战国策·谓皮相国拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 20:36:45

  文言文之家为您整理战国策·谓皮相国拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·谓皮相国注音版

  《 wèixiàngguó 》
   wèixiàngguóyuē :“ zhàozhīruòérzhījiànxìnjūn , shèmèngzhīchóuránzhě ? cóngwéiyǒugōng 。 cóng , jiànxìnjūnzhīcóngzhīgōng 。 jiànxìnzhěānnénggōngèqínzāi ? nénggōngèqín , qiěchūbīngzhùqíngōngwèi , chǔ 、 zhàofēn , shìqiáng。 jiànxìn 、 chūnshēncóng , gōngérèqín 。 qínfēn , wángwèi , yǒugōngérshànqín 。 liǎngjūnzhě , yǒugōngzhīgōngwéizhīzāi ?”

战国策·谓皮相国拼音版

  《 wèi pí xiàng guó 》
   wèi pí xiàng guó yuē :“ yǐ zhào zhī ruò ér jù zhī jiàn xìn jūn , shè mèng zhī chóu rán zhě hé yě ? yǐ cóng wéi yǒu gōng yě 。 qí bù cóng , jiàn xìn jūn zhī cóng zhī wú gōng 。 jiàn xìn zhě ān néng yǐ wú gōng è qín zāi ? bù néng yǐ wú gōng è qín , zé qiě chū bīng zhù qín gōng wèi , yǐ chǔ 、 zhào fēn qí , zé shì qiáng bì yǐ 。 jiàn xìn 、 chūn shēn cóng , zé wú gōng ér è qín 。 qín fēn qí , qí wáng wèi , zé yǒu gōng ér shàn qín 。 gù liǎng jūn zhě , xī zé yǒu gōng zhī wú gōng wéi zhī zāi ?”

  为您推荐:战国策·赵一·谓皮相国文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签