战国策·魏因富丁且合于秦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 12:50:17

  文言文之家为您整理战国策·魏因富丁且合于秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏因富丁且合于秦注音版

  《 wèiyīndīngqiěqín 》
   wèiyīndīngqiěqín , zhàokǒng , qǐngxiàowèiértīngxuēgōng 。 jiàokàiwèiduìyuē :“ zhàowèihéngzhī , xiàowèiértīngxuēgōng 。 gōnglìngzhǔzhōuzuì , érqǐngxiāngzhīwèi 。 zhōuzuìtiānxiàqínzhě , jīnxiāngwèi , wèi 、 qín 。  、 wèisuījìn , qínnéngshāngzhào 。 wèiwángtīng , shìqīng 。 qín 、 wèisuījìn , néngzhào 。 zhàoér便biànzhōuzuì 。”

战国策·魏因富丁且合于秦拼音版

  《 wèi yīn fù dīng qiě hé yú qín 》
   wèi yīn fù dīng qiě hé yú qín , zhào kǒng , qǐng xiào dì yú wèi ér tīng xuē gōng 。 jiào zǐ kài wèi lǐ duì yuē :“ zhào wèi héng zhī hé yě , gù yù xiào dì yú wèi ér tīng xuē gōng 。 gōng bù rú lìng zhǔ fù yǐ dì zī zhōu zuì , ér qǐng xiāng zhī yú wèi 。 zhōu zuì yǐ tiān xià rǔ qín zhě yě , jīn xiāng wèi , wèi 、 qín bì xū yǐ 。 qí 、 wèi suī jìn , wú qín bù néng shāng zhào 。 wèi wáng tīng , shì qīng qí yě 。 qín 、 wèi suī jìn , wú qí bù néng dé zhào 。 cǐ lì yú zhào ér biàn yú zhōu zuì yě 。”

  为您推荐:战国策·赵三·魏因富丁且合于秦文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签