战国策·秦攻赵鼓铎之音闻于北堂拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 22:53:39

  文言文之家为您整理战国策·秦攻赵鼓铎之音闻于北堂拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦攻赵鼓铎之音闻于北堂注音版

  《 qíngōngzhàoduózhīyīnwénběitáng 》
   qíngōngzhào , duózhīyīnwénběitáng 。 bēiyuē :“ qínzhīgōngzhào ,  。’ zhàobīng 。 yǒuchénhéngzhěěr 。 wángzhīrén , dànzànqúnchénér访fǎngzhī , xiānyánhéngzhě , rén 。” jiànxìnjūnguǒxiānyánhéng 。

战国策·秦攻赵鼓铎之音闻于北堂拼音版

  《 qín gōng zhào gǔ duó zhī yīn wén yú běi táng 》
   qín gōng zhào , gǔ duó zhī yīn wén yú běi táng 。 xī bēi yuē :“ fū qín zhī gōng zhào , bù yí jí yú rú cǐ 。’ cǐ zhào bīng yě 。 bì yǒu dà chén yù héng zhě ěr 。 wáng yù zhī qí rén , dàn rì zàn qún chén ér fǎng zhī , xiān yán héng zhě , zé qí rén yě 。” jiàn xìn jūn guǒ xiān yán héng 。

  为您推荐:战国策·赵三·秦攻赵鼓铎之音闻于北堂文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签