战国策·秦攻赵平原君使人请救于魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 21:37:37

  文言文之家为您整理战国策·秦攻赵平原君使人请救于魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦攻赵平原君使人请救于魏注音版

  《 qíngōngzhàopíngyuánjūn使shǐrénqǐngjiùwèi 》
   qíngōngzhào , píngyuánjūn使shǐrénqǐngjiùwèi 。 xìnlíngjūnbīngzhìhándānchéngxià , qínbīngba 。 qīngwéipíngyuánjūnqǐng , wèizhàowángyuē :“ dòu , dùn , érjiěèrguóhuànzhě , píngyuánjūnzhī 。 yòngrénzhī , érwàngrénzhīgōng ,  。” zhàowángyuē :“ shàn 。” jiāngzhī 。 gōngsūnlóngwénzhī , jiànpíngyuánjūnyuē :“ jūnjūnshājiāngzhīgōng , érfēngdōngchéng 。 zhàoguóháojiézhīshì , duōzàijūnzhīyòu , érjūnwéixiàngguózhěqīn 。 jūnfēngdōngchéngrànggōng , pèizhàoguóxiàngyìnnéng , jiěguóhuàn , qiú , shìqīnwēishòufēng , érguóréngōng 。 wèijūnzhě , shòu便biàn 。” píngyuánjūnyuē :“ jǐnshòumìng 。” nǎishòufēng 。

战国策·秦攻赵平原君使人请救于魏拼音版

  《 qín gōng zhào píng yuán jūn shǐ rén qǐng jiù yú wèi 》
   qín gōng zhào , píng yuán jūn shǐ rén qǐng jiù yú wèi 。 xìn líng jūn fā bīng zhì hán dān chéng xià , qín bīng ba 。 yú qīng wéi píng yuán jūn qǐng yì dì , wèi zhào wáng yuē :“ fū bù dòu yī zú , bù dùn yī jǐ , ér jiě èr guó huàn zhě , píng yuán jūn zhī lì yě 。 yòng rén zhī lì , ér wàng rén zhī gōng , bù kě 。” zhào wáng yuē :“ shàn 。” jiāng yì zhī dì 。 gōng sūn lóng wén zhī , jiàn píng yuán jūn yuē :“ jūn wú fù jūn shā jiāng zhī gōng , ér fēng yǐ dōng wǔ chéng 。 zhào guó háo jié zhī shì , duō zài jūn zhī yòu , ér jūn wéi xiàng guó zhě yǐ qīn gù 。 fū jūn fēng yǐ dōng wǔ chéng bù ràng wú gōng , pèi zhào guó xiàng yìn bù cí wú néng , yī jiě guó huàn , yù qiú yì dì , shì qīn wēi shòu fēng , ér guó rén jì gōng yě 。 wèi jūn jì zhě , bù rú wù shòu biàn 。” píng yuán jūn yuē :“ jǐn shòu mìng 。” nǎi bù shòu fēng 。

  为您推荐:战国策·赵三·秦攻赵平原君使人请救于魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签