战国策·卫灵公近雍疸弥子瑕拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 21:54:05

  文言文之家为您整理战国策·卫灵公近雍疸弥子瑕拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·卫灵公近雍疸弥子瑕注音版

  《 wèilínggōngjìnyōngdǎnzixiá 》
   wèilínggōngjìnyōngdǎn 、 zixiá 。 èrrénzhě , zhuānjūnzhīshìzuǒyòu 。 zhēnwèijūnyuē :“ chénmèngjiànjūn 。” jūnyuē:“ mèng ?” yuē :“ mèngjiànzàojūn 。” jūn忿fènránzuòyuē :“ wénmèngjiànrénjūnzhě , mèngjiàn 。 jīnyuēmèngjiànzàojūnéryánjūn , yǒushuō , shuō 。” duìyuē :“  , bìngzhútiānxiàzhě , néng 。 ruòzàorán , qiánzhīrényáng, hòuzhīréncóngjiàn 。 jīnchénrénzhīyǒuyángjūnzhě , shìmèngjiànzàojūn 。” jūnyuē :“ shàn 。” shìyīnfèiyōngdǎn 、 zixiá , érkōnggǒu 。

战国策·卫灵公近雍疸弥子瑕拼音版

  《 wèi líng gōng jìn yōng dǎn mí zi xiá 》
   wèi líng gōng jìn yōng dǎn 、 mí zi xiá 。 èr rén zhě , zhuān jūn zhī shì yǐ bì zuǒ yòu 。 fù tú zhēn wèi jūn yuē :“ xī rì chén mèng jiàn jūn 。” jūn yuē :“ zǐ hé mèng ?” yuē :“ mèng jiàn zào jūn 。” jūn fèn rán zuò sè yuē :“ wú wén mèng jiàn rén jūn zhě , mèng jiàn rì 。 jīn zǐ yuē mèng jiàn zào jūn ér yán jūn yě , yǒu shuō zé kě , wú shuō zé sǐ 。” duì yuē :“ rì , bìng zhú tiān xià zhě yě , yī wù bù néng bì yě 。 ruò zào zé bù rán , qián zhī rén yáng , zé hòu zhī rén wú cóng jiàn yě 。 jīn chén yí rén zhī yǒu yáng yú jūn zhě yě , shì yǐ mèng jiàn zào jūn 。” jūn yuē :“ shàn 。” yú shì yīn fèi yōng dǎn 、 mí zi xiá , ér lì sī kōng gǒu 。

  为您推荐:战国策·赵三·卫灵公近雍疸弥子瑕文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签