战国策·希写见建信君拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 22:36:35

  文言文之家为您整理战国策·希写见建信君拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·希写见建信君注音版

  《 xiějiànjiànxìnjūn 》
   xiějiànjiànxìnjūn 。 jiànxìnjūnyuē :“ wénxìnhóuzhī , shèn 。 qín使shǐrénláishì , guānzhīchéngxiàng , jué 。 wénxìnhóuzhī , shèn 。” xiěyuē :“ chénwéijīnshìyòngshìzhě , shāng 。” jiànxìnjūnbèirányuē :“ xiàbēiyòngshìzhěérgāoshāng ?” yuē :“ rán 。 liángshāngrénzhēngmǎimàizhījiǎ , érjǐnshí 。 shíjiànérmǎi , suīguìérjiàn ; shíguìérmài , suījiànguì 。 zhěwénwángzhīyǒu , érwángmén , duànzhòuzhītóuérxiàntàibáizhě , shìwángzhīgōng 。 jīnjūnnéngwénxìnhóuxiāngkàngquán , érwénxìnhóushào , chénqièwéijūn 。”

战国策·希写见建信君拼音版

  《 xī xiě jiàn jiàn xìn jūn 》
   xī xiě jiàn jiàn xìn jūn 。 jiàn xìn jūn yuē :“ wén xìn hóu zhī yú pú yě , shèn wú lǐ 。 qín shǐ rén lái shì , pú guān zhī chéng xiàng , jué wǔ dà fū 。 wén xìn hóu zhī yú pú yě , shèn yǐ qí wú lǐ yě 。” xī xiě yuē :“ chén yǐ wéi jīn shì yòng shì zhě , bù rú shāng gǔ 。” jiàn xìn jūn bèi rán yuē :“ zú xià bēi yòng shì zhě ér gāo shāng gǔ hū ?” yuē :“ bù rán 。 fū liáng shāng bù yǔ rén zhēng mǎi mài zhī jiǎ , ér jǐn sī shí 。 shí jiàn ér mǎi , suī guì ér jiàn yǐ ; shí guì ér mài , suī jiàn yǐ guì yǐ 。 xī zhě wén wáng zhī jū yú yǒu lǐ , ér wǔ wáng jī yú yù mén , zú duàn zhòu zhī tóu ér xiàn yú tài bái zhě , shì wǔ wáng zhī gōng yě 。 jīn jūn bù néng yǔ wén xìn hóu xiāng kàng yǐ quán , ér zé wén xìn hóu shào lǐ , chén qiè wéi jūn bù qǔ yě 。”

  为您推荐:战国策·赵三·希写见建信君文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签