战国策·苏秦从燕之赵始合从拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 20:50:22

 文言文之家为您整理战国策·苏秦从燕之赵始合从拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏秦从燕之赵始合从注音版

 《 qíncóngyànzhīzhàoshǐcóng 》
  qíncóngyànzhīzhào , shǐcóng , shuōzhàowángyuē :“ tiānxiàzhīqīngxiāngrénchén , nǎizhìzhīshì , gāoxiánwángzhīxíng , jiēyuànfèngjiàochénzhōngqiánzhījiǔ 。 suīrán , fèngyángjūn , wángderènshì , shìwàibīnyóutánzhīshì , gǎnjìnzhōngqiánzhě 。 jīnfèngyángjūnjuānguǎnshè , wángnǎijīnránhòudeshìmínxiāngqīn , chéngǎnxiàn , xiàozhōng 。 wèiwáng , ruòānmínshì , qǐngyōngyǒuwéi 。 ānmínzhīběn , zàijiāo , jiāoérmínān , jiāodemínzhōngshēndeān 。 qǐngyánwàihuàn :  、 qínwéiliǎng , érmíndeān ; qíngōng , érmíndeān ; gōngqín , érmíndeān 。 móurénzhīzhǔ , rénzhīguó , chángchūduànjuérénzhījiāo , yuànwángshènchūkǒu 。
 “ qǐngpíngzuǒyòu , yuēyánsuǒ , yīnyángér 。 wángchéngnéngtīngchén , yànzhìzhānqiúgǒuzhī , zhìhǎiyánzhī , chǔzhìyòuyúnmèngzhī , hán 、 wèijiē使shǐzhìfēngtāngzhī , guìxiōngjiēshòufēnghóu 。 xiàoshí , zhīsuǒjūnqínjiāngérqiú ; fēnghóuguì , tāng 、 zhīsuǒfàngshāérzhēng 。 jīnwángchuígǒngérliǎngyǒuzhī , shìchénzhīsuǒwéiwángyuàn 。 wángqín , qínruòhán 、 wèi ;  , ruòchǔ 、 wèi 。 wèiruòwài , hánruòxiàoyáng 。 yángxiàoshàngjùnjué , wàidàotōng 。 chǔruòyuán 。 sānzhě , shú 。 qínxiàzhǐdàonányángdòng , jiéhánbāozhōuzhàoxiāoshuò , wèicháo 。 qínxíngshāndōng , jiǎérxiàngzhào 。 qínjiǎshèzhāng , fān , bīngzhànhándānzhīxià 。 chénzhīsuǒwéiwánghuàn 。
 “ dāngjīnzhīshí , shāndōngzhījiànguó , zhàoqiáng 。 zhàofāngèrqiān , dàijiǎshùshíwàn , chēqiānshèng , wàn , zhīshínián ; 西yǒuchángshān , nányǒu 、 zhāng , dōngyǒuqīng , běiyǒuyānguó 。 yànruòguó , wèi 。 qiěqínzhīsuǒwèihàitiānxiàzhě , zhào 。 ránérqíngǎnbīngjiǎérzhàozhě ,  ? wèihán 、 wèizhīhòu 。 ránhán 、 wèi , zhàozhīnán 。 qínzhīgōnghán 、 wèi , rán 。 yǒumíngshānchuānzhīxiàn , shāoshāocánshízhī , zhīguódōuérzhǐ 。 hán 、 wèinéngzhīqín , chén 。 hán 、 wèichénqín , qínhán 、 wèizhī , huòzhōngzhào 。 chénzhīsuǒwéiwánghuàn 。
 “ chénwén , yáosānzhīfēn , shùnzhǐchǐzhī , yǒutiānxià 。 bǎirénzhī , wángzhūhóu 。 tāng 、 zhīguòsānqiānrén, chēguòsānbǎichéng , wéitiān 。 chéngdedào 。 shìmíngzhǔwàiliàoguózhīqiángruò , nèishìzhīzhòngguǎ 、 xiánxiào , dàiliǎngjūnxiāngdāng , érshèngbàicúnwángzhījié , jiànxiōngzhōng , yǎnzhòngrénzhīyán , érmíngmíngjuéshìzāi !
