战国策·郑同北见赵王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 21:49:25

  文言文之家为您整理战国策·郑同北见赵王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·郑同北见赵王注音版

  《 zhèngtóngběijiànzhàowáng 》
   zhèngtóngběijiànzhàowáng 。 zhàowángyuē :“ nánfāngzhīchuánshì , jiàozhī ?” zhèngtóngyuē :“ chénnánfāngcǎozhīrén , wèn ? suīrán , wángzhìzhīqián , āngǎnduì ? chénshǎozhīshí , qīnchángjiàobīng 。” zhàowángyuē :“ guǎrénhǎobīng 。” zhèngtóngyīnshǒuyǎngtiānérxiàozhīyuē :“ bīngtiānxiàzhī , chénwánghǎo 。 chénchángbīngshuōwèizhāowáng , zhāowángyuē :‘ guǎrén 。’ chényuē :“ wángzhīxíngnéngyóu ? yóutiānxiàzhīlèi , shòu 。 jīnwángshòuxiānwángzhīchuán ; zōngmiàozhīān , rǎngxiāo , shèzhīxuèshí ?’ wángyuē :‘ rán 。’ jīnyǒuréncāosuíhóuzhīzhū , chíqiūzhīhuán , wànjīnzhīcái , shí宿 , nèimèngbēnzhīwēi , jīngqìngzhīduàn , wàigōngzhī , chū宿 , rénwēizhī 。 jīnyǒuqiángtānzhīguó, línwángzhījìng , suǒwángzhī , gào , shuōtīng 。 wángfēizhànguóshǒuzhī , jiāngdāngzhī ? wángruòbīng , línguózhì 。” zhàowángyuē :“ guǎrénqǐngfèngjiào 。”

战国策·郑同北见赵王拼音版

  《 zhèng tóng běi jiàn zhào wáng 》
   zhèng tóng běi jiàn zhào wáng 。 zhào wáng yuē :“ zǐ nán fāng zhī chuán shì yě , hé yǐ jiào zhī ?” zhèng tóng yuē :“ chén nán fāng cǎo bǐ zhī rén yě , hé zú wèn ? suī rán , wáng zhì zhī yú qián , ān gǎn bù duì hū ? chén shǎo zhī shí , qīn cháng jiào yǐ bīng 。” zhào wáng yuē :“ guǎ rén bù hǎo bīng 。” zhèng tóng yīn fǔ shǒu yǎng tiān ér xiào zhī yuē :“ bīng gù tiān xià zhī jū xǐ yě , chén gù yì dà wáng bù hǎo yě 。 chén yì cháng yǐ bīng shuō wèi zhāo wáng , zhāo wáng yì yuē :‘ guǎ rén bù xǐ 。’ chén yuē :“ wáng zhī xíng néng rú xǔ yóu hū ? xǔ yóu wú tiān xià zhī lèi , gù bù shòu yě 。 jīn wáng jì shòu xiān wáng zhī chuán ; yù zōng miào zhī ān , rǎng dì bù xiāo , shè jì zhī xuè shí hū ?’ wáng yuē :‘ rán 。’ jīn yǒu rén cāo suí hóu zhī zhū , chí qiū zhī huán , wàn jīn zhī cái , shí sù yú yě , nèi wú mèng bēn zhī wēi , jīng qìng zhī duàn , wài wú gōng nǔ zhī yù , bù chū sù xī , rén bì wēi zhī yǐ 。 jīn yǒu qiáng tān zhī guó , lín wáng zhī jìng , suǒ wáng zhī dì , gào yǐ lǐ zé bù kě , shuō yǐ yì zé bù tīng 。 wáng fēi zhàn guó shǒu yǔ zhī jù , qí jiāng hé yǐ dāng zhī ? wáng ruò wú bīng , lín guó dé zhì yǐ 。” zhào wáng yuē :“ guǎ rén qǐng fèng jiào 。”

  为您推荐:战国策·赵三·郑同北见赵王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签