战国策·秦围赵之邯郸拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 21:42:46

 文言文之家为您整理战国策·秦围赵之邯郸拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦围赵之邯郸注音版

 《 qínwéizhàozhīhándān 》
  qínwéizhàozhīhándān 。 wèiānwáng使shǐjiāngjūnjìnjiùzhào 。 wèiqín , zhǐdàngyīn , jìn 。 wèiwáng使shǐjiāngjūnxīnyuányǎnjiānhándān , yīnpíngyuánjūnwèizhàowángyuē :“ qínsuǒwéizhàozhě , qiánmǐnwángzhēngqiángwéi , érguī ,  。 jīnmǐnwángruò 。 fāngjīnwéiqínxióngtiānxià , fēitānhándān , qiúwéi 。 zhàochéng使shǐzūnqínzhāowángwéi , qín , bīng 。” píngyuánjūnyóuwèiyǒusuǒjué 。
  shízhòngliánshìyóuzhào , huìqínwéizhào 。 wénwèijiānglìngzhàozūnqínwéi , nǎijiànpíngyuánjūnyuē :“ shìjiāngnài ?” píngyuánjūnyuē :“ shènggǎnyánshì ? bǎiwànzhīzhòngzhéwài , jīnyòunèiwéihándānérnéng 。 wèiwáng使shǐjiāngjūnxīnyuányǎnlìngzhàoqín , jīnrénzàishì , shènggǎnyánshì !” zhòngliányuē :“ shǐjūnwéitiānxiàzhīxiángōng , nǎijīnránhòuzhījūnfēitiānxiàzhīxiángōng 。 liángxīnyuányǎnānzài ? qǐngwèijūnérguīzhī 。” píngyuánjūnyuē :“ shèngqǐngzhàoérjiànzhīxiānshēng 。” píngyuánjūnsuìjiànxīnyuányǎnyuē :“ dōngguóyǒuzhòngliánxiānshēng , rénzài , shèngqǐngwèishàojièérjiànzhījiāngjūn。” xīnyuányǎnyuē :“ wénzhòngliánxiānshēng , guózhīgāoshì 。 yǎn , rénchén , 使shǐshìyǒuzhí 。 yuànjiànzhòngliánxiānshēng 。” píngyuánjūnyuē :“ shèngxièzhī 。” xīnyuányǎnnuò 。
  zhòngliánjiànxīnyuányǎnéryán 。 xīnyuányǎnyuē :“ shìběiwéichéngzhīzhōngzhě , jiēyǒuqiúpíngyuánjūnzhě 。 jīnshìxiānshēngzhīmào , fēiyǒuqiúpíngyuánjūnzhě , wèijiǔwéichéngzhīzhōngér ?” zhòngliányuē :“ shìbàojiāocóngróngérzhě , jiēfēi 。 jīnzhòngrénzhī , wéishēn 。 qínzhě , érshàngshǒugōngzhīguó 。 quán使shǐshì , 使shǐmín 。 ránérwéi , guòérsuìzhèngtiānxià , liányǒudōnghǎiér 。 rěnwéizhīmín ! suǒwéijiànjiāngjūnzhě , zhùzhào 。” xīnyuányǎnyuē :“ xiānshēngzhùzhīnài ?” zhòngliányuē :“ jiāng使shǐliángyànzhùzhī 。  、 chǔzhùzhī。” xīnyuányǎnyuē :“ yànqǐngcóng 。 ruònǎiliáng , nǎiliángrén , xiānshēngènéng使shǐliángzhùzhī ?” zhòngliányuē:“ liángwèiqínchēngzhīhài , 使shǐliángqínchēngzhīhài , zhùzhào 。” xīnyuányǎnyuē :“ qínchēngzhīhàijiāngnài?” zhòngliányuē :“ wēiwángchángwéirén , shuàitiānxiàzhūhóuércháozhōu 。 zhōupínqiěwēi , zhūhóucháo , ércháozhī。 suì , zhōulièwángbēng , zhūhóujiēdiào , hòuwǎng 。 zhōu , yuē :‘ tiānbēngchè , tiānxià 。 dōngfānzhīchéntiányīnghòuzhì , zhuózhī !’ wēiwángrányuē :‘ chìcuō , ér 。’ wéitiānxiàxiào 。 shēngcháozhōu , chìzhī , chéngrěnqiú 。 tiānrán , guài 。” xīnyuányǎnyuē :“ xiānshēngwèijiàn ? shírénércóngrénzhě , níngshèng 、 zhìruò ? wèizhī 。” zhòngliányuē :“ ránliángzhīqínruò ?” xīnyuányǎnyuē :“ rán 。” zhònglián :“ ránjiāng使shǐqínwángpēnghǎiliángwáng 。” xīnyuányǎnyàngrányuèyuē :“  ! tàishèn , xiānshēngzhīyán 。 