战国策·秦攻赵蔺离石祁拔拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 12:40:17

  文言文之家为您整理战国策·秦攻赵蔺离石祁拔拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦攻赵蔺离石祁拔注音版

  《 qíngōngzhàolìnshí 》
   qíngōngzhào , lìn 、 shí 、  。 zhàogōngwéizhìqín , érqǐngnèijiāo 、  、 niúzhīchéng , lìn 、 shí 、 zhào 。 zhàobèiqín , jiāo 、  、 niú 。 qínwáng , lìnggōngzēngqǐng , zhàowángnǎilìngzhèngzhūduìyuē :“ lìn 、 shí 、 zhī , kuàngyuǎnzhào , érjìnguó 。 yǒuxiānwángzhīmíngxiānchénzhī , néngyǒuzhī 。 jīnguǎréndǎi , shèzhīnéng , ānnéngshōulìn 、 shí ,  ? guǎrényǒulìngzhīchén , shíwèishì , fēiguǎrénzhīsuǒgǎnzhī 。” bèiqín 。
   qínwáng , lìngwèizhào , gōngè 。 zhàoshējiāngjiùzhī 。 wèilìnggōngjiùruìshīān , xiéqín 。 qínbàiè , fǎngōngwèi , liánjiù , bàiqínshī 。

战国策·秦攻赵蔺离石祁拔拼音版

  《 qín gōng zhào lìn lí shí qí bá 》
   qín gōng zhào , lìn 、 lí shí 、 qí bá 。 zhào yǐ gōng zǐ wú wéi zhì yú qín , ér qǐng nèi jiāo 、 lí 、 niú hú zhī chéng , yǐ yì lìn 、 lí shí 、 qí yú zhào 。 zhào bèi qín , bù yǔ jiāo 、 lí 、 niú hú 。 qín wáng nù , lìng gōng zǐ zēng qǐng dì , zhào wáng nǎi lìng zhèng zhū duì yuē :“ fū lìn 、 lí shí 、 qí zhī dì , kuàng yuǎn yú zhào , ér jìn yú dà guó 。 yǒu xiān wáng zhī míng yǔ xiān chén zhī lì , gù néng yǒu zhī 。 jīn guǎ rén bù dǎi , qí shè jì zhī bù néng xù , ān néng shōu xù lìn 、 lí shí , qí hū ? guǎ rén yǒu bù lìng zhī chén , shí wèi cǐ shì yě , fēi guǎ rén zhī suǒ gǎn zhī 。” zú bèi qín 。
   qín wáng dà nù , lìng wèi hú yì fá zhào , gōng è yǔ 。 zhào shē jiāng jiù zhī 。 wèi lìng gōng zǐ jiù yǐ ruì shī jū ān yì , yǐ xié qín 。 qín bài yú è yǔ , fǎn gōng wèi jǐ , lián pō jiù jǐ , dà bài qín shī 。

  为您推荐:战国策·赵三·秦攻赵蔺离石祁拔文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签