战国策·秦攻赵于长平拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 21:34:22

 文言文之家为您整理战国策·秦攻赵于长平拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦攻赵于长平注音版

 《 qíngōngzhàochángpíng 》
  qíngōngzhàochángpíng , zhī , yǐnbīngérguī 。 yīn使shǐrénsuǒliùchéngzhàoérjiǎng 。 zhàowèidìng , lóuhuǎnxīncóngqínlái , zhàowánglóuhuǎnzhīyuē :“ qínchéng ?  ?” lóuhuǎnràngyuē :“ fēirénchénzhīsuǒnéngzhī 。” wángyuē :“ suīrán , shìyángōngzhī 。” lóuhuǎnyuē :” wángwéngōngwén ? gōngwénguān , bìng 。 rénwéizhīshāfángzhōngzhěèrrén 。 wénzhī , kěn 。 xiāngshìyuē :‘ yānyǒuérzhě ?’ yuē :‘ kǒng , xiánrén , zhú , shìrénsuí 。 jīn , érrénwéizhěshíliùrén 。 ruòshìzhě , zhǎngzhěbáo , érrénhòu ?’ cóngyánzhī , zhīwéixián ; cóngyánzhī , miǎnwéi 。 yán , yánzhě , rénxīnbiàn 。 jīnchénxīncóngqínlái , éryán , fēi ; yánzhī , kǒngwángchénzhīwéiqín 。 gǎnduì 。 使shǐchéndewéiwángzhī , zhī 。” wángyuē :“ nuò 。”
  qīngwénzhī , jiànwáng , wánglóuhuǎnyángàozhī 。 qīngyuē :“ shìshuō 。” qínjiěhándānzhīwéi , érzhàowángcháo, 使shǐzhàohǎoyuēshìqín , liùxiànérjiǎng 。 wángyuē :“ wèi ?” qīngyuē :“ qínzhīgōngzhào , juànérguī ? wángshàngnéngjìn , àiwángérgōng ?” wángyuē :“ qínzhīgōng ,  , juànérguī 。” qīngyuē :“ qíngōngsuǒnéng , juànérguī 。 wángyòuzhīsuǒnénggōngzhī , shìzhùqíngōng 。 láiniánqíngōngwáng , wángjiù 。”
  wángyòuqīngzhīyángàolóuhuǎn 。 lóuhuǎnyuē :“ qīngnéngjìnzhīqínzhīsuǒzhì ? chéngzhīqínzhīzhì , dànwánzhī , yóu , lìngqínláiniángōngwáng , nèiérgòu ?” wángyuē :“ chéngtīngzi , néngláiniánqínzhīgōng ?” lóuhuǎnduìyuē :“ fēichénzhīsuǒgǎnrèn 。 zhěsānjìnzhījiāoqín , xiāngshàn , jīnqínshìhán 、 wèiérgōngwáng , wángzhīsuǒshìqínhán 、 wèi 。 jīnchénwéixiàjiěqīnzhīgōng , guāntōng , jiāohán 、 wèi 。 zhìláiniánérwángqín , wángzhīsuǒshìqínzhě , zàihán 、 wèizhīhòu 。 fēichénzhīsuǒgǎnrèn 。”
  wánglóuhuǎnzhīyángào 。 qīngyuē :“ lóuhuǎnyángòu , láiniánqíngōngwáng , gèngnèiérgòu 。 jīngòu , lóuhuǎnyòunéngqínzhīgōng , suī ? láiniángōng , yòuzhīsuǒnéngérgòu , jìnzhīshù 。 gòu 。 qínsuīshàngōng , néngliùchéng ; zhàosuīnéngshǒu , érzhìshīliùchéng 。 qínjuànérguī , bīngba 。 chéngshōutiānxiàgōngqín , shìshīzhītiānxià , érchángqín , guóshàng , shúzuòér , ruòqiángqín ? jīnlóuhuǎnyuē :‘ qínshànhán 、 wèiérgōngzhàozhě , wángzhīshìqínhán 、 wèi 。’ shì使shǐwángsuìliùchéngshìqín , zuòérjìn 。 láiniánqínqiú , wángjiāngzhī ?  , shìqiánguìértiāoqínhuò ; zhī , érgěizhī 。 yuē :‘ qiángzhěshàngōng , érruòzhěnéngshǒu 。’ jīnzuòértīngqín , qínbīngérduōde , shìqiángqínérruòzhào 。 qiángzhīqín , érruòzhīzhào , zhǐ 。 qiěqínlángzhīguó , zhīxīn 。 qiú , érwángzhīyǒujìn 。 yǒujìnzhīgěizhīqiú , shìzhào 。 yuē : shìshuō 。 wáng 。” wángyuē :“ nuò 。”
  lóuhuǎnwénzhī , jiànwáng , wángyòuqīngyángàozhī 。 lóuhuǎnyuē :“ rán 。 qīngde , wèizhīèr 。 qín 、 zhàogòunán , értiānxiàjiēshuō ,  ? yuē :‘ jiāngyīnqiángérchéngruò 。’ jīnzhàobīngkùnqín , tiānxiàzhīzhànzhě , jìnzàiqín 。 ruòqiú , tiānxià , wèiqínxīn 。 rán , tiānxiàjiāngyīnqínzhī , qínzhàozhīérguāfēnzhī , zhàoqiěwáng, qínzhī ? wángduànzhī ,  。”
  qīngwénzhī , yòujiànwángyuē :“ wēi , lóuzizhīwéiqín ! zhàobīngkùnqín , yòuqiú , shìtiānxià , érwèiqínxīnzāi ? shìshìtiānxiàruò ? qiěchényuēzhě , fēiér 。 qínsuǒliùchéngwáng , wángchéng 。 , qínzhīshēnchóu , wángchéng , bìngér西qín , zhītīngwáng , dàizhī 。 shìwángshīérchángqín , jiésānguózhīqīn , érqíndào 。” zhàowángyuē :“ shàn !” yīnqīngdōngjiànwáng , zhīmóuqín 。
  qīngwèifǎn , qínzhī使shǐzhězàizhào 。 lóuhuǎnwénzhī , táo 。