xiānshēngyòuènéng使shǐqínwángpēnghǎiliángwáng ?” zhòngliányuē :“  , dàiyánzhī 。 zhě , guǐhóuzhīèhóu 、 wénwáng , zhòuzhīsāngōng 。 guǐhóuyǒuérhǎo , zhīzhòu , zhòuwéiè , hǎiguǐhóu 。 èhóuzhēngzhī , biànzhī , èhóu 。 wénwángwénzhī , kuìránértàn, zhīyǒuzhīchē , bǎiérshèzhī 。 wéirénchēngwáng , jiùhǎizhī ? mǐnwángjiāngzhī , wéizizhíércóng , wèirényuē :‘ jiāngdàijūn ?’ rényuē :‘ jiāngshítàiláodàizhījūn 。’ wéiyuē :‘ ānérláidàijūn ? jūnzhě , tiān 。 tiānxúnshòu , zhūhóushè , guǎnjiàn , shèrènbào , shìshàntángxià , tiānshí , 退tuìértīngcháo 。’ réntóuyuè , guǒ , de 。 jiāngzhīxuē , jiǎzōu 。 dāngshìshí , zōujūn , mǐnwángdiào 。 wéiziwèizōuzhīyuē :‘ tiāndiào , zhǔrénjiāngbèibìnjiù , shèběimiànnánfāng , ránhòutiānnánmiàndiào 。’ zōuzhīqúnchényuē :‘ ruò , jiāngjiànér 。’ gǎnzōu 。 zōu 、 zhīchén , shēngdeshìyǎng , defànhán 。 ránqiěxíngtiānzhīzōu , zhīchén , guǒ 。 jīnqínwànchéngzhīguó , liángwànchéngzhīguó 。 wànchéngzhīguó , jiāoyǒuchēngwángzhīmíng , zhànérshèng , cóngérzhī , shì使shǐsānjìnzhīchénzōu 、 zhīqiè 。 qiěqínér , qiěbiànzhūhóuzhīchén 。 jiāngduósuǒwèixiào , érsuǒwèixián ; duósuǒzēng , érsuǒài 。 yòujiāng使shǐchánqièwéizhūhóufēi , chùliángzhīgōng , liángwángānyànránér ? érjiāngjūnyòudechǒng ?”
  shìxīnyuányǎn , zàibàixièyuē :“ shǐxiānshēngwéiyōngrén , nǎijīnérzhīxiānwángwéitiānxiàzhīshì 。 qǐng , gǎnyánqín 。” qínjiāngwénzhī , wèiquèjūnshí 。
  shìhuìwèigōngduójìnjūnjiùzhàoqín , qínjūnyǐnér 。 shìpíngyuánjūnfēngzhònglián 。 zhòngliánràngzhěsān , zhōngkěnshòu 。 píngyuánjūnnǎizhìjiǔ , jiǔhān , qiánqiānjīnwéizhònglián寿shòu 。 zhòngliánxiàoyuē :“ suǒguìtiānxiàzhīshìzhě , wéirénpáihuàn 、 shìnán 、 jiěfēnluànérsuǒ 。 yǒusuǒzhě , shìshāngzhīrén , zhòngliánrěnwéi 。” suìpíngyuánjūnér , zhōngshēnjiàn 。

战国策·秦围赵之邯郸拼音版

 《 qín wéi zhào zhī hán dān 》
  qín wéi zhào zhī hán dān 。 wèi ān lí wáng shǐ jiāng jūn jìn bǐ jiù zhào 。 wèi qín , zhǐ yú dàng yīn , bù jìn 。 wèi wáng shǐ kè jiāng jūn xīn yuán yǎn jiān rù hán dān , yīn píng yuán jūn wèi zhào wáng yuē :“ qín suǒ yǐ jí wéi zhào zhě , qián yǔ qí mǐn wáng zhēng qiáng wéi dì , yǐ ér fù guī dì , yǐ qí gù 。 jīn qí mǐn wáng yǐ yì ruò 。 fāng jīn wéi qín xióng tiān xià , cǐ fēi bì tān hán dān , qí yì yù qiú wéi dì 。 zhào chéng fā shǐ zūn qín zhāo wáng wéi dì , qín bì xǐ , bà bīng qù 。” píng yuán jūn yóu yù wèi yǒu suǒ jué 。
