战国策·赵二·秦攻赵拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 20:55:26

 文言文之家为您整理战国策·赵二·秦攻赵拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·赵二·秦攻赵注音版

 《 qíngōngzhào 》
  qíngōngzhào , wéiwèiqínwángyuē :“ chénwénmíngwángzhīmín , lùnérzhī , shìguānshìérkùn ; yán, duōtīngérshíyòngzhī , shìshìbàiérèzhāng 。 chényuànwángcháchénzhīsuǒ , érxiàozhīshízhīyòng 。 chénwén怀huáizhòngbǎozhě , xíng ; rèngōngzhě , qīng 。 shìxiánzhěrènzhòngérxínggōng , zhīzhěgōngshùn 。 mínèzūn , érshì 。 chénwénzhī : bǎibèizhīguózhě , mínhòu ; gōnggāoshìzhě , rénzhǔzàixíng ; jìnzhīmín , rénzhěyòng ; qiúérfǎnjìng, shèngzhǔzhīzhì ; gōngérmín , yòngbīngzhīdào 。 jīnyòngbīngzhōngshēnxiū , jìnba , zhào , zhàojǐncúnzāi ! ránérlúnzhīguó , jīnsuīdehándān , fēiguózhīcháng 。 zhě广guǎngérgēng , mínléixiū , yòuyánzhīxíng , suīcóngérzhǐ。 yuē :‘ zhànshèngérguówēizhě , duàn 。 gōngérquánqīngzhě ,  。’ guòrènzhīshì , dezi ; zhīqiú , jūndechén 。 wēizhīwèizhùzhěqiáng , chámínzhīwéiyòngzhě , míngqīngzhīwéizhòngzhěwáng 。”
  qínwángyuē :“ guǎrénànbīngmín , tiānxiàwéicóng , jiāngqín 。” yuē :“ chényǒuzhītiānxiàzhīnéngwéicóngqín。 chéntiándān 、 ěrwéiguò 。 tiándān 、 ěrwéiguòzāi ? tiānxiàzhīzhǔjìnguò ! shōuwáng 、 chǔ 、 wèizhīzhīzhào , qióngqínzhéhán , chénwéizhì 。 wēi 、 xuān , shìzhīxiánzhǔ , ér广guǎng , guóéryòngmín , jiāngérbīngqiáng 。 xuānwángyòngzhī , hòuhánwēiwèi , nánchǔ , 西gōngqín , wèibīngkùnxiáosāizhīshàng , shíniánrǎng , qínrényuǎn, érwéi 。 bīngzhīsuǒ , hán 、 wèizhīsuǒjǐncúnzhě ,  ? shìchǔgōngqín , érhòushòuyāng 。 jīnfēiyǒuwēi、 xuānzhī , jīngbīngfēiyǒuhánjìnwèizhī , érjiāngfēiyǒutiándān 、 zhī 。 shōu 、 chǔ 、 wèi 、 zhīzhīzhào , qióngqínzhéhán 、 chénwéizhì 。 chéncóngchéng 。 yǒunànzhě , jīnchényǒuhuànshì 。 xíngmíngzhījiā , jiēyuē ‘ báifēi ’  。 báishí , nǎi使shǐyǒubáizhīwéi 。 chénzhīsuǒhuàn 。
 “ zhěqínrénxiàbīnggōng怀huái , rén , sānguócóngzhī 。 zhàoshē 、 bàonìngjiāng , chǔyǒurénércóngzhī 。 lín怀huáiérjiù , qínrénércóng 。 shísānguózhīzēngqínérài怀huái ? wàngzēng怀huáiéràiqín ? gōngérjiù , ércóng , shìsānguózhībīngyīn , érzhàoshē 、 bàonìngzhīnéng 。 lièbài 。 tiándānjiāngzhīliáng , bīnghéngxíngzhōngshínián , zhōngshēngǎnshèbīnggōngqínzhéhán , érchífēngnèi , shícóngzhīchéngècún 。”
  shìqínwángjiěbīngchūjìng , zhūhóuxiū , tiānxiàān , èrshíjiǔniánxiānggōng 。

