战国策·魏使人因平原君请从于赵拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 21:25:09

  文言文之家为您整理战国策·魏使人因平原君请从于赵拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏使人因平原君请从于赵注音版

  《 wèi使shǐrényīnpíngyuánjūnqǐngcóngzhào 》
   wèi使shǐrényīnpíngyuánjūnqǐngcóngzhào 。 sānyánzhī , zhàowángtīng 。 chūqīngyuē :“ wèicóng 。” qīng , wángyuē :“ jīnzhěpíngyuánjūnwéiwèiqǐngcóng , guǎréntīng 。  ?” qīngyuē :“ wèiguò 。” wángyuē :“ rán , guǎréntīng 。” qīngyuē :“ wángguò 。” wángyuē :“  ?” yuē :“ fánqiángruòzhīshì , qiángshòu , ruòshòuhài 。 jīnwèiqiúcóng , érwángtīng , shìwèiqiúhài , érwáng 。 chényuē , wèiguò , wángguò 。”

战国策·魏使人因平原君请从于赵拼音版

  《 wèi shǐ rén yīn píng yuán jūn qǐng cóng yú zhào 》
   wèi shǐ rén yīn píng yuán jūn qǐng cóng yú zhào 。 sān yán zhī , zhào wáng bù tīng 。 chū yù yú qīng yuē :“ wèi rù bì yǔ cóng 。” yú qīng rù , wáng yuē :“ jīn zhě píng yuán jūn wéi wèi qǐng cóng , guǎ rén bù tīng 。 qí yú zǐ hé rú ?” yú qīng yuē :“ wèi guò yǐ 。” wáng yuē :“ rán , gù guǎ rén bù tīng 。” yú qīng yuē :“ wáng yì guò yǐ 。” wáng yuē :“ hé yě ?” yuē :“ fán qiáng ruò zhī jǔ shì , qiáng shòu qí lì , ruò shòu qí hài 。 jīn wèi qiú cóng , ér wáng bù tīng , shì wèi qiú hài , ér wáng cí lì yě 。 chén gù yuē , wèi guò , wáng yì guò yǐ 。”

  为您推荐:战国策·赵三·魏使人因平原君请从于赵文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签