 “ chénqiètiānxiàànzhī 。 zhūhóuzhībèiqín , liàozhūhóuzhī , shíbèiqín 。 liùguóbìngwéi , 西miànérgōngqín , qín 。 jīnjiànqín , 西miànérshìzhī , jiànchénqín 。 rénzhīrén , chénrénzhīchénrén , tóngéryánzhīzāi ! héngrénzhě , jiēzhūhóuzhīqínchéng 。 qínchéng , gāotái , měigōngshì , tīngzhīyīn , cháwèizhī , qiányǒuxuānyuán, hòuyǒuchángtíng , měirénqiǎoxiào , yǒuqínhuàn , éryōu 。 shìhéngrénqínquánkǒngzhūhóu , qiú , yuànwángzhīshúzhī 。
 “ chénwén , míngwángjuéchán , píngliúyánzhī , sāipéngdǎngzhīmén , zūnzhǔ广guǎngqiángbīngzhī , chéndechénzhōngqián 。 qièběnwáng , hán 、 wèi 、  、 chǔ 、 yàn 、 zhàoliùguócóngqīn , bīnpànqín 。 lìngtiānxiàzhījiàngxiàng , xiānghuìhuánshuǐzhīshàng , tōngzhìxíngbáiméngzhī 。 yuēyuē :‘ qíngōngchǔ ,  、 wèichūruìshīzuǒzhī , hánjuéshídào , zhàoshè 、 zhāng , yànshǒuchángshānběi 。 qíngōnghán 、 wèi , chǔjuéhòu , chūruìshīzuǒzhī , zhàoshè 、 zhāng , yànshǒuyúnzhōng 。 qíngōng , chǔjuéhòu , hánshǒuchénggāo , wèisāidào , zhàoshè 、 zhāng 、 guān , yànchūruìshīzuǒzhī 。 qíngōngyàn , zhàoshǒuchángshān , chǔjūnguān , shèhǎi , hán 、 wèichūruìshīzuǒzhī 。 qíngōngzhào , hánjūnyáng , chǔjūnguān , wèijūnwài , shèhǎi , yànchūruìshīzuǒzhī 。 zhūhóuyǒuxiānbèiyuēzhě , guógòngzhī 。 liùguócóngqīnbìnqín , qíngǎnchūbīnghánguānhàishāndōng 。 shìchéng 。”
  zhàowángyuē :“ guǎrénniánshào , guózhīqiǎn , wèichángdewénshèzhīcháng 。 jīnshàngyǒucúntiānxià , ānzhūhóu , guǎrénjìngguócóng 。” nǎifēngqínwéiānjūn , shìchēbǎichéng , huángjīnqiān , báibǎishuāng , jǐnxiùqiānchún , yuēzhūhóu 。

战国策·苏秦从燕之赵始合从拼音版

 《 sū qín cóng yàn zhī zhào shǐ hé cóng 》
  sū qín cóng yàn zhī zhào , shǐ hé cóng , shuō zhào wáng yuē :“ tiān xià zhī qīng xiāng rén chén , nǎi zhì bù yī zhī shì , mò bù gāo xián dà wáng zhī xíng yì , jiē yuàn fèng jiào chén zhōng yú qián zhī rì jiǔ yǐ 。 suī rán , fèng yáng jūn dù , dà wáng bù de rèn shì , shì yǐ wài bīn kè yóu tán zhī shì , wú gǎn jìn zhōng yú qián zhě 。 jīn fèng yáng jūn juān guǎn shè , dà wáng nǎi jīn rán hòu de yǔ shì mín xiāng qīn , chén gù gǎn xiàn qí yú , xiào yú zhōng 。 wèi dà wáng jì , mò ruò ān mín wú shì , qǐng wú yōng yǒu wéi yě 。 ān mín zhī běn , zài yú zé jiāo , zé jiāo ér dé zé mín ān , zé jiāo bù de zé mín zhōng shēn bù de ān 。 qǐng yán wài huàn : qí 、 qín wéi liǎng dí , ér mín bù de ān ; yǐ qín gōng qí , ér mín bù de ān ; yǐ qí gōng qín , ér mín bù de ān 。 gù fū móu rén zhī zhǔ , fá rén zhī guó , cháng kǔ chū cí duàn jué rén zhī jiāo , yuàn dà wáng shèn wú chū yǔ kǒu yě 。
