战国策·赵王封孟尝君以武城拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 20:41:36

  文言文之家为您整理战国策·赵王封孟尝君以武城拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·赵王封孟尝君以武城注音版

  《 zhàowángfēngmèngchángjūnchéng 》
   zhàowángfēngmèngchángjūnchéng 。 mèngchángjūnshèrénwéichéng , érqiǎnzhīyuē :“ yuē , jièchēzhěchízhī , jièzhěbèizhīzāi ?” jiēduìyuē :“ yǒuzhī 。” mèngchángjūnyuē :“ wénshèn 。 suǒjièchēzhě , fēiqīnyǒu , xiōng 。 chíqīnyǒuzhīchē , bèixiōngzhī , wénwéi 。 jīnzhàowángzhīwénxiào , érfēngzhīchéng , yuàndàizhīwǎng , shù , shì, rán使shǐzhàowángérzhīwén 。 jǐn使shǐquánérguīzhī 。”

战国策·赵王封孟尝君以武城拼音版

  《 zhào wáng fēng mèng cháng jūn yǐ wǔ chéng 》
   zhào wáng fēng mèng cháng jūn yǐ wǔ chéng 。 mèng cháng jūn zé shè rén yǐ wéi wǔ chéng lì , ér qiǎn zhī yuē :“ bǐ yǔ qǐ bù yuē , jiè chē zhě chí zhī , jiè yī zhě bèi zhī zāi ?” jiē duì yuē :“ yǒu zhī 。” mèng cháng jūn yuē :“ wén shèn bù qǔ yě 。 fū suǒ jiè yī chē zhě , fēi qīn yǒu , zé xiōng dì yě 。 fū chí qīn yǒu zhī chē , bèi xiōng dì zhī yī , wén yǐ wéi bù kě 。 jīn zhào wáng bù zhī wén bù xiào , ér fēng zhī yǐ wǔ chéng , yuàn dài fū zhī wǎng yě , wú fá shù mù , wú fà wū shì , zī rán shǐ zhào wáng wù ér zhī wén yě 。 jǐn shǐ kě quán ér guī zhī 。”

  为您推荐:战国策·赵一·赵王封孟尝君以武城文言文翻译

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家