战国策·平原君谓平阳君拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 21:31:34

  文言文之家为您整理战国策·平原君谓平阳君拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·平原君谓平阳君注音版

  《 píngyuánjūnwèipíngyángjūn 》
   píngyuánjūnwèipíngyángjūnyuē :“ gōngmóuyóuqín , qiědōng , éryīnghóu 。 yīnghóuyuē :‘ gōngjiāngxíng , jiàozhī ?’ yuē :‘ qiěwēijūnzhīmìngmìngzhī , chénqiěyǒuxiàojūn 。 guì , érzhì ; liángròu , érliángròuzhì ; liángròujiāoshē , érjiāoshēzhì ; jiāoshēwáng , érwángzhì 。 lěishìqián , zuòzhěduō 。’ yīnghóuyuē :‘ gōngzhīsuǒjiàozhīzhěhòu 。’ dewén , wàngxīn 。 yuànjūnzhīwàng 。” píngyángjūnyuē :“ jìngnuò 。”

战国策·平原君谓平阳君拼音版

  《 píng yuán jūn wèi píng yáng jūn 》
   píng yuán jūn wèi píng yáng jūn yuē :“ gōng zǐ móu yóu yú qín , qiě dōng , ér cí yīng hóu 。 yīng hóu yuē :‘ gōng zǐ jiāng xíng yǐ , dú wú yǐ jiào zhī hū ?’ yuē :‘ qiě wēi jūn zhī mìng mìng zhī yě , chén gù qiě yǒu xiào yú jūn 。 fū guì bù yǔ fù qī , ér fù zhì ; fù bù yǔ bù liáng ròu qī , ér liáng ròu zhì ; liáng ròu bù yǔ jiāo shē qī , ér jiāo shē zhì ; jiāo shē bù yǔ sǐ wáng qī , ér sǐ wáng zhì 。 lěi shì yǐ qián , zuò cǐ zhě duō yǐ 。’ yīng hóu yuē :‘ gōng zǐ zhī suǒ yǐ jiào zhī zhě hòu yǐ 。’ pú de wén cǐ , bù wàng yú xīn 。 yuàn jūn zhī yì wù wàng yě 。” píng yáng jūn yuē :“ jìng nuò 。”

  为您推荐:战国策·赵三·平原君谓平阳君文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签