战国策·赵惠文王三十年拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 21:17:58

  文言文之家为您整理战国策·赵惠文王三十年拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·赵惠文王三十年注音版

  《 zhàohuìwénwángsānshínián 》
   zhàohuìwénwángsānshínián , xiāngdōupíngjūntiándānwènzhàoshēyuē :“ fēishuōjiāngjūnzhībīng , suǒzhě , jiāngjūnzhīyòngzhòng 。 yòngzhòngzhě , 使shǐmíndegēngzuò , liángshíwǎnlìngěi 。 zuòérzhīdào , fēidānzhīsuǒwéi 。 dānwénzhī , wángzhībīng , suǒyòngzhěguòsānwàn , értiānxià 。 jīnjiāngjūnshíwàn 、 èrshíwànzhīzhòngnǎiyòngzhī , dānzhīsuǒ 。”
   yuē :“ jūnfēibīng , yòumíngshíshì 。 gānzhījiàn , ròushìduànniú , jīnshìjiépán ; báozhīzhùshàngérzhī , zhéwéisān , zhìzhīshíshàngérzhī , suìwéibǎi 。 jīnsānwànzhīzhòngéryīngqiángguózhībīng , shìbáozhùshízhīlèi 。 qiěgānzhījiàncái , nánzhīhòu , érfēng ; zhībáo , érrènduàn 。 jiānyǒushìliǎngzhě , diào (?) xínméngzhī便biàn , cāorènér, wèiérshǒuduàn 。 jūnshí 、 èrshíwànzhīzhòng , érwèidiào (?) xínméngzhī便biàn , érsānwànxíngtiānxià , jūnyānnéng ? qiězhěhǎizhīnèi , fēnwéiwànguó 。 chéngsuī , guòsānbǎizhàngzhě 。 rénsuīzhòng , guòsānqiānjiāzhě 。 érbīngsānwàn , nánzāi ! jīnzhīwéiwànguózhě , fēnwéizhànguó , néngshùshíwànzhībīng , kuàngchíjiǔ , shùsuì , jūnzhī 。 èrshíwànzhīzhònggōngjīng , niánnǎiba 。 zhàoèrshíwànzhīzhònggōngzhōngshān , niánnǎiguī 。 jīnzhěhánxiāngfāng , érguówéigōngyān , yǒugǎnyuē , sānwànjiùshìzhězāi ? jīnqiānzhàngzhīchéng , wànjiāzhīxiāngwàng , érsuǒsānwànzhīzhòng , wéiqiānzhàngzhīchéng , cúnjiǎo , érzhànyòng , jūnjiāngzhī ?” dōupíngjūnkuìrántàiyuē :“ dānzhì !”

战国策·赵惠文王三十年拼音版

  《 zhào huì wén wáng sān shí nián 》
   zhào huì wén wáng sān shí nián , xiāng dōu píng jūn tián dān wèn zhào shē yuē :“ wú fēi bù shuō jiāng jūn zhī bīng fǎ yě , suǒ yǐ bù fú zhě , dú jiāng jūn zhī yòng zhòng 。 yòng zhòng zhě , shǐ mín bù de gēng zuò , liáng shí wǎn lìn bù kě gěi yě 。 cǐ zuò ér zì pò zhī dào yě , fēi dān zhī suǒ wéi yě 。 dān wén zhī , dì wáng zhī bīng , suǒ yòng zhě bù guò sān wàn , ér tiān xià fú yǐ 。 jīn jiāng jūn bì fù shí wàn 、 èr shí wàn zhī zhòng nǎi yòng zhī , cǐ dān zhī suǒ bù fú yě 。”
   mǎ fú yuē :“ jūn fēi tú bù dá yú bīng yě , yòu bù míng qí shí shì 。 fū wú gān zhī jiàn , ròu shì zé duàn niú mǎ , jīn shì zé jié pán yí ; báo zhī zhù shàng ér jī zhī , zé zhé wéi sān , zhì zhī shí shàng ér jī zhī , zé suì wéi bǎi 。 jīn yǐ sān wàn zhī zhòng ér yīng qiáng guó zhī bīng , shì báo zhù jī shí zhī lèi yě 。 qiě fú wú gān zhī jiàn cái , nán fū wú jǐ zhī hòu , ér fēng bù rù ; wú pí zhī báo , ér rèn bù duàn 。 jiān yǒu shì liǎng zhě , wú diào (?) xín méng xū zhī biàn , cāo qí rèn ér cì , zé wèi rù ér shǒu duàn 。 jūn wú shí yú 、 èr shí wàn zhī zhòng , ér wèi cǐ diào (?) xín méng xū zhī biàn , ér tú yǐ sān wàn xíng yú tiān xià , jūn yān néng hū ? qiě gǔ zhě sì hǎi zhī nèi , fēn wéi wàn guó 。 chéng suī dà , bù guò sān bǎi zhàng zhě 。 rén suī zhòng , bù guò sān qiān jiā zhě 。 ér yǐ jí bīng sān wàn , jù cǐ xī nán zāi ! jīn qǔ gǔ zhī wéi wàn guó zhě , fēn yǐ wéi zhàn guó qī , néng jù shù shí wàn zhī bīng , kuàng rì chí jiǔ , shù suì , jí jūn zhī qí yǐ 。 qí yǐ èr shí wàn zhī zhòng gōng jīng , wǔ nián nǎi ba 。 zhào yǐ èr shí wàn zhī zhòng gōng zhōng shān , wǔ nián nǎi guī 。 jīn zhě qí hán xiāng fāng , ér guó wéi gōng yān , qǐ yǒu gǎn yuē , wǒ qí yǐ sān wàn jiù shì zhě hū zāi ? jīn qiān zhàng zhī chéng , wàn jiā zhī yì xiāng wàng yě , ér suǒ yǐ sān wàn zhī zhòng , wéi qiān zhàng zhī chéng , bù cún qí yī jiǎo , ér yě zhàn bù zú yòng yě , jūn jiāng yǐ cǐ hé zhī ?” dōu píng jūn kuì rán tài xī yuē :“ dān bù zhì yě !”

  为您推荐:战国策·赵三·赵惠文王三十年文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签