  cǐ shí lǔ zhòng lián shì yóu zhào , huì qín wéi zhào 。 wén wèi jiāng yù lìng zhào zūn qín wéi dì , nǎi jiàn píng yuán jūn yuē :“ shì jiāng nài hé yǐ ?” píng yuán jūn yuē :“ shèng yě hé gǎn yán shì ? bǎi wàn zhī zhòng zhé yú wài , jīn yòu nèi wéi hán dān ér bù néng qù 。 wèi wáng shǐ jiāng jūn xīn yuán yǎn lìng zhào dì qín , jīn qí rén zài shì , shèng yě hé gǎn yán shì !” lǔ zhòng lián yuē :“ shǐ wú yǐ jūn wéi tiān xià zhī xián gōng zǐ yě , wú nǎi jīn rán hòu zhī jūn fēi tiān xià zhī xián gōng zǐ yě 。 liáng kè xīn yuán yǎn ān zài ? wú qǐng wèi jūn zé ér guī zhī 。” píng yuán jūn yuē :“ shèng qǐng zhào ér jiàn zhī yǔ xiān shēng 。” píng yuán jūn suì jiàn xīn yuán yǎn yuē :“ dōng guó yǒu lǔ zhòng lián xiān shēng , qí rén zài cǐ , shèng qǐng wèi shào jiè ér jiàn zhī yú jiāng jūn 。” xīn yuán yǎn yuē :“ wú wén lǔ zhòng lián xiān shēng , qí guó zhī gāo shì yě 。 yǎn , rén chén yě , shǐ shì yǒu zhí 。 wú bù yuàn jiàn lǔ zhòng lián xiān shēng yě 。” píng yuán jūn yuē :“ shèng yǐ xiè zhī yǐ 。” xīn yuán yǎn xǔ nuò 。
  lǔ zhòng lián jiàn xīn yuán yǎn ér wú yán 。 xīn yuán yǎn yuē :“ wú shì jū běi wéi chéng zhī zhōng zhě , jiē yǒu qiú yú píng yuán jūn zhě yě 。 jīn wú shì xiān shēng zhī yù mào , fēi yǒu qiú yú píng yuán jūn zhě , hé wèi jiǔ jū cǐ wéi chéng zhī zhōng ér bù qù yě ?” lǔ zhòng lián yuē :“ shì yǐ bào jiāo wú cóng róng ér sǐ zhě , jiē fēi yě 。 jīn zhòng rén bù zhī , zé wéi yī shēn 。 bǐ qín zhě , qì lǐ yì ér shàng shǒu gōng zhī guó yě 。 quán shǐ qí shì , lǔ shǐ qí mín 。 bǐ zé sì rán ér wéi dì , guò ér suì zhèng yú tiān xià , zé lián yǒu fù dōng hǎi ér sǐ yǐ 。 wú bù rěn wéi zhī mín yě ! suǒ wéi jiàn jiāng jūn zhě , yù yǐ zhù zhào yě 。” xīn yuán yǎn yuē :“ xiān shēng zhù zhī nài hé ?” lǔ zhòng lián yuē :“ wú jiāng shǐ liáng jí yàn zhù zhī 。 qí 、 chǔ zé gù zhù zhī yǐ 。” xīn yuán yǎn yuē :“ yàn zé wú qǐng yǐ cóng yǐ 。 ruò nǎi liáng , zé wú nǎi liáng rén yě , xiān shēng è néng shǐ liáng zhù zhī yé ?” lǔ zhòng lián yuē :“ liáng wèi dǔ qín chēng dì zhī hài gù yě , shǐ liáng dǔ qín chēng dì zhī hài , zé bì zhù zhào yǐ 。” xīn yuán yǎn yuē :“ qín chēng dì zhī hài jiāng nài hé ?” lǔ zhòng lián yuē :“ xī qí wēi wáng cháng wéi rén yì yǐ , shuài tiān xià zhū hóu ér cháo zhōu 。 zhōu pín qiě wēi , zhū hóu mò cháo , ér qí dú cháo zhī 。 jū suì yú , zhōu liè wáng bēng , zhū hóu jiē diào , qí hòu wǎng 。 zhōu nù , fù yú qí yuē :‘ tiān bēng dì chè , tiān zǐ xià xí 。 dōng fān zhī chén tián yīng qí hòu zhì , zé zhuó zhī !’ wēi wáng bó rán nù yuē :‘ chì cuō , ér mǔ bì yě 。’ zú wéi tiān xià xiào 。 gù shēng zé cháo zhōu , sǐ zé chì zhī , chéng bù rěn qí qiú yě 。 bǐ tiān zǐ gù rán , qí wú zú guài 。” xīn yuán yǎn yuē :“ xiān shēng dú wèi jiàn fū pú hū ? shí rén ér cóng yī rén zhě , níng lì bù shèng 、 zhì bù ruò yé ? wèi zhī yě 。” lǔ zhòng lián yuē :“ rán liáng zhī bǐ yú qín ruò pú yé ?” xīn yuán yǎn yuē :“ rán 。” lǔ zhòng lián rì :“ rán wú jiāng shǐ qín wáng pēng hǎi liáng wáng 。” xīn yuán yǎn yàng rán bù yuè yuē :“ xī ! yì tài shèn yǐ , xiān shēng zhī yán yě 。 