战国策·说张相国拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 21:45:41

  文言文之家为您整理战国策·说张相国拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·说张相国注音版

  《 shuōzhāngxiàngguó 》
   shuōzhāngxiàngguóyuē :“ jūnānnéngshǎozhàorén , érlìngzhàorénduōjūn ? jūnānnéngzēngzhàorén , érlìngzhàorénàijūn ? jiāo , zhìrèn , érnéngyuǎn ; 鸿hóngmáo , zhìqīng , érnéng 。 piāoqīngfēng , héngxínghǎi 。 shìyǒujiǎnérgōngchéngzhě , yīn 。 jīnzhàowànchéngzhīqiángguó , qiánzhāng 、  , yòuchángshān , zuǒjiān , běiyǒudài , dàijiǎbǎiwàn , chángqiáng , shíniánérqínnéngsuǒ 。 yóushìguānzhī , zhàozhītiānxiàqīng 。 jīnjūnwànchéngzhīqiángzhào , érzhīxiǎoliáng , chénqièwéijūn 。” jūnyuē :“ shàn 。” shìzhīhòu , zhòngrén广guǎngzuòzhīzhōng , wèichángyánzhàorénzhīzhǎngzhě , wèichángyánzhàozhīshànzhě 。

战国策·说张相国拼音版

  《 shuō zhāng xiàng guó 》
   shuō zhāng xiàng guó yuē :“ jūn ān néng shǎo zhào rén , ér lìng zhào rén duō jūn ? jūn ān néng zēng zhào rén , ér lìng zhào rén ài jūn hū ? fū jiāo qī , zhì rèn yě , ér bù néng hé yuǎn ; hóng máo , zhì qīng yě , ér bù néng zì jǔ 。 fū piāo yú qīng fēng , zé héng xíng sì hǎi 。 gù shì yǒu jiǎn ér gōng chéng zhě , yīn yě 。 jīn zhào wàn chéng zhī qiáng guó yě , qián zhāng 、 fǔ , yòu cháng shān , zuǒ hé jiān , běi yǒu dài , dài jiǎ bǎi wàn , cháng yì qiáng qí , sì shí yú nián ér qín bù néng dé suǒ yù 。 yóu shì guān zhī , zhào zhī yú tiān xià yě bù qīng 。 jīn jūn yì wàn chéng zhī qiáng zhào , ér mù sī bù kě dé zhī xiǎo liáng , chén qiè wéi jūn bù qǔ yě 。” jūn yuē :“ shàn 。” zì shì zhī hòu , zhòng rén guǎng zuò zhī zhōng , wèi cháng bù yán zhào rén zhī zhǎng zhě yě , wèi cháng bù yán zhào sú zhī shàn zhě yě 。

  为您推荐:战国策·赵三·说张相国文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签