 “ qǐng píng zuǒ yòu , yuē yán suǒ yǐ yì , yīn yáng ér yǐ yǐ 。 dà wáng chéng néng tīng chén , yàn bì zhì zhān qiú gǒu mǎ zhī dì , qí bì zhì hǎi yú yú yán zhī dì , chǔ bì zhì jú yòu yún mèng zhī dì , hán 、 wèi jiē kě shǐ zhì fēng dì tāng mù zhī yì , guì qī fù xiōng jiē kě yǐ shòu fēng hóu 。 fū gē dì xiào shí , wǔ bó zhī suǒ yǐ fù jūn qín jiāng ér qiú yě ; fēng hóu guì qī , tāng 、 wǔ zhī suǒ yǐ fàng shā ér zhēng yě 。 jīn dà wáng chuí gǒng ér liǎng yǒu zhī , shì chén zhī suǒ yǐ wéi dà wáng yuàn yě 。 dà wáng yǔ qín , zé qín bì ruò hán 、 wèi ; yǔ qí , zé qí bì ruò chǔ 、 wèi 。 wèi ruò zé gē hé wài , hán ruò zé xiào yí yáng 。 yí yáng xiào zé shàng jùn jué , hé wài gē zé dào bù tōng 。 chǔ ruò zé wú yuán 。 cǐ sān cè zhě , bù kě bù shú jì yě 。 fū qín xià zhǐ dào zé nán yáng dòng , jié hán bāo zhōu zé zhào zì xiāo shuò , jù wèi qǔ qí zé qí bì rù cháo 。 qín yù yǐ dé xíng yú shān dōng , zé bì jǔ jiǎ ér xiàng zhào 。 qín jiǎ shè hé yú zhāng , jù fān wú , zé bīng bì zhàn yú hán dān zhī xià yǐ 。 cǐ chén zhī suǒ yǐ wéi dà wáng huàn yě 。
 “ dāng jīn zhī shí , shān dōng zhī jiàn guó , mò rú zhào qiáng 。 zhào dì fāng èr qiān lǐ , dài jiǎ shù shí wàn , chē qiān shèng , qí wàn pǐ , sù zhī shí nián ; xī yǒu cháng shān , nán yǒu hé 、 zhāng , dōng yǒu qīng hé , běi yǒu yān guó 。 yàn gù ruò guó , bù zú wèi yě 。 qiě qín zhī suǒ wèi hài yú tiān xià zhě , mò rú zhào 。 rán ér qín bù gǎn jǔ bīng jiǎ ér fá zhào zhě , hé yě ? wèi hán 、 wèi zhī yì qí hòu yě 。 rán zé hán 、 wèi , zhào zhī nán bì yě 。 qín zhī gōng hán 、 wèi yě , zé bù rán 。 wú yǒu míng shān dà chuān zhī xiàn , shāo shāo cán shí zhī , fù zhī guó dōu ér zhǐ yǐ 。 hán 、 wèi bù néng zhī qín , bì rù chén 。 hán 、 wèi chén yú qín , qín wú hán 、 wèi zhī gé , huò zhōng yú zhào yǐ 。 cǐ chén zhī suǒ yǐ wéi dà wáng huàn yě 。
 “ chén wén , yáo wú sān fū zhī fēn , shùn wú zhǐ chǐ zhī dì , yǐ yǒu tiān xià 。 yǔ wú bǎi rén zhī jù , yǐ wáng zhū hóu 。 tāng 、 wǔ zhī zú bù guò sān qiān rén , chē bù guò sān bǎi chéng , lì wéi tiān zǐ 。 chéng de qí dào yě 。 shì gù míng zhǔ wài liào qí dí guó zhī qiáng ruò , nèi dù qí shì zú zhī zhòng guǎ 、 xián yǔ bù xiào , bù dài liǎng jūn xiāng dāng , ér shèng bài cún wáng zhī jī jié , gù yǐ jiàn yú xiōng zhōng yǐ , qǐ yǎn yú zhòng rén zhī yán , ér yǐ míng míng jué shì zāi !
