战国策·张仪为秦连横说赵王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 20:58:53

  文言文之家为您整理战国策·张仪为秦连横说赵王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪为秦连横说赵王注音版

  《 zhāngwéiqínliánhéngshuōzhàowáng 》
   zhāngwéiqínliánhéng , shuōzhàowángyuē :“ qínwáng使shǐchéngǎnxiànshūwángshǐ 。 wángshōushuàitiānxiàbìnqín , qínbīnggǎnchūhánguānshínián 。 wángzhīwēi , xíngtiānxiàshāndōng 。 kǒngshè , shànjiǎbīng , shìchē , chíshè , tián , shǒufēngzhīnèi , chóushèchù , gǎndòngyáo , wéiwángyǒuguòzhī 。 jīnqínwángzhī , 西shǔ , bìnghànzhōng , dōngshōuliǎngzhōuér西qiānjiǔdǐng , shǒubáizhījīn 。 qínsuīyuǎn , ránérxīn忿fènjuànhánzhījiǔ 。 jīnxuānjūnyǒuwēijiǎdùnbīng , jūnmiǎnchí , yuànzhāng , fān , yíngzhànhándānzhīxià 。 yuànjiǎzhīzhàn , zhèngyīnzhòuzhīshì 。 jìng使shǐchénxiānwénzuǒyòu 。
  “ fánwángzhīsuǒxìnwéicóngzhě , shìqínzhī 。 yínghuòzhūhóu , shìwéifēi , fēiwéishì 。 fǎnguóérnéng , lìngchēlièzhīshì 。 tiānxiàzhīmíng 。 jīnchǔqínwéikūnzhīguó , érhán 、 wèichēngwéidōngfānzhīchén , xiànyánzhī , duànzhàozhīyòu 。 duànyòuérqiúréndòu , shīdǎngér , qiúwēi , dezāi ? jīnqínsānjiāngjūn , jūnsāidào , gào使shǐxīngshīqīng , jūnhándānzhīdōng ; jūnjūnchénggāo , hán 、 wèiérjūnwàiyánjūnjūnmiǎnchí 。 yuēyuē , guówéigōngzhào , zhàoérfēn 。 shìgǎnyǐnqíng , xiānwénzuǒyòu 。 chénqièwéiwáng , qínmiǎnchí , miànxiàngjiànérshēnxiāngjié 。 chénqǐngànbīnggōng , yuànwángzhīdìng 。”
   zhàowángyuē :“ xiānwángzhīshí , fèngyángjūnxiàng , zhuānquánshànshì , huìxiānwáng , duànguānshì 。 guǎréngōng , shǔshī , néngguómóu 。 xiānwángqúnchén , guǎrénniánshào , fèngzhīqiǎn , xīnqièyān 。 wéicóngshìqín , fēiguózhīcháng 。 nǎiqiěyuànbiànxīn , pōuxièqiánguòshìqín 。 fāngjiāngyuēchēxíng , érshìwén使shǐzhězhīmíngzhào 。” shìnǎichēsānbǎichéngcháomiǎnchí , jiānshìqín 。

战国策·张仪为秦连横说赵王拼音版

  《 zhāng yí wéi qín lián héng shuō zhào wáng 》
   zhāng yí wéi qín lián héng , shuō zhào wáng yuē :“ bì yì qín wáng shǐ chén gǎn xiàn shū yú dà wáng yù shǐ 。 dà wáng shōu shuài tiān xià yǐ bìn qín , qín bīng bù gǎn chū hán gǔ guān shí wǔ nián yǐ 。 dà wáng zhī wēi , xíng yú tiān xià shān dōng 。 bì yì kǒng jù shè fú , shàn jiǎ lì bīng , shì chē qí , xí chí shè , lì tián jī sù , shǒu sì fēng zhī nèi , chóu jū shè chù , bù gǎn dòng yáo , wéi dà wáng yǒu yì dū guò zhī yě 。 jīn qín yǐ dà wáng zhī lì , xī jǔ bā shǔ , bìng hàn zhōng , dōng shōu liǎng zhōu ér xī qiān jiǔ dǐng , shǒu bái mǎ zhī jīn 。 qín suī pì yuǎn , rán ér xīn fèn juàn hán nù zhī rì jiǔ yǐ 。 jīn xuān jūn yǒu wēi jiǎ dùn bīng , jūn yú miǎn chí , yuàn dù hé yú zhāng , jù fān wú , yíng zhàn hán dān zhī xià 。 yuàn yǐ jiǎ zǐ zhī rì hé zhàn , yǐ zhèng yīn zhòu zhī shì 。 jìng shǐ chén xiān yǐ wén yú zuǒ yòu 。
  “ fán dà wáng zhī suǒ xìn yǐ wéi cóng zhě , shì sū qín zhī jì 。 yíng huò zhū hóu , yǐ shì wéi fēi , yǐ fēi wéi shì 。 yù fǎn fù qí guó ér bù néng , zì lìng chē liè yú qí zhī shì 。 fū tiān xià zhī bù kě yī yì míng yǐ 。 jīn chǔ yǔ qín wéi kūn dì zhī guó , ér hán 、 wèi chēng wéi dōng fān zhī chén , qí xiàn yú yán zhī dì , cǐ duàn zhào zhī yòu bì yě 。 fū duàn yòu bì ér qiú yǔ rén dòu , shī qí dǎng ér gū jū , qiú yù wú wēi , qǐ kě de zāi ? jīn qín fā sān jiāng jūn , yī jūn sāi wǔ dào , gào qí shǐ xīng shī dù qīng hé , jūn yú hán dān zhī dōng ; yī jūn jūn yú chéng gāo , qū hán 、 wèi ér jūn yú hé wài yán yī jūn jūn yú miǎn chí 。 yuē yuē , sì guó wéi yī yǐ gōng zhào , pò zhào ér sì fēn qí dì 。 shì gù bù gǎn nì yì yǐn qíng , xiān yǐ wén yú zuǒ yòu 。 chén qiè wéi dà wáng jì , mò rú yǔ qín yù yú miǎn chí , miàn xiàng jiàn ér shēn xiāng jié yě 。 chén qǐng àn bīng wú gōng , yuàn dà wáng zhī dìng jì 。”
   zhào wáng yuē :“ xiān wáng zhī shí , fèng yáng jūn xiàng , zhuān quán shàn shì , bì huì xiān wáng , dú duàn guān shì 。 guǎ rén gōng jū , shǔ yú shī fù , bù néng yǔ guó móu 。 xiān wáng qì qún chén , guǎ rén nián shào , fèng cí jì zhī rì qiǎn , sī xīn gù qiè yí yān 。 yǐ wéi yī cóng bù shì qín , fēi guó zhī cháng lì yě 。 nǎi qiě yuàn biàn xīn yì lǜ , pōu dì xiè qián guò yǐ shì qín 。 fāng jiāng yuē chē qū xíng , ér shì wén shǐ zhě zhī míng zhào 。” yú shì nǎi yǐ chē sān bǎi chéng rù cháo miǎn chí , gē hé jiān yǐ shì qín 。

  为您推荐:战国策·赵二·张仪为秦连横说赵王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签