战国策·秦攻赵于长平拼音版

 《 qín gōng zhào yú cháng píng 》
  qín gōng zhào yú cháng píng , dà pò zhī , yǐn bīng ér guī 。 yīn shǐ rén suǒ liù chéng yú zhào ér jiǎng 。 zhào jì wèi dìng , lóu huǎn xīn cóng qín lái , zhào wáng yǔ lóu huǎn jì zhī yuē :“ yǔ qín chéng hé rú ? bù yǔ hé rú ?” lóu huǎn cí ràng yuē :“ cǐ fēi rén chén zhī suǒ néng zhī yě 。” wáng yuē :“ suī rán , shì yán gōng zhī sī 。” lóu huǎn yuē :” wáng yì wén fū gōng fǔ wén bó mǔ hū ? gōng fǔ wén bó guān yú lǔ , bìng sǐ 。 fù rén wéi zhī zì shā yú fáng zhōng zhě èr rén 。 qí mǔ wén zhī , bù kěn kū yě 。 xiāng shì yuē :‘ yān yǒu zǐ sǐ ér bù kū zhě hū ?’ qí mǔ yuē :‘ kǒng zǐ , xián rén yě , zhú yú lǔ , shì rén bù suí 。 jīn sǐ , ér fù rén wéi sǐ zhě shí liù rén 。 ruò shì zhě , qí yú zhǎng zhě báo , ér yú fù rén hòu ?’ gù cóng mǔ yán zhī , zhī wéi xián mǔ yě ; cóng fù yán zhī , bì bù miǎn wéi dù fù yě 。 gù qí yán yī yě , yán zhě yì , zé rén xīn biàn yǐ 。 jīn chén xīn cóng qín lái , ér yán wù yǔ , zé fēi jì yě ; yán yǔ zhī , zé kǒng wáng yǐ chén zhī wéi qín yě 。 gù bù gǎn duì 。 shǐ chén de wéi wáng jì zhī , bù rú yǔ zhī 。” wáng yuē :“ nuò 。”
  yú qīng wén zhī , rù jiàn wáng , wáng yǐ lóu huǎn yán gào zhī 。 yú qīng yuē :“ cǐ shì shuō yě 。” qín jì jiě hán dān zhī wéi , ér zhào wáng rù cháo , shǐ zhào hǎo yuē shì yú qín , gē liù xiàn ér jiǎng 。 wáng yuē :“ hé wèi yě ?” yú qīng yuē :“ qín zhī gōng zhào yě , juàn ér guī hū ? wáng yǐ qí lì shàng néng jìn , ài wáng ér bù gōng hū ?” wáng yuē :“ qín zhī gōng wǒ yě , bù yí yú lì yǐ , bì yǐ juàn ér guī yě 。” yú qīng yuē :“ qín yǐ qí lì gōng qí suǒ bù néng qǔ , juàn ér guī 。 wáng yòu yǐ qí lì zhī suǒ bù néng gōng yǐ zī zhī , shì zhù qín zì gōng yě 。 lái nián qín fù gōng wáng , wáng wú yǐ jiù yǐ 。”
  wáng yòu yǐ yú qīng zhī yán gào lóu huǎn 。 lóu huǎn yuē :“ yú qīng néng jìn zhī qín lì zhī suǒ zhì hū ? chéng zhī qín lì zhī bù zhì , cǐ dàn wán zhī dì , yóu bù yǔ yě , lìng qín lái nián fù gōng wáng , dé wú gē qí nèi ér gòu hū ?” wáng yuē :“ chéng tīng zi gē yǐ , zǐ néng bì lái nián qín zhī bù fù gōng wǒ hū ?” lóu huǎn duì yuē :“ cǐ fēi chén zhī suǒ gǎn rèn yě 。 xī zhě sān jìn zhī jiāo yú qín , xiāng shàn yě , jīn qín shì hán 、 wèi ér dú gōng wáng , wáng zhī suǒ yǐ shì qín bì bù rú hán 、 wèi yě 。 jīn chén wéi zú xià jiě fù qīn zhī gōng , qǐ guān tōng bì , qí jiāo hán 、 wèi 。 zhì lái nián ér wáng dú bù qǔ yú qín , wáng zhī suǒ yǐ shì qín zhě , bì zài hán 、 wèi zhī hòu yě 。 cǐ fēi chén zhī suǒ gǎn rèn yě 。”
