战国策·谓赵王曰三晋合而秦弱拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 20:43:54

 文言文之家为您整理战国策·谓赵王曰三晋合而秦弱拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·谓赵王曰三晋合而秦弱注音版

 《 wèizhàowángyuēsānjìnérqínruò 》
  wèizhàowángyuē :“ sānjìnérqínruò , sānjìnérqínqiáng , tiānxiàzhīsuǒmíng 。 qínzhīyǒuyànérzhào , yǒuzhàoéryàn ; yǒuliángérzhào , yǒuzhàoérliáng ; yǒuchǔérhán , yǒuhánérchǔ ; tiānxiàzhīsuǒmíngjiàn 。 ránshāndōngnénglüè , bīngruò 。 ruòérnéngxiāng , shìchǔzhīzhī , shāndōngzhī 。 shìchénsuǒwéishāndōngzhīyōu 。 jiàngqín , qínzhīzhī , érxiāngdòuliǎngba , érguī 。 使shǐqínzhīzhī , juéxiāngdòu 。 jīnshāndōngzhīzhǔzhīqínzhī , érshàngxiāngdòuliǎng , érguīguóqín , zhīqínyuǎn 。 yuànwángshúzhī 。
 “ jīnshìyǒuzhě , qínzhīhánliáng , dōngkuīzhōushìshèn , wéimèiwángzhī 。 jīnnángōngchǔzhě , èsānjìnzhī 。 jīngōngchǔxiūérzhī , nián , rǎngqiān 。 jīnwèichǔwáng :‘ gǒuláizhǐérjiànguǎrén , chǔwéixiōngzhīguó , wéichǔgōnghán 、 liáng, fǎnchǔzhī 。’ chǔwángměiqínzhī , hán 、 liángzhījiù , qín 。 yǒumóushā使shǐzhīzhào , yàněrzhàoérsānjìn 。 jīnwángměiqínzhīyán , érgōngyàn , gōngyàn , shíwèibǎoérhuò 。 chǔwángqín , qín 、 chǔwéi , dōngmiànérgōnghán 。 hánchǔ , běizhào , hándài , qièér西zǒu 。 qínhánwéishàngjiāo , qínhuòānliáng 。 qínzhīqiáng , yǒuchǔ 、 hánzhīyòng , liángdài 。 qièér西zǒu , qínliángwéishàngjiāo , qínhuòànrǎngzhào 。 qiángqínzhīyǒuhán 、 liáng 、 chǔ , yànzhī , shēn。 guózhī , chénzhīsuǒwéilái 。 chényuē : shìyǒuwéizhě 。
 “ chǔwángzhīwèi , sānjìnxiāngqīnxiāngjiān , chūruìshīshùhán 、 liáng西biān , chǔwángwénzhī , qín , qínérxúngōngchǔ, shìqínhuòchǔ , 便biànsānjìn 。 ruòchǔwáng , qínjiànsānjìnzhīérjiān , chūchǔwáng , duō , shìqínhuòchǔ , yǒusānjìn 。 yuànwángzhīshúzhī 。”
  zhàowángyīnbīngnánshùhán 、 liángzhī西biān 。 qínjiànsānjìnzhījiān , guǒchūchǔwángáng , érduōqiú 。

战国策·谓赵王曰三晋合而秦弱拼音版

 《 wèi zhào wáng yuē sān jìn hé ér qín ruò 》
  wèi zhào wáng yuē :“ sān jìn hé ér qín ruò , sān jìn lí ér qín qiáng , cǐ tiān xià zhī suǒ míng yě 。 qín zhī yǒu yàn ér fá zhào , yǒu zhào ér fá yàn ; yǒu liáng ér fá zhào , yǒu zhào ér fá liáng ; yǒu chǔ ér fá hán , yǒu hán ér fá chǔ ; cǐ tiān xià zhī suǒ míng jiàn yě 。 rán shān dōng bù néng yì qí lüè , bīng ruò yě 。 ruò ér bù néng xiāng yī , shì hé chǔ zhī zhī , shān dōng zhī yú yě 。 shì chén suǒ wéi shān dōng zhī yōu yě 。 hǔ jiàng jí qín , qín bù zhī hǔ zhī jí jǐ yě , ér xiāng dòu liǎng ba , ér guī qí sǐ yú hǔ 。 gù shǐ qín zhī hǔ zhī jí jǐ , jué bù xiāng dòu yǐ 。 jīn shān dōng zhī zhǔ bù zhī qín zhī jí jǐ yě , ér shàng xiāng dòu liǎng bì , ér guī qí guó yú qín , zhī bù rú qín yuǎn yǐ 。 yuàn wáng shú lǜ zhī yě 。
 “ jīn shì yǒu kě jí zhě , qín zhī yù fá hán liáng , dōng kuī yú zhōu shì shèn , wéi mèi wáng zhī 。 jīn nán gōng chǔ zhě , è sān jìn zhī dà hé yě 。 jīn gōng chǔ xiū ér fù zhī , yǐ wǔ nián yǐ , rǎng dì qiān yú lǐ 。 jīn wèi chǔ wáng :‘ gǒu lái jǔ yù zhǐ ér jiàn guǎ rén , bì yǔ chǔ wéi xiōng dì zhī guó , bì wéi chǔ gōng hán 、 liáng , fǎn chǔ zhī gù dì 。’ chǔ wáng měi qín zhī yǔ , nù hán 、 liáng zhī bù jiù jǐ , bì rù yú qín 。 yǒu móu gù shā shǐ zhī zhào , yǐ yàn ěr zhào ér lí sān jìn 。 jīn wáng měi qín zhī yán , ér yù gōng yàn , gōng yàn , shí wèi bǎo ér huò yǐ jí yǐ 。 chǔ wáng rù qín , qín 、 chǔ wéi yī , dōng miàn ér gōng hán 。 hán nā mó chǔ , běi wú zhào , hán bù dài fá , gē qiè mǎ tù ér xī zǒu 。 qín yǔ hán wéi shàng jiāo , qín huò ān yí yú liáng yǐ 。 yǐ qín zhī qiáng , yǒu chǔ 、 hán zhī yòng , liáng bù dài fá yǐ 。 gē qiè mǎ tù ér xī zǒu , qín yǔ liáng wéi shàng jiāo , qín huò àn rǎng yú zhào yǐ 。 yǐ qiáng qín zhī yǒu hán 、 liáng 、 chǔ , yǔ yàn zhī nù , gē bì shēn yǐ 。 guó zhī jǔ cǐ , chén zhī suǒ wéi lái 。 chén gù yuē : shì yǒu kě jí wéi zhě 。
 “ jí chǔ wáng zhī wèi rù yě , sān jìn xiāng qīn xiāng jiān , chū ruì shī yǐ shù hán 、 liáng xī biān , chǔ wáng wén zhī , bì bù rù qín , qín bì nù ér xún gōng chǔ , shì qín huò bù lí chǔ yě , biàn yú sān jìn 。 ruò chǔ wáng rù , qín jiàn sān jìn zhī dà hé ér jiān yě , bì bù chū chǔ wáng , jí duō gē , shì qín huò bù lí chǔ yě , yǒu lì yú sān jìn 。 yuàn wáng zhī shú jì zhī yě jí 。”
  zhào wáng yīn qǐ bīng nán shù hán 、 liáng zhī xī biān 。 qín jiàn sān jìn zhī jiān yě , guǒ bù chū chǔ wáng áng , ér duō qiú dì 。

 为您推荐:战国策·赵一·谓赵王曰三晋合而秦弱文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签