战国策·或谓建信君之所以事王者拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 21:58:34

  文言文之家为您整理战国策·或谓建信君之所以事王者拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·或谓建信君之所以事王者注音版

  《 huòwèijiànxìnjūnzhīsuǒshìwángzhě 》
   huòwèijiànxìn :“ jūnzhīsuǒshìwángzhě ,  。 zhīsuǒshìwángzhě , zhī 。 lǎoérshuāi , zhīlǎoérduō 。 duōzhīzhīérzhúshuāizhī , jūnkùn 。” jiànxìnjūnyuē :“ nài ?” yuē :“ bìngérzǒuzhě , érba ; chéngérzhī , juànérdàoduō 。 jūnlìngchéngduànzhīchē , duànzhīshì , hándān ; lìngzhīnèizhìguóshì , wàizhūhóu , zhīshìyǒuyánzhě 。 jūnyīnyánwángérzhòngzhī , zhīzhóujīnzhé 。” jiànxìnjūnzàibàishòumìng , yánwáng , hòurènshìnéng , zhòngzhī 。 wèiniánérwángzǒu 。

战国策·或谓建信君之所以事王者拼音版

  《 huò wèi jiàn xìn jūn zhī suǒ yǐ shì wáng zhě 》
   huò wèi jiàn xìn :“ jūn zhī suǒ yǐ shì wáng zhě , sè yě 。 qì zhī suǒ yǐ shì wáng zhě , zhī yě 。 sè lǎo ér shuāi , zhī lǎo ér duō 。 yǐ rì duō zhī zhī ér zhú shuāi zhī sè , jūn bì kùn yǐ 。” jiàn xìn jūn yuē :“ nài hé ?” yuē :“ bìng jì ér zǒu zhě , wǔ lǐ ér ba ; chéng jì ér yù zhī , bù juàn ér qǔ dào duō 。 jūn lìng qì chéng dú duàn zhī chē , yù dú duàn zhī shì , yǐ jū hán dān ; lìng zhī nèi zhì guó shì , wài cì zhū hóu , zé qì zhī shì yǒu bù yán zhě yǐ 。 jūn yīn yán wáng ér zhòng zé zhī , qì zhī zhóu jīn zhé yǐ 。” jiàn xìn jūn zài bài shòu mìng , rù yán yú wáng , hòu rèn qì yǐ shì néng , zhòng zé zhī 。 wèi jī nián ér qì wáng zǒu yǐ 。

  为您推荐:战国策·赵三·或谓建信君之所以事王者文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签