战国策·王立周绍为傅拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 21:07:13

 文言文之家为您整理战国策·王立周绍为傅拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·王立周绍为傅注音版

 《 wángzhōushàowéi 》
  wángzhōushàowéiyuē :“ guǎrénshǐxíngxiàn , guòfān , dāngziwéizhīshí , jiànshíshàngzhějiēdàozizhīxiào 。 guǎrénwènzi, jiǔshí , érqiújiànzi 。 bìngér 。 rényǒuyánzizhěyuē :‘ zhīxiào , jūnzhīzhōngchén 。’ guǎrénzizhīzhī , wèibiàndàorén , wēichínán , zhōngxiě , xìnyuǎn 。 shīyún ‘ nányǒng , zhìluànzhī , shìzhī 。 xíng , jiàoshǎoxué , zhījīng 。 xúnzhīshì , shīérlèi ; 访fǎngzhīxíng , qióngéryōu 。’ guǎrénzizhīwáng 。”
  zhōushàoyuē :“ wángshīlùn , fēijiànchénsuǒgǎnrèn 。” wángyuē :“ xuǎnziruò , lùnchénruòjūn 。 jūn , guǎrén 。” zhōushàoyuē :“ zhīdàoliù 。” wángyuē :“ liùzhě ?” zhōushàoyuē :“ zhīzàobiàn , shēnxíngkuānhuì , wēiyánwèi , zhòngbiànxīn , gōngjiàoérkuài , xiàérwēi 。 liùzhě , zhīcái , érchényān 。 yǐnzhōngjié , chénzhīzuì 。 mìngguān , fányǒu , zhīchǐ 。 wángqǐnggènglùn 。”
  wángyuē :“ zhīliùzhě , suǒ使shǐzi 。” zhōushàoyuē :“ nǎiguówèitōngwáng 。 suīrán , chén , wángzhīchén , érwángzhòngmìngzhī, chéngǎntīnglìng ?” zàibài ,  。
  wángyuē :“ guǎrénwángwéirèn , zizhīhòuàizhī , suǒjiànchǒu 。 dàozhīxíng , lìngxué 。 shìjūnzhě , shùn, zhì 。 shìxiānzhě , mínggāo , bèi 。 yǒuchénmìng , guózhī 。 néngxíngshì , shìguǎrénzhě 。《 shū 》 yún:‘ xié , rènxiánèr 。’ guǎrén , yòngrén 。” suìzhōushàoguān , bèidàihuángjīnshī , wáng 。

战国策·王立周绍为傅拼音版

 《 wáng lì zhōu shào wéi fù 》
  wáng lì zhōu shào wéi fù yuē :“ guǎ rén shǐ xíng xiàn , guò fān wú , dāng zi wéi zǐ zhī shí , jiàn shí yǐ shàng zhě jiē dào zi zhī xiào 。 gù guǎ rén wèn zi yǐ bì , yí zǐ yǐ jiǔ shí , ér qiú jiàn zi 。 zǐ yè bìng ér cí 。 rén yǒu yán zi zhě yuē :‘ fù zhī xiào zǐ , jūn zhī zhōng chén yě 。’ gù guǎ rén yǐ zi zhī zhī lǜ , wèi biàn zú yǐ dào rén , wēi zú yǐ chí nán , zhōng kě yǐ xiě yì , xìn kě yǐ yuǎn qī 。 shī yún ‘ fú nán yǐ yǒng , zhì luàn yǐ zhī , shì zhī jì yě 。 lì fù yǐ xíng , jiào shǎo yǐ xué , yì zhī jīng yě 。 xún jì zhī shì , shī ér lèi ; fǎng yì zhī xíng , qióng ér bù yōu 。’ gù guǎ rén yù zi zhī hú fú yǐ fù wáng hū 。”
  zhōu shào yuē :“ wáng shī lùn yǐ , fēi jiàn chén suǒ gǎn rèn yě 。” wáng yuē :“ xuǎn zi mò ruò fù , lùn chén mò ruò jūn 。 jūn , guǎ rén yě 。” zhōu shào yuē :“ lì fù zhī dào liù 。” wáng yuē :“ liù zhě hé yě ?” zhōu shào yuē :“ zhī lǜ bù zào dá yú biàn , shēn xíng kuān huì dá yú lǐ , wēi yán bù zú yǐ yì yú wèi , zhòng lì bù zú yǐ biàn qí xīn , gōng yú jiào ér bù kuài , hé yú xià ér bù wēi 。 liù zhě , fù zhī cái , ér chén wú yī yān 。 yǐn zhōng bù jié , chén zhī zuì yě 。 fù mìng pú guān , yǐ fán yǒu sī , lì zhī chǐ yě 。 wáng qǐng gèng lùn 。”
  wáng yuē :“ zhī cǐ liù zhě , suǒ yǐ shǐ zi 。” zhōu shào yuē :“ nǎi guó wèi tōng yú wáng hú fú 。 suī rán , chén , wáng zhī chén yě , ér wáng zhòng mìng zhī , chén gǎn bù tīng lìng hū ?” zài bài , cì hú fú 。
  wáng yuē :“ guǎ rén yǐ wáng zǐ wéi zǐ rèn , yù zi zhī hòu ài zhī , wú suǒ jiàn chǒu 。 yù dào zhī yǐ xíng yì , wù lìng nì kǔ yú xué 。 shì jūn zhě , shùn qí yì , bù nì qí zhì 。 shì xiān zhě , míng qí gāo , bù bèi qí gū 。 gù yǒu chén kě mìng , qí guó zhī lù yě 。 zǐ néng xíng shì , yǐ shì guǎ rén zhě bì yǐ 。《 shū 》 yún :‘ qù xié wú yí , rèn xián wù èr 。’ guǎ rén yǔ zǐ , bù yòng rén yǐ 。” suì cì zhōu shào hú fú yī guān , bèi dài huáng jīn shī bǐ , yǐ fù wáng zǐ yě 。

 为您推荐:战国策·赵二·王立周绍为傅文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签