战国策·赵二·秦攻赵拼音版

 《 qín gōng zhào 》
  qín gōng zhào , sū zǐ wéi wèi qín wáng yuē :“ chén wén míng wáng zhī yú qí mín yě , bó lùn ér jì yì zhī , shì gù guān wú fá shì ér lì bù kùn ; yú qí yán yě , duō tīng ér shí yòng zhī , shì gù shì wú bài yè ér è bù zhāng 。 chén yuàn wáng chá chén zhī suǒ yè , ér xiào zhī yú yī shí zhī yòng yě 。 chén wén huái zhòng bǎo zhě , bù yǐ yè xíng ; rèn dà gōng zhě , bù yǐ qīng dí 。 shì yǐ xián zhě rèn zhòng ér xíng gōng , zhī zhě gōng dà zé cí shùn 。 gù mín bù è qí zūn , ér shì bù dù qí yè 。 chén wén zhī : bǎi bèi zhī guó zhě , mín bù lè hòu yě ; gōng yè gāo shì zhě , rén zhǔ bù zài xíng yě ; lì jìn zhī mín , rén zhě bù yòng yě ; qiú dé ér fǎn jìng , shèng zhǔ zhī zhì yě ; gōng dà ér xī mín , yòng bīng zhī dào yě 。 jīn yòng bīng zhōng shēn bù xiū , lì jìn bù ba , zhào nù bì yú qí jǐ yì , zhào jǐn cún zāi ! rán ér sì lún zhī guó yě , jīn suī de hán dān , fēi guó zhī cháng lì yě 。 yì zhě dì guǎng ér bù gēng , mín léi bù xiū , yòu yán zhī yǐ xíng fá , zé suī cóng ér bù zhǐ yǐ 。 yǔ yuē :‘ zhàn shèng ér guó wēi zhě , wù bù duàn yě 。 gōng dà ér quán qīng zhě , dì bù rù yě 。’ gù guò rèn zhī shì , fù bù de yú zi ; wú yǐ zhī qiú , jūn bù de yú chén 。 gù wēi zhī wèi zhù zhě qiáng , chá hū xī mín zhī wéi yòng zhě bó , míng hū qīng zhī wéi zhòng zhě wáng 。”
  qín wáng yuē :“ guǎ rén àn bīng xī mín , zé tiān xià bì wéi cóng , jiāng yǐ nì qín 。” sū zǐ yuē :“ chén yǒu yǐ zhī tiān xià zhī bù néng wéi cóng yǐ nì qín yě 。 chén yǐ tián dān 、 rú ěr wéi dà guò yě 。 qǐ dú tián dān 、 rú ěr dà wéi guò zāi ? tiān xià zhī zhǔ yì jìn guò yǐ ! fū lǜ shōu wáng qí 、 bà chǔ 、 bì wèi yǔ bù kě zhī zhī zhào , yù yǐ qióng qín zhé hán , chén yǐ wéi zhì yú yě 。 fū qí wēi 、 xuān , shì zhī xián zhǔ yě , dé bó ér dì guǎng , guó fù ér yòng mín , jiāng wǔ ér bīng qiáng 。 xuān wáng yòng zhī , hòu fù hán wēi wèi , yǐ nán fá chǔ , xī gōng qín , wèi qí bīng kùn yú xiáo sāi zhī shàng , shí nián rǎng dì , qín rén yuǎn jì bù fú , ér qí wéi xū lì 。 fū qí bīng zhī suǒ yǐ pò , hán 、 wèi zhī suǒ yǐ jǐn cún zhě , hé yě ? shì zé fá chǔ gōng qín , ér hòu shòu qí yāng yě 。 jīn fù fēi yǒu qí wēi 、 xuān zhī yú yě , jīng bīng fēi yǒu fù hán jìn wèi zhī kù yě , ér jiāng fēi yǒu tián dān 、 sī mǎ zhī lǜ yě 。 shōu pò qí 、 bà chǔ 、 bì wèi 、 bù kě zhī zhī zhào , yù yǐ qióng qín zhé hán 、 chén yǐ wéi zhì wù 。 chén yǐ cóng yī bù kě chéng yě 。 kè yǒu nàn zhě , jīn chén yǒu huàn yú shì 。 fū xíng míng zhī jiā , jiē yuē ‘ bái mǎ fēi mǎ ’ yě 。 yǐ rú bái mǎ shí mǎ , nǎi shǐ yǒu bái mǎ zhī wéi yě 。 cǐ chén zhī suǒ huàn yě 。
 “ xī zhě qín rén xià bīng gōng huái , fú qí rén , sān guó cóng zhī 。 zhào shē 、 bào nìng jiāng , chǔ yǒu sì rén qǐ ér cóng zhī 。 lín huái ér bù jiù , qín rén qù ér bù cóng 。 bù shí sān guó zhī zēng qín ér ài huái yé ? wàng qí zēng huái ér ài qín yé ? fū gōng ér bù jiù , qù ér bù cóng , shì yǐ sān guó zhī bīng yīn , ér zhào shē 、 bào nìng zhī néng yě 。 gù liè dì yǐ bài yú qí 。 tián dān jiāng qí zhī liáng , yǐ bīng héng xíng yú zhōng shí sì nián , zhōng shēn bù gǎn shè bīng yǐ gōng qín zhé hán yě , ér chí yú fēng nèi , bù shí cóng zhī yī chéng è cún yě 。”
  yú shì qín wáng jiě bīng bù chū yú jìng , zhū hóu xiū , tiān xià ān , èr shí jiǔ nián bù xiāng gōng 。

 为您推荐:战国策·赵二·秦攻赵文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签