战国策·建信君贵于赵拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 21:51:17

  文言文之家为您整理战国策·建信君贵于赵拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·建信君贵于赵注音版

  《 jiànxìnjūnguìzhào 》
   jiànxìnjūnguìzhào 。 gōngwèimóuguòzhào , zhàowángyíngzhī , fǎnzhìzuò , qiányǒuchǐ , qiělìnggōngwéiguàn 。 gōngjiànlái, yīn 。 zhàowángyuē :“ gōngnǎihòuchē , xìnglínguǎrén , yuànwénsuǒwéitiānxià 。” wèimóuyuē :“ wángnéngzhòngwángzhīguóruòchǐ , wángzhīguózhì 。” zhàowángshuō , xíngyán , yuē :“ xiānwángzhīguǎrénxiào , 使shǐfèngshè , gǎnqīngguóruò ?” wèimóuyuē :“ wáng , qǐngwéiwángshuōzhī 。” yuē :“ wángyǒuchǐ , lìngqiánlángzhōngwéiguàn ?” wángyuē :“ lángzhōngzhīwéiguàn 。” wèimóuyuē :“ wèiguànérbàizhī , kuīwángzhīguó ? érwángdàigōngérhòunǎi使shǐzhī 。 jīnwéitiānxiàzhīgōng , huòfēi , shèwéi , xiānwángxuèshí , érwánggōng , nǎiyòuài 。 qiěwángzhīxiān , jiàshǒuércān , qínjuézhú 。 qíndāngshíshìfēng 。 jīnwángchōngchōng , nǎiniǎnjiànxìnqiángqínjuézhú , chénkǒngqínzhéwángzhī 。”

战国策·建信君贵于赵拼音版

  《 jiàn xìn jūn guì yú zhào 》
   jiàn xìn jūn guì yú zhào 。 gōng zǐ wèi móu guò zhào , zhào wáng yíng zhī , gù fǎn zhì zuò , qián yǒu chǐ bó , qiě lìng gōng yǐ wéi guàn 。 gōng jiàn kè lái yě , yīn pì 。 zhào wáng yuē :“ gōng zǐ nǎi qū hòu chē , xìng yǐ lín guǎ rén , yuàn wén suǒ yǐ wéi tiān xià 。” wèi móu yuē :“ wáng néng zhòng wáng zhī guó ruò cǐ chǐ bó , zé wáng zhī guó dà zhì yǐ 。” zhào wáng bù shuō , xíng yú yán sè , yuē :“ xiān wáng bù zhī guǎ rén bù xiào , shǐ fèng shè jì , qǐ gǎn qīng guó ruò cǐ ?” wèi móu yuē :“ wáng wú nù , qǐng wéi wáng shuō zhī 。” yuē :“ wáng yǒu cǐ chǐ bó , hé bù lìng qián láng zhōng yǐ wéi guàn ?” wáng yuē :“ láng zhōng bù zhī wéi guàn 。” wèi móu yuē :“ wèi guàn ér bài zhī , xī kuī yú wáng zhī guó ? ér wáng bì dài gōng ér hòu nǎi shǐ zhī 。 jīn wéi tiān xià zhī gōng , huò fēi yě , shè jì wéi xū lì , xiān wáng bù xuè shí , ér wáng bù yǐ yǔ gōng , nǎi yǔ yòu ài 。 qiě wáng zhī xiān dì , jià xī shǒu ér cān mǎ fú , yǐ yǔ qín jué zhú 。 qín dāng shí shì qí fēng 。 jīn wáng chōng chōng , nǎi niǎn jiàn xìn yǐ yǔ qiáng qín jué zhú , chén kǒng qín zhé wáng zhī yǐ yě 。”

  为您推荐:战国策·赵三·建信君贵于赵文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签