战国策·齐破燕赵欲存之拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 22:00:39

  文言文之家为您整理战国策·齐破燕赵欲存之拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·齐破燕赵欲存之注音版

  《 yānzhàocúnzhī 》
   yàn , zhàocúnzhī 。 yuèwèizhàowángyuē :“ jīnyuēérgōng , qiúzhào 。 qǐngdōngyàn 。 zhàoyǒuběi, yǒudōng , yàn 、 zhàozhēng 。 shìèrguóqīn 。 dōngzhīqiáng , yànzhàozhī , tiānxiàzēngzhī , jiēshìwáng 。 shìyīntiānxià 。” wángyuē :“ shàn 。” nǎidōng , chǔ 、 wèizēngzhī , lìngnàohuá 、 huìshīzhīzhào , qǐngércúnyàn 。

战国策·齐破燕赵欲存之拼音版

  《 qí pò yān zhào yù cún zhī 》
   qí pò yàn , zhào yù cún zhī 。 yuè yì wèi zhào wáng yuē :“ jīn wú yuē ér gōng qí , qí bì qiú zhào 。 bù rú qǐng yǐ hé dōng yì yàn dì yú qí 。 zhào yǒu hé běi , qí yǒu hé dōng , yàn 、 zhào bì bù zhēng yǐ 。 shì èr guó qīn yě 。 yǐ hé dōng zhī dì qiáng qí , yǐ yàn yǐ zhào fǔ zhī , tiān xià zēng zhī , bì jiē shì wáng yǐ fá qí 。 shì yīn tiān xià yǐ pò qí yě 。” wáng yuē :“ shàn 。” nǎi yǐ hé dōng yì qí , chǔ 、 wèi zēng zhī , lìng nào huá 、 huì shī zhī zhào , qǐng fá qí ér cún yàn 。

  为您推荐:战国策·赵三·齐破燕赵欲存之文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签