān mào wéi qín yuē wèi yǐ gōng hán yí yáng 》
   gān mào wéi qín yuē wèi yǐ gōng hán yí yáng , yòu běi zhī zhào 。 lěng xiàng qǐng qiáng guó yuē :“ bù rú lìng zhào jū gān mào , wù chū , yǐ yǔ qí 、 hán 、 qín shì 。 qí wáng yù qiú jiù yí yáng , bì xiào xiàn hú shì 。 hán yù yǒu yí yáng , bì yǐ lù shè 、 duān shì lù zhào 。 qín wáng yù dé yí yáng , bù ài míng bǎo , qiě jū mào yě , qiě yǐ zhì gōng sūn hè 、 chū lǐ jí 。”

  为您推荐:战国策·赵一·甘茂为秦约魏以攻韩宜阳文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签