战国策·或谓皮相国拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 20:38:56

  文言文之家为您整理战国策·或谓皮相国拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·或谓皮相国注音版

  《 huòwèixiàngguó 》
   huòwèixiàngguóyuē :“ wèishāliáoérwèibīng , wángběiyángérliángwēi , jiānfēngdìngérwēi , wénxìnzhì , sānjìnbèizhīyōu 。 jīnwèichǐwèimiè , zhàohuànyòu , wénxìnhóuzhīyōu 。 cóng , sānjìnzhīxīn 。 yōuzhěérgòu , xīnzhěshìqín 。 qín、 wèizhīgòu , dàiérchéng 。 qíncóngchǔ 、 wèigōng , tūnzhào ,  、 zhàowáng 。”

战国策·或谓皮相国拼音版

  《 huò wèi pí xiàng guó 》
   huò wèi pí xiàng guó yuē :“ wèi shā lǚ liáo ér wèi bīng , wáng qí běi yáng ér liáng wēi , hé jiān fēng bù dìng ér qí wēi , wén xìn bù dé zhì , sān jìn bèi zhī yōu yě 。 jīn wèi chǐ wèi miè , zhào huàn yòu qǐ , wén xìn hóu zhī yōu dà yǐ 。 qí bù cóng , sān jìn zhī xīn yí yǐ 。 yōu dà zhě bù jì ér gòu , xīn yí zhě shì qín jí 。 qín 、 wèi zhī gòu , bù dài gē ér chéng 。 qín cóng chǔ 、 wèi gōng qí , dú tūn zhào , qí 、 zhào bì jù wáng yǐ 。”

  为您推荐:战国策·赵一·或谓皮相国文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签