  wáng yǐ lóu huǎn zhī yán gào 。 yú qīng yuē :“ lóu huǎn yán bù gòu , lái nián qín fù gōng wáng , dé wú gèng gē qí nèi ér gòu 。 jīn gòu , lóu huǎn yòu bù néng bì qín zhī bù fù gōng yě , suī gē hé yì ? lái nián fù gōng , yòu gē qí lì zhī suǒ bù néng qǔ ér gòu yě , cǐ zì jìn zhī shù yě 。 bù rú wú gòu 。 qín suī shàn gōng , bù néng qǔ liù chéng ; zhào suī bù néng shǒu , ér bù zhì shī liù chéng 。 qín juàn ér guī , bīng bì ba 。 wǒ yǐ wǔ chéng shōu tiān xià yǐ gōng bà qín , shì wǒ shī zhī yú tiān xià , ér qǔ cháng yú qín yě , wú guó shàng lì , shú yǔ zuò ér gē dì , zì ruò yǐ qiáng qín ? jīn lóu huǎn yuē :‘ qín shàn hán 、 wèi ér gōng zhào zhě , bì wáng zhī shì qín bù rú hán 、 wèi yě 。’ shì shǐ wáng suì yǐ liù chéng shì qín yě , jí zuò ér dì jìn yǐ 。 lái nián qín fù qiú gē dì , wáng jiāng yǔ zhī hū ? bù yǔ , zé shì qì qián guì ér tiāo qín huò yě ; yǔ zhī , zé wú dì ér gěi zhī 。 yǔ yuē :‘ qiáng zhě shàn gōng , ér ruò zhě bù néng zì shǒu 。’ jīn zuò ér tīng qín , qín bīng bù bì ér duō de dì , shì qiáng qín ér ruò zhào yě 。 yǐ yì yù qiáng zhī qín , ér gē yù ruò zhī zhào , qí jì gù bù zhǐ yǐ 。 qiě qín hǔ láng zhī guó yě , wú lǐ yì zhī xīn 。 qí qiú wú yǐ , ér wáng zhī dì yǒu jìn 。 yǐ yǒu jìn zhī dì gěi wú yǐ zhī qiú , qí shì bì wú zhào yǐ 。 gù yuē : cǐ shì shuō yě 。 wáng bì wù yǔ 。” wáng yuē :“ nuò 。”
  lóu huǎn wén zhī , rù jiàn yú wáng , wáng yòu yǐ yú qīng yán gào zhī 。 lóu huǎn yuē :“ bù rán 。 yú qīng de qí yī , wèi zhī qí èr yě 。 fū qín 、 zhào gòu nán , ér tiān xià jiē shuō , hé yě ? yuē :‘ wǒ jiāng yīn qiáng ér chéng ruò 。’ jīn zhào bīng kùn yú qín , tiān xià zhī hè zhàn zhě , zé bì jìn zài yú qín yǐ 。 gù bù ruò jí gē dì qiú hé , yǐ yí tiān xià , wèi qín xīn 。 bù rán , tiān xià jiāng yīn qín zhī nù , qín zhào zhī bì ér guā fēn zhī , zhào qiě wáng , hé qín zhī tú ? wáng yǐ cǐ duàn zhī , wù fù jì yě 。”
  yú qīng wén zhī , yòu rù jiàn wáng yuē :“ wēi yǐ , lóu zi zhī wéi qín yě ! fū zhào bīng kùn yú qín , yòu gē dì qiú hé , shì yù yí tiān xià , ér hé wèi qín xīn zāi ? shì bù yì dà shì tiān xià ruò hū ? qiě chén yuē wù yǔ zhě , fēi gù wù yǔ ér yǐ yě 。 qín suǒ liù chéng yú wáng , wáng yǐ wǔ chéng lù qí 。 qí , qín zhī shēn chóu yě , dé wáng wǔ chéng , bìng lì ér xī jī qín yě , qí zhī tīng wáng , bù dài cí zhī bì yě 。 shì wáng shī yú qí ér qǔ cháng yú qín , yī jǔ jié sān guó zhī qīn , ér yǔ qín yì dào yě 。” zhào wáng yuē :“ shàn !” yīn fā yú qīng dōng jiàn qí wáng , yǔ zhī móu qín 。
  yú qīng wèi fǎn , qín zhī shǐ zhě yǐ zài zhào yǐ 。 lóu huǎn wén zhī , táo qù 。

 为您推荐:战国策·赵三·秦攻赵于长平文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签