 “ chén qiè yǐ tiān xià dì tú àn zhī 。 zhū hóu zhī dì wǔ bèi yú qín , liào zhū hóu zhī zú , shí bèi yú qín 。 liù guó bìng lì wéi yī , xī miàn ér gōng qín , qín bì pò yǐ 。 jīn jiàn pò yú qín , xī miàn ér shì zhī , jiàn chén yú qín 。 fū pò rén zhī yǔ pò yú rén yě , chén rén zhī yǔ chén yú rén yě , qǐ kě tóng rì ér yán zhī zāi ! fū héng rén zhě , jiē yù gē zhū hóu zhī dì yǐ yǔ qín chéng 。 yǔ qín chéng , zé gāo tái , měi gōng shì , tīng yú sè zhī yīn , chá wǔ wèi zhī hé , qián yǒu xuān yuán , hòu yǒu cháng tíng , měi rén qiǎo xiào , zú yǒu qín huàn , ér bù yǔ qí yōu 。 shì gù héng rén rì yè wù yǐ qín quán kǒng hè zhū hóu , yǐ qiú gē dì , yuàn dà wáng zhī shú jì zhī yě 。
 “ chén wén , míng wáng jué yí qù chán , píng liú yán zhī jì , sāi péng dǎng zhī mén , gù zūn zhǔ guǎng dì qiáng bīng zhī jì , chén de chén zhōng yú qián yǐ 。 gù qiè běn dà wáng jì , mò rú yī hán 、 wèi 、 qí 、 chǔ 、 yàn 、 zhào liù guó cóng qīn , yǐ bīn pàn qín 。 lìng tiān xià zhī jiàng xiàng , xiāng yù huì yú huán shuǐ zhī shàng , tōng zhì xíng bái mǎ yǐ méng zhī 。 yuē yuē :‘ qín gōng chǔ , qí 、 wèi gè chū ruì shī yǐ zuǒ zhī , hán jué shí dào , zhào shè hé 、 zhāng , yàn shǒu cháng shān yǐ běi 。 qín gōng hán 、 wèi , zé chǔ jué qí hòu , qí chū ruì shī yǐ zuǒ zhī , zhào shè hé 、 zhāng , yàn shǒu yún zhōng 。 qín gōng qí , zé chǔ jué qí hòu , hán shǒu chéng gāo , wèi sāi wǔ dào , zhào shè hé 、 zhāng 、 bó guān , yàn chū ruì shī yǐ zuǒ zhī 。 qín gōng yàn , zé zhào shǒu cháng shān , chǔ jūn wǔ guān , qí shè bó hǎi , hán 、 wèi chū ruì shī yǐ zuǒ zhī 。 qín gōng zhào , zé hán jūn yí yáng , chǔ jūn wǔ guān , wèi jūn hé wài , qí shè bó hǎi , yàn chū ruì shī yǐ zuǒ zhī 。 zhū hóu yǒu xiān bèi yuē zhě , wǔ guó gòng fá zhī 。 liù guó cóng qīn yǐ bìn qín , qín bì bù gǎn chū bīng hán gǔ guān yǐ hài shān dōng yǐ 。 rú shì zé bó yè chéng yǐ 。”
  zhào wáng yuē :“ guǎ rén nián shào , lì guó zhī rì qiǎn , wèi cháng de wén shè jì zhī cháng jì 。 jīn shàng kè yǒu yì cún tiān xià , ān zhū hóu , guǎ rén jìng yǐ guó cóng 。” nǎi fēng sū qín wéi wǔ ān jūn , shì chē bǎi chéng , huáng jīn qiān yì , bái bì bǎi shuāng , jǐn xiù qiān chún , yǐ yuē zhū hóu 。

 为您推荐:战国策·赵二·苏秦从燕之赵始合从文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签