xiān shēng yòu è néng shǐ qín wáng pēng hǎi liáng wáng ?” lǔ zhòng lián yuē :“ gù yě , dài wú yán zhī 。 xī zhě , guǐ hóu zhī è hóu 、 wén wáng , zhòu zhī sān gōng yě 。 guǐ hóu yǒu zǐ ér hǎo , gù rù zhī yú zhòu , zhòu yǐ wéi è , hǎi guǐ hóu 。 è hóu zhēng zhī jí , biàn zhī jí , gù fǔ è hóu 。 wén wáng wén zhī , kuì rán ér tàn , gù jū zhī yú yǒu lǐ zhī chē , bǎi rì ér yù shè zhī sǐ 。 hé wéi yǔ rén jù chēng dì wáng , zú jiù fǔ hǎi zhī dì yě ? qí mǐn wáng jiāng zhī lǔ , yí wéi zi zhí cè ér cóng , wèi lǔ rén yuē :‘ zǐ jiāng hé yǐ dài wú jūn ?’ lǔ rén yuē :‘ wú jiāng yǐ shí tài láo dài zǐ zhī jūn 。’ wéi zǐ yuē :‘ zǐ ān qǔ lǐ ér lái dài wú jūn ? bǐ wú jūn zhě , tiān zǐ yě 。 tiān zǐ xún shòu , zhū hóu pì shè , nà guǎn jiàn , shè rèn bào jǐ , shì shàn yú táng xià , tiān zǐ yǐ shí , tuì ér tīng cháo yě 。’ lǔ rén tóu qí yuè , bù guǒ nà , bù de rù yú lǔ 。 jiāng zhī xuē , jiǎ tú yú zōu 。 dāng shì shí , zōu jūn sǐ , mǐn wáng yù rù diào 。 yí wéi zi wèi zōu zhī gū yuē :‘ tiān zǐ diào , zhǔ rén bì jiāng bèi bìn jiù , shè běi miàn yú nán fāng , rán hòu tiān zǐ nán miàn diào yě 。’ zōu zhī qún chén yuē :‘ bì ruò cǐ , wú jiāng fú jiàn ér sǐ 。’ gù bù gǎn rù yú zōu 。 zōu 、 lǔ zhī chén , shēng zé bù de shì yǎng , sǐ zé bù de fàn hán 。 rán qiě yù xíng tiān zǐ zhī lǐ yú zōu , lǔ zhī chén , bù guǒ nà 。 jīn qín wàn chéng zhī guó , liáng yì wàn chéng zhī guó 。 jù jù wàn chéng zhī guó , jiāo yǒu chēng wáng zhī míng , dǔ qí yī zhàn ér shèng , yù cóng ér dì zhī , shì shǐ sān jìn zhī dà chén bù rú zōu 、 lǔ zhī pú qiè yě 。 qiě qín wú yǐ ér dì , zé qiě biàn yì zhū hóu zhī dà chén 。 bǐ jiāng duó qí suǒ wèi bù xiào , ér yǔ qí suǒ wèi xián ; duó qí suǒ zēng , ér yǔ qí suǒ ài 。 bǐ yòu jiāng shǐ qí zǐ nǚ chán qiè wéi zhū hóu fēi jī , chù liáng zhī gōng , liáng wáng ān dé yàn rán ér yǐ hū ? ér jiāng jūn yòu hé yǐ de gù chǒng hū ?”
  yú shì xīn yuán yǎn qǐ , zài bài xiè yuē :“ shǐ yǐ xiān shēng wéi yōng rén , wú nǎi jīn rì ér zhī xiān wáng wéi tiān xià zhī shì yě 。 wú qǐng qù , bù gǎn fù yán dì qín 。” qín jiāng wén zhī , wèi què jūn wǔ shí lǐ 。
  shì huì wèi gōng zǐ wú jì duó jìn bǐ jūn yǐ jiù zhào jī qín , qín jūn yǐn ér qù 。 yú shì píng yuán jūn yù fēng lǔ zhòng lián 。 lǔ zhòng lián cí ràng zhě sān , zhōng bù kěn shòu 。 píng yuán jūn nǎi zhì jiǔ , jiǔ hān , qǐ qián yǐ qiān jīn wéi lǔ zhòng lián shòu 。 lǔ zhòng lián xiào yuē :“ suǒ guì yú tiān xià zhī shì zhě , wéi rén pái huàn 、 shì nán 、 jiě fēn luàn ér wú suǒ qǔ yě 。 jí yǒu suǒ qǔ zhě , shì shāng gǔ zhī rén yě , zhòng lián bù rěn wéi yě 。” suì cí píng yuán jūn ér qù , zhōng shēn bù fù jiàn 。

 为您推荐:战国策·赵三·秦围赵